ČLÁNOK




Prečo vymáhať pohľadávky, keď ich môžete predať?
2. októbra 2002

Mnohí malí a strední podnikatelia sú už unavení z nekonečného vymáhania svojich pohľadávok. Namiesto toho aby podnikali, veľkú časť svojho času venujú kontrolovaniu platobnej disciplíny svojich partnerov, rozosielaniu upomienok, dojednávaniu splátkových kalendárov. Niektorí z nich však už poznajú aj lepšie riešenie; jednoducho svoje problematické pohľadávky „predajú“ prostredníctvom internetovej burzy www.epohladavky.sk . Nezískavajú tým len očakávané odbremenenie od zbytočnej námahy, ale často je toto aj ekonomicky výhodný spôsob, ako získať rýchlo svoje peniaze.

Je veľa spôsobov, ako nakladať s pohľadávkami. Niektorí podnikatelia vzhľadom na dobré obchodné vzťahy s dlžníkom čakajú na úhradu, pričom si obvykle neuplatňujú ani úroky z omeškania, čím bezúročne úverujú dlžníka. Iní zase vzhľadom na zlú finančnú situáciu dlžníka, obvykle po uznaní dlhu dlžníkom, si dohodnú splátkový kalendár, ktorý je riešením len, ak ho dlžník dobrovoľne aj splní. Ďalší si uplatňujú svoju splatnú pohľadávku na súde, kde znášajú trovy súdneho konania, pričom tiež znášajú riziko solventnosti dlžníka, podmieňujúce vymožiteľnosť priznaného nároku, vrátane trov konania. Niektorí podnikatelia podajú návrh na vyhlásenie konkurzu, prípadne prihlásia svoju pohľadávku v už prebiehajúcom konkurznom konaní (ktoré obvykle trvá až 3 roky), pričom dúfajú, že takto dostanú aspoň 20% nominálnej hodnoty svojej pohľadávky. Iní si v súlade s daňovými predpismi nevymožiteľné pohľadávky uplatnia ako daňovo uplatniteľný výdavok, pričom toto riešenie im žiadne „cash peniaze“ neprinesie. Ďalší postúpia uplatňovanie a vymáhanie jednej alebo všetkých pohľadávok veriteľa na tretiu osobu, ktorá podniká v oblasti vymáhania pohľadávok (forfaiting a factoring), pričom skutočne problematické pohľadávky táto spoločnosť podnikateľovi vyplatí, až ak ich skutočne vymôže.

Je však ešte jedno riešenie. Podnikateľ (alebo fyzická osoba) odplatne postúpi svoju pohľadávku na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky tretej osobe, čím vo forme odplaty získa ihneď aspoň časť nominálnej hodnoty pohľadávky v „cash peniazoch“. Podnikateľ zvyčajne neručí za vymožiteľnosť pohľadávky treťou osobou, ktorá si obvykle túto pohľadávku započíta voči pohľadávke dlžníka voči sebe. Jedinou prekážkou tohto riešenia bolo, ako nájsť takú tretiu osobu, ktorá má dlh voči dlžníkovi podnikateľa a zároveň ktorá má záujem riešiť tento dlh započítaním.

Skutočne originálne riešenie ponúka slovenská obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje internetovú burzu pohľadávok www.epohladavky.sk . Ako hovorí konateľ spoločnosti embarazo, spol. s .r. o., Róbert Bockanič: „Základným princípom nášho projektu je vytvoriť virtuálny trh. Trh, kde sa ponuka pohľadávok veriteľov stretáva s dopytom po pohľadávkach tých záujemcov, ktorí si jednotlivé pohľadávky chcú započítať, vymáhať alebo ich chcú použiť na daňovú optimalizáciu.“ Na otázku, ako funguje táto internetová burza pohľadávok uvádza: „Je to veľmi jednoduché. Veriteľ, ktorý sa zaregistruje, získa právo kedykoľvek uverejniť na našej stránke svoje pohľadávky, ktoré chce „predať“ a každý užívateľ internetu si môže tieto pohľadávky na www.epohladavky.sk pozrieť. Ak niekto prejavil o určitú pohľadávku záujem, zašle náš systém veriteľovi email. Nakoľko identita veriteľa nie je na našej stránke zverejňovaná, má veriteľ možnosť sa sám rozhodnúť, či záujemcu bude kontaktovať a vstúpi do osobného rokovania o cene a podmienkach postúpenia konkrétnej pohľadávky.“

Rovnako dôležité, ako nájsť potencionálneho záujemcu je aj správne určenie trhovej ceny pohľadávky, tak aby podnikateľ nepredal svoju pohľadávku „pod cenu“. Ako tvrdí Róbert Bockanič: „Výhodou samotného internetu, a tým aj našej internetovej burzy www.epohladavky.sk, je schopnosť osloviť veľké množstvo potencionálnych záujemcov. Čím viac záujemcov veriteľ osloví, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si bude môcť vyberať s viacerých ponúk. Samozrejme, najčastejšie si vyberie ponuku, v ktorej mu bola ponúknutá najvyššia „cena“ za jeho pohľadávku.“

Zaujímavosťou tohoto projektu je aj tzv. služba konkurzné informácie, ktorá poskytuje záujemcovi možnosť získať informácie o ďalšom veriteľovi svojho dlžníka na účely konkurzného konania. Zákon totiž vyžaduje od veriteľa, ktorý podá návrh na vyhlásenie konkurzu, aby preukázal existenciu viacerých veriteľov dlžníka s pohľadávkami po splatnosti. Napriek tomu, že veriteľ vie, že dlžník je insolventný, ale ak nepozná ostatných veriteľov, nemôže splniť podmienky na vyhlásenie konkurzu.

S ohľadom na to, že aj pre odborníkov na pohľadávky je prvoradým cieľom zabezpečiť premenu práva obsiahnutého na papieri na skutočné „cash peniaze“, a to rýchlo a efektívne, je tento internetový projekt pre slovenských podnikateľov určite výborný spôsob, ako pri minimálnych nákladoch dosiahnuť rovnaký cieľ. Bližšie informácie možno získať priamo na www.epohladavky.sk .


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS