ČLÁNOK
Prebytok na kapitálovom a finančnom účte SR po piatich mesiacoch prvý raz v tomto roku dokázal vykryť deficit na bežnom účte
31. augusta 1998

Prebytok na kapitálovom a finančnom účte SR po piatich mesiacoch prvý raz v tomto roku dokázal vykryť deficit na bežnom účte. Platobná bilancia je tak po piatich mesiacoch v prebytku 13,593 mld. Sk. Saldo bežného účtu dosiahlo k ultimu mája 1998 mínus 31,934 mld. Sk, pričom prebytok kapitálového a finančného účtu predstavoval 40,463 mld. Sk. Štatistiku zlepšila aj položka „chyby a omyly“, ktorá znamená pre platobnú bilanciu plus 5,064 mld. Sk. Dnes o tom informovala Národná banka Slovenska. V porovnaní s koncom apríla sa deficit bežného účtu zvýšil o 6,889 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom účte vzrástol o 17,984 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenala SR po piatich mesiacoch deficit bežného účtu vyšší o 2,484 mld. Sk, zvýšil sa však aj prebytok na kapitálovom a finančnom účte o 33,231 mld. Sk. Najvýraznejšie sa na deficite bežného účtu podieľa obchodná bilancia, ktorej pasívne saldo vzrástlo do konca mája na 32,282 mld. Sk. Negatívny vývoj zaznamenala aj bilancia služieb, ktorá skončila s výsledkom mínus 3,109 mld. Sk. Bilancia výnosov znamenala pre slovenskú platobnú bilanciu odliv 1,37 mld. Sk. Ako jediná plusová položka bežného účtu skončila s aktívnym saldom 4,827 mld. Sk položka bežných transferov. Financovaniu deficitu bežného účtu v máji výrazne prospela emisia eurobondov SR. Kým za prvých päť mesiacov minulého roka dosiahli čisté príjmy z dlhodobých zahraničných úverov (príjmy z úverov mínus splátky) iba 7,267 mld. Sk a z krátkodobých 1,689 mld. Sk, v tomto roku dosiahlo aktívne saldo dlhodobých ostatných (dlhových) investícií 38,479 mld. Sk. Vďaka takémuto masívnemu prílevu dlhodobých úverov do SR tak celkovú platobnú bilanciu výrazne neovplyvnilo ani zníženie objemu krátkodobých zahraničných úverov v SR o 2,494 mld. Sk. Slovenská republika zrealizovala v máji trojtranžovú emisiu eurobondov v hodnote 15 mld. JPY, 300 mil. USD a 600 mil. DEM. Zároveň však Slovensko splatilo krátkodobé preklenovacie úvery za 400 mil. USD. Aj v máji pokračoval prílev priamych investícií. Tie za prvých päť mesiacov zaznamenali aktívne saldo 5,678 mld. Sk, pričom investície slovenských subjektov v zahraničí dosiahli rast o 2,170 mld. Sk a investície zahraničných subjektov v SR o 7,848 mld. Sk. Oproti minulému roku to znamená výrazný obrat, pretože za prvých päť mesiacov minulého roka dosiahli priame zahraničné investície v SR rast iba o 840,8 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS