ČLÁNOK
Pokračovanie priaznivého vývoja
28. augusta 1997

Informoval Jozef Mihalik, prezident a predseda predstavenstva PKB, a.s., Žilina. »Polročný zisk po zdanení predstavuje 101 mil. Sk. Vzhľadom na nejednoznačnosť výkladu zákona o dani z príjmu právnických a fyzických osôb v časti daňovo uznaných rezerv, vytvorila PKB rezervy v prvom polroku len v obmedzenej výške. Banky nemôžu vtvárať daňovo uznané rezervy z celkového objemu rizikových aktív, ale len z prírastku, ktorý je vzhľadom na úverovú reštrikciu takmer nulový. Táto skutočnosť negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť bánk pôsobiacich na Slovensku vo vzťahu k zahraničným bankám. Bilančná suma PKB dosiahla k 30. júnu t.r. 14,5 mld Sk. Objem prírastku aktív bol nižší o 2% oproti očakávaniu. Banka si upevnila svoje postavenia na trhu plnením povinných minimálnych rezerv aj v čase, keď iné banky mali problémy s likviditou. Účtovná hodnota úverov k ultimu prvého polroka 1997 predstavovala viac ako 6 mld Sk. V prvom štvrťroku 1997 boli vydané a zaregistrované na BCPB emisie komunálnych obligácií na bytovú výstavbu miest Trenčín a Dubnica nad Váhom v objeme 150 mil Sk. Banka uviedla na peňažný trh v máji t.r. štvrtú emisiu vkladových listov v celkovom objeme 500 mil. Sk. Predchádzajúci rok skončila banka so ziskom 160 mil. Sk a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vyplatila dividendy 1400 Sk na jednu akciu. Z 526 akcionárov je 407 miest a obcí.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS