ČLÁNOK
Podmienky čerpania úveru od Svetovej banky
11. februára 2002

V roku 2002 je z úveru EFSAL možné čerpať v súlade s § 11, písm. g, Zákona č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002, na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk a na krytie úhrad úrokov redistribučného úveru Konsolidačnej banky Bratislava od Národnej banky Slovenska. Prvé čerpanie sa uskutočnilo dňa 18.1.2002 vo výške 151 378,1 tis. Sk na krytie úrokov redistribučného úveru Konsolidačnej banky Bratislava od Národnej banky Slovenska

Úver EFSAL – Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan od Svetovej banky (IBRD) bol prijatý na financovanie programu reštrukturalizácie bankovej a podnikovej sféry vo výške 200 mil. EUR. Úver bol podpísaný dňa 25.9.2001 a sa stal účinným 8.11.2001, potom ako Správna rada Svetovej banky schválila poskytnutie pôžičky. Úver sa poskytne v 3 tranžiach, kde prvú tranžu vo výške 60 mil. EUR vláda SR mohla čerpať hneď po schválení úveru Správnou radou Svetovej banky. Úrok v zmysle Obchodných podmienok Svetovej banky sa vypočíta vo výške LIBOR/EURIBOR zvýšený o 20 bázických bodov.( v deň podpísania úveru predstavoval 4,58 %). Úrok sa bude splácať polročne dozadu, k 1. februáru a 1. augustu každý rok. Z prvej tranže vláda SR musela zaplatiť Svetovej banke 2 mil. EUR ako jednorázový poplatok a preto k dispozícii ostalo 58 mil. EUR.

Druhú tranžu úveru bude možné čerpať po prijateľnej zhode makroekonomických cieľov a politiky dohodnutej v rámci programu monitorovanom Medzinárodným menovým fondom (MMF). Vyhodnotenie ich plnenia bude vykonávať spoločne MMF a Svetová banka a bude obsahovať všetky prvky programu so zvláštnym dôrazom na hlavné rozpočtové ciele pre rok 2001. Toto bude zahrňovať aj zavedenie horného limitu pre výdavky, obmedzenie celkového deficitu vlády v roku 2001 na maximálne 3,9 percenta HDP (podľa príslušnej definície prijatej v programe monitorovanom MMF) a obmedzenie použitia výnosov z privatizácie na splatenie verejného dlhu.

Tretiu tranžu úveru bude možné čerpať takisto za tých istých podmienok, ako v prípade podmienok druhej tranže so zvláštnym dôrazom na hlavné fiškálne ciele pre rok 2002. Toto bude zahŕňať obmedzenie celkového deficitu vlády pre rok 2002 na maximálne 3,5 % HDP (podľa príslušnej definície prijatej v programe monitorovanom MMF) a obmedzenie použitia výnosov z privatizácie na splatenie verejného dlhu.

Úver sa začne splácať od 1. augusta 2006 do 1 februára 2015 dvakrát ročne. Splátky predstavujú platbu narastajúcim spôsobom od 4,06 % istiny od prvej splátky až po 7,35 % istiny po poslednú splátku. Informáciu poskytol Peter Papanek, hovorca ministra financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS