ČLÁNOK
Podmienky predaja akcií IRB, a.s.
10. decembra 2001

Vláda SR na základe svojho uznesenia č. 1068 zo dňa 7. novembra 2001 vydala rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti schválila rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti štátu v podiele 65,52% a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR v podiele 4,04% na podnikaní spoločnosti Investičná a rozvojová banka, a.s. (IRB, a.s.) predajom maďarskej banke OTP BANK za kúpnu cenu 526 mil. Sk.

Ďalšie dôležité podmienky predaja akcií IRB, a.s. podľa citovaného rozhodnutia o privatizácii sú:
1. Prevzatie štátnych záruk za úvery IRB, a.s. poskytnuté Slovenským elektrárňam, a.s..
2. Odkúpenie 22,99% podielu Slovenskej poisťovne, a.s. v IRB, a.s..
OTP Bank by tak mala nadobudnúť celkovo 92,55%-ný podiel na základnom imaní IRB, a.s. za kúpnu cenu 700 mil. Sk. Dozorná rada Slovenskej poisťovne, a.s. v stredu dňa 5. decembra schválila predaj predmetného majetkového podielu v IRB, a.s..
3. Kompenzácia daňových nedoplatkov IRB, a.s. za roky 1994 a 1995 zo strany Fondu národného majetku SR..

Predmetná kompenzácia už bola zrealizovaná.

4. OTP BANK sa zaväzuje naďalej vlastniť viac ako 50%-ný podiel na základnom imaní IRB, a.s. po dobu najmenej štyroch rokov a zároveň zvýšiť do 12 mesiacov základné imanie banky o najmenej 1 mld. Sk.
Zmluvné strany sa zaviazali vynaložiť maximálne úsilie a plne spolupracovať s cieľom čo najskôr zabezpečiť splnenie podmienok uzavretia transakcie. Po uzavretí transakcie bude zo sumy 526 mil. Sk z viazaného účtu prevedených 250 mil. Sk na rezervný účet na súdne spory a 276 mil. Sk na účet predávajúceho.

Začatiu privatizácie IRB, a.s. predchádzala reštrukturalizácia banky v rámci vládou schváleného programu reštrukturalizácie vybraných bánk. V auguste 1999 bolo zvýšené základné imanie banky o 5,7 mld. Sk kapitálovým vstupom štátu zastúpeného Ministerstvom financií SR na celkových 8,7 mld. Sk a zároveň boli presunuté do Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. nízkoúročené úvery na družstevnú bytovú výstavbu v objeme 8,1 mld. Sk.

Z prostriedkov získaných navýšením základného imania IRB, a.s. splatila prvú časť refinančného úveru voči Národnej banke Slovenska poskytnutého počas nútenej správy na zabezpečenie jej likvidity. Druhú časť refinančného úveru IRB, a.s. splatila v polovici decembra 1999 zo zdrojov získaných z vkladov inštitucionálnych vkladateľov.

Na základe tejto skutočnosti Národná banka Slovenska zrušila nútenú správu a banka mohla nastúpiť cestu návratu medzi významné finančné inštitúcie pôsobiace v SR.

K ďalším dôležitým zmenám v úverovom portfóliu IRB v rámci reštrukturalizácie došlo ešte do konca decembra 1999, keď boli postúpené klasifikované úvery vo výške 6,5 mld. Sk, z toho v sume 5 mld. Sk do Slovenskej konsolidačnej, a.s. a v sume 1,4 mld. Sk do Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú..

Počas roka 2000 a 2001 banka prešla organizačno-nákladovou reštrukturalizáciou, ktorá je významnou súčasťou reštrukturalizácie všetkých transformujúcich sa bánk. Banke sa počas tohto obdobia podarilo aj výrazne – o 7 mld. Sk znížiť závislosť na sekundárnych zdrojoch.

V júni 2001 bolo znížené základné imanie IRB, a.s. o 7,7 mld. Sk na cca 1 mld. Sk z dôvodu vysporiadania všetkých strát z minulých období. Išlo o straty banky naakumulované počas predchádzajúcich rokov, vrátane obdobia nútenej správy.

IRB, a.s. vďaka uskutočnenej reštrukturalizácii začala produkovať pozitívny hospodársky výsledok. Od ukončenia nútenej správy po súčasnosť banka zvýšila objem primárnych vkladov o 4,5 mld. Sk na celkových vyše 12 mld. Sk. Banka zároveň znížila o 1/5 svoju angažovanosť v energetickom sektore a zvýšila stav štandardných úverov.

IRB, a.s. zaviedla celú novú škálu bankových produktov, a to najmä v oblasti vkladových produktov. Banka je pripravená naďalej zvyšovať rozsah a kvalitu služieb poskytovaných pre svojich klientov. Najdôležitejšou skutočnosťou však je, že sa podarilo uchovať a ochrániť vklady všetkých vkladateľov a privatizáciou banky sa zabezpečí jej ďalší dlhodobý rast.

OTP Bank vyhlásenie k podpisu zmluvy.

„Teší nás a je pre nás cťou, že vláda Slovenskej republiky prijala ponuku OTP Bank na kúpu 92,55% podielu akcií IRB vo vlastníctve štátu. OTP Bank ako vlastník IRB sa chce stať pozitívnym účastníkom slovenského hospodárskeho života.“ – povedal Csányi Sándor, prezident a generálny riaditeľ OTP Bank.

OTP Bank s úspechom obhájil svoje vedúce postavenie na maďarskom bankovom trhu. V súťaži bánk so zahraničnou účasťou je výrazne najväčšou maďarskou bankou. Svoju určujúcu pozíciu si banka udržala nielen v klasických bankových oblastiach, ale výrazne sa podiela aj na trhu nových produktov, ako sú hypotekárne úvery, investičné fondy a poistenie. OTP Bank, vďaka svojmu prestížnemu zahraničnému backgroundu, predstavuje významný kapitálový hodnotový rebríček. Vedie markantne konzervatívnu investičnú politiku, a tak, ako je to zakotvené v strednodobej stratégii, základným cieľom OTP Bank je maximalizácia hodnoty jej akcií a trhovej hodnoty banky. Tento cieľ sa dá v prvom rade dosiahnuť zabezpečením vysokej a dlhodobej udržateľnosti výnosnosti podielu vlastného kapitálu. Kúpou a úspešnou činnosťou IRB môžeme zabezpečiť rast a tvorbu hodnôt.

„Podľa našich predstáv po uskutočnení transakcie OTP Bank bude vedieť využiť existujúce rezervy na trhu finančných služieb a zaviesť zaujímavé a moderné produkty a služby pre ľudí žijúcich na Slovensku a pre tu operujúce podniky. Našim cieľom je posilnenie hospodárskej, obchodnej a kapitálovej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom a aby sme zvýšili úroveň bankových služieb. Sieť filiálok IRB umožňuje, aby všetkým súkromným osobám, podnikom, spoločnostiam a samospráve mohli byť poskytované kvalitné služby. Výhodou OTP Bank je, že na rozdiel od bánk, ktoré prichádzajú z rozvinutého ekonomického prostedia, za uplynulých 10 rokov zozbierala súsenosti, ako sa dá vybudovať v jednej vyvíjajúcej sa ekonomike zo štátnej peňažnej inštitúcie, medzinárodne uznaná skupina, poskytujúca finančné služby, fungujúca v trhovom prostredí.“ – hodnotil transakciu prezident a generálny riaditeľ OTP Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS