ČLÁNOK
Postup Sociálnej poisťovne pri predaji pohľadávok
19. júla 2001

Sociálna poisťovňa nebude používať na postupovanie pohľadávok tretím osobám služby sprostredkovateľských firiem. Bude ich za odplatu postupovať priamo tretím osobám a v záujme transparentnosti sa bude to bude robiť formou verejného výberového konania. Konštatuje to dokument, ktorý schválila správna rada Sociálnej poisťovne.

Postúpiť možno pohľadávku Sociálnej poisťovne, ak:
a) ide o pohľadávku voči zamestnávateľovi (závod a malý závod), a to aj v prípade, ak je zamestnávateľom fyzická osoba.
b) ide o pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, poplatku na nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokutu,
c) ide o pohľadávku uvedenú pod písmenom b), ktorá je predpísaná právoplatným a vykonateľným rozhodnutím alebo platobným výmerom alebo vykonateľným výkazom nedoplatkov poistného (ďalej len „rozhodnutie“), a ktorá nie je uhradená, prípadne je uhradená iba čiastočne,
d) proti rozhodnutiu, ktorým bola predpísaná, nemožno z dôvodu uplynutia času uplatniť ustanovenia o mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa správneho poriadku ( § 62 až 64 obnova konania, § 65 až 68 preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania), teda ak uplynuli 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná; v prípade výkazu nedoplatkov poistného plynutie trojročnej lehoty sa sleduje odo dňa vykonateľnosti,
e) vymáhanie pohľadávky bolo v období najmenej troch rokov neúspešné; ak uplynuli tri roky od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, je podmienka neúspešného vymáhania aspoň v období troch rokov splnená vždy a pobočka neskúma jej splnenie osobitným spôsobom,
f) Sociálna poisťovňa povolila zaplatenie pohľadávky v splátkach podľa § 32 zákona NR SR č. 274 /1994 Z. Z. v znení neskorších predpisov, ale pohľadávka sa stala splatnou podľa § 32 ods. 3 zákona NR SR č. 274 / 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (nedodržanie termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou pre jednotlivé splátky, alebo zaplatenie nižšej sumy jednotlivých splátok ako určila Sociálna poisťovňa),

Postúpenie pohľadávky neprichádza do úvahy, ak:
a) ide o pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie za rok 1993, alebo pohľadávku na penále, ktorej povinnosť platiť vznikla v období od 31. 12. 1993,

b) Sociálna poisťovňa povolila zaplatenie pohľadávky v splátkach podľa § 32 zákona NR SR č. 274 / 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré spĺňajú kritériá, bude Sociálna poisťovňa postupovať prednostne v súboroch. Osobitnou výnimkou postupovania pohľadávok aj jednotlivo môžu byť len pohľadávky vyššej hodnoty / nad 100 mil. SK

Verejného výberového konania sa môže úspešne zúčastniť len tretia osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, (zahraničná majetková účasť v právnickej osobe nie je prekážkou). Predmetom jej činnosti je správa a vymáhanie pohľadávok, vrátane obchodnej činnosti,
b) má vyrovnané všetky záväzky voči Sociálnej poisťovni podľa zákona č. 274 / 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj voči zdravotným poisťovniam, Národnému úradu a príslušným orgánom štátu ( daňovým úradom a mestským úradom ) a orgánom samosprávy,
c) osoba, ktorá je členom štatutárneho alebo dozorného orgánu tretej osoby, nie je členom štatutárneho alebo dozorného orgánu právnickej osoby, voči ktorej Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávku na poistnom, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokute,
d) má skúsenosti s podnikateľskou činnosťou v oblasti správy a vymáhania pohľadávok a z hľadiska doterajšej obchodnej praxe (na základe predložených referencií) možno považovať subjekt za profesionálny a dôveryhodný,
e) v zmluve o postúpení pohľadávky sa zaviaže, že postúpenou pohľadávkou bude nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

O postúpení pohľadávky uzatvára riaditeľ Sociálnej poisťovne s treťou osobou písomnú zmluvu o postúpení pohľadávky za odplatu. Na jej uzatvorenie sa požaduje predchádzajúci súhlas správnej rady Sociálnej poisťovne.

Na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov navrhnutými odborovými zväzmi a záujmovými združeniami občanov, nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov navrhnutých zamestnávateľskými zväzmi a združeniami a nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky.

Pobočka na základe podkladov z ústredia, bez zbytočného odkladu (spravidla do troch dní od obdržania podkladov z ústredia), oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi.

Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prichádza na tretiu osobu uzatvorením zmluvy a uhradením odplaty za postúpenú pohľadávku. Táto pohľadávka stráca charakter pohľadávky Sociálnej poisťovne a súčasne zaniká povinnosť dlžníka splniť záväzok Sociálnej poisťovne nakladať s postúpenou pohľadávkou. Túto skutočnosť vysporiadajú výkonné orgány Sociálnej poisťovne v účtovnej evidencii podľa osobitného metodického pokynu. Ten bude upravovať odpúšťanie pohľadávok, účtovanie odplatného postúpenia pohľadávky a účtovanie odpísania pohľadávky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS