ČLÁNOK
Od augusta zaplatili niektorí užívatelia za internet až o 233% viac. Prečo?
24. októbra 2002

Prečo sa tak stalo? Čo chceli zmenou taríf Slovenské Telekomunikácie docieliť? Otázky sme kládli Gabriele Nemkyovej – hovorkyni Slovenských telekomunikácií.

P.Polakovič, IPV: „Od predstaviteľov internetových providerov sa dozvedáme, že ich Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) neinformovali o zmene taríf B a C od 1. augusta. Prečo ste tak neurobili? Taktiež zákazníci ST, ktorí využívajú automatické volania na služby siete internet a do verejnej dátovej siete ST nevedia o tom, že ST aj niekoľkonásobne zvýšili ceny volaní do B a C kategórie. Jedinú informáciu majú ST na svojich internetových stránkach, tá ale hovorí iba o aktuálych cenách, nie o zvyšovaní cien v posledných mesiacoch. Myslíte si, že takéto informovanie zákazníkov je dostatočné?“

1. Budú ST zavádzať XY?

Nie, Slovenské telekomunikácie, a.s. neuvažujú o tomto riešení.

G.Nemkyová, hovorkyňa ST: Prechodom na časovú tarifikáciu boli volania v B a C tarife nastavené porovnateľne s cenou medzimestských volaní. Tieto volania v B a C tarife sú z pohľadu smerovania a teda „zaťaženia“ telekomunikačnej siete identické s medzimestskými hovormi.“

Tento krok – krok harmonizácie cien volaní s ich nákladovou orientáciou – je vynútený liberalizáciou telekomunikačného trhu, kedy volania medzimestského charakteru musia mať cenu nákladovo orientovanú.

Pripojenie na internet realizované pomocou telefónnej prípojky vytvára dlhodobú obsadenosť hovorových kanálov v komutovanej telekomunikačnej sieti. Táto sieť bola konštruovaná a dimenzovaná na telefonovanie, t.j. na realizovanie relatívne krátkych, častých spojení. Poskytovanie pripojenia do internetu je efektívne realizovať bez využitia tranzitnej časti siete, teda len na „miestnej“ úrovni. Pri takomto pripojení Slovenské telekomunikácie,a.s., môžu ponúkať výhodnejšie tarify, a navyše aj degresívne tarifovanie: znižujúcu sa minútovú cenu pri dlhších volaniach. Pre zákazníka neprináša pripojenie prostredníctvom B alebo C tarify žiadnu dodatočnú výhodu (v kvalite pripojenia a pod.). V skutočnosti je to len neefektívne smerovanie hovoru, ktoré zaťažuje väčšiu časť siete a zvyšuje náklady na jeho zabezpečenie.

Slovenské telekomunikácie, a.s., podporovali rozvoj intertnetu aj tým, že umožnili nižšou úrovňou tarify B a C postupný rozvoj infraštruktúry ISP. Z dlhodobého a koncepčného hľadiska je dynamický rozvoj internetu možný práve pri dôslednom využívaní tej najefektívnejšej formy pripojenia – prostredníctvom tarifu A.

Poskytovanie alternatívnych riešení (modulov) pre tarifné kategórie B,C nie je relevantné, nakoľko každý užívateľ Dial-up pripojenia do internetu má záujem o najvýhodnejšie pripojenie – v tarife A. Tak isto užívateľ má možnosť takéto pripojenie aj získať (na celom územi SR, a nielen cez ST Online!). Zámerom Slovenských telekomunikácií, a.s., je precízne informovať svojich zákazníkov o možnostiach pripojenia cez tarifu A, a nie „udržiavať“ svojich zákazníkov v inej tarifnej kategórii (B,C).

Zámerom Slovenských telekomunikácií, a.s., je podpora takého pripojenia do internetu, ktoré efektívne využíva infraštruktúru komutovanej siete (t.j. na úrovni miestneho volania). Takéto pripojenie je logicky poskytnuté za najnižšiu cenu a je dostupné pre všetkých internetových providerov (závisí na počte a rozmiestnení POP) aj všetkých užívateľov (závisí na výbere intenretového providera, ktorý má infraštruktúru v mieste bydliska užívateľa – v jeho primárnej oblasti).

Je fakt, že niektoré programy: ST Maxi (ST ISDN Dynamik) – ponúkajú nižšiu cenu medzimestského volania ako tarif B alebo C: 0,60 SK/min. – počas slabej a víkendovej prevádzky. ST Maxi je však voliteľný volací program s vyšším paušálom, kedy dochádza k „presunu“ určitej časti ceny za volania do mesačného poplatku.

Naopak, mesačný poplatok za internetové moduly je cenou za predplatené hodiny. V praxi to znamená, že nedochádza k takémuto „presunu“ určitej časti ceny za volania do mesačného poplatku.

Slovenské telekomunikácie, a.s., všetky platné ceny internetových volaní v tarife A, B, aj C zverejnili už od začiatku roku 2002. Spomínané tarify sú súčasťou Tarify ST, ktorá je zverejnená na firemnom webe, www.telecom.sk, a je prístupná na všetkých zákazníckych miestach Slovenských telekomunikácií, a.s., – na Infoteloch.

P.Polakovič, IPV: „Združenie Internet pre všetkých urobilo prieskum na Infoteloch ST a Infolikách ST. Zisťovali sme, či sú pracovníci Infotelov a Infoliniek schopní informovať o tom, v akých tarifách sú zaradení jednotliví provideri (Nextra, Slovanet, Kiwwi, …). Pracovníci Infotelov a Infoliniek ST nám na naše otázky odpovedali, ze nemusia informovať aké tarify poskytujú pre ostatných providerov. Zvyčajne nasledovalo upozornenie, že ak chceme tarifu A, máme si kúpiť ST Online. Domnievame sa, že pokiaľ ST účtujú volania do internetu, mali by poskytovať aj informácie o tom, v akej oblasti v ktorej tarife sa jednotliví provideri nachádzajú. Prečo to tak nie je?“

G.Nemkyová, hovorkyňa ST: Slovenské telekomunikácie, a.s., ako poskytovateľ telefónnej služby poskytujú už niekoľko rokov aj službu, ktorou je telefonické pripojenie k poskytovateľovi služieb Internetu. Ide o zvýhodnený prístup, ktorý je tarifikovaný samostatne a nezávisle od hovorného za miestne a medzimestské volania.

Zvýhodnený prístup majú iba tí užívatelia, ktorí sa pripájajú k poskytovateľovi služieb Internetu, ktorý má príslušnú licenciu Telekomunikačného úradu SR a taktiež požiadal o pridelenie skráteného telefónneho čísla začínajúceho 019xy.

Zvýhodnený tarif volania k poskytovateľovi služieb Internetu je závislý na dvoch faktoroch, ktorými sú:

a) topológia telekomunikačnej siete Slovenských telekomunikácií, a.s., prostredníctvom ktorej je služba prístupu poskytovaná, resp. jej členenie.

b) počet bodov prestupu medzi sieťou Slovenských telekomunikácií, a.s., a príslušnou sieťou poskytovateľa služieb Internetu.

Verejná telekomunikačná sieť Slovenských telekomunikácií, a.s., je rozdelená do 25 primárnych oblastí (PO), pričom týchto 25 PO je základom tarifikácie aj pre hlasové volania. Hovor vrámci jednej PO je miestnym volaním, ak je hovor smerovaný z jednej PO do inej PO, ide o volanie medzimestské. Takéto členenie siete bolo schválené Telekomunikačným úradom SR.

Bod prestupu je bod, do ktorého je smerovaná prevádzka pri vytočení čísla 019xy. Počet bodov prestupu je závislých od rozhodnutia poskytovateľa služieb Internetu. Minimálny počet bodov prestupu pre podmienku používania zvýhodnenej tarify sú štyri a to v: Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

Slovenské telekomunikácie, a.s., majú tri druhy zvýhodnených taríf:

A (najvýhodnejšia)

B

C

Základným rozdielom okrem ceny za minútu pripojenia je prítomnosť bodu prestupu v danej PO, kde užívateľ navolil číslo 019xy.

Tarifa A: Tarifou A je účtovaný zákazník, ktorého poskytovateľ služieb má bod prestupu v PO, odkiaľ je volanie uskutočnené.

Aby sa každý zákazník v ktoromkoľvek mieste Slovenska mohol pripojiť k poskytovateľovi služieb Internet v najvýhodnejšej tarife A, musí mať poskytovateľ služieb Internetu zriadených minimálne 25 prístupových bodov, t.j. aspoň jeden v každej PO. Volanie na číslo 019xy je potom vždy smerované k bodu prestupu v danej PO, v ktorej je volanie uskutočnené (ako miestny hovor).

Tarifa B: Tarifa B je účtovaná takému zákazníkovi, ktorý navolil číslo 019xy a jeho hovor je smerovaný do inej PO, kde sa bod prestupu nachádza – nakoľko bod prestupu sa v jeho PO nenachádza (v prípade hlasového hovoru sa jedná o medzimestké volanie), ale poskytovateľ služieb Internetu musí mať minimálne osem bodov prestupu, t.j. minimálne jedno prepojenie v ôsmych PO.

Tarifa C: Tarifa C je účtovaná takému zákazníkovi, ktorý navolil číslo 019xy a jeho hovor je smerovaný do inej PO, kde sa bod prestupu nachádza – nakoľko bod prestupu sa v jeho PO nenachádza (v prípade hlasového hovoru sa jedná o medzimestské volanie), ale poskytovateľ služieb Internetu musí mať minimálne štyri body prestupu, t.j. minimálne jedno prepojenie v štyroch základných PO, ktorými sú Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina.

Ako z uvedeného vyplýva, tarifa, ktorá je zákazníkovi účtovaná, je predovšetkým závislá od infraštruktúry siete poskytovateľa služieb Internetu. To znamená, že poskytovateľ prístupu do Internetu v tomto prípade má zrejme malý počet prestupových bodov do siete Slovenských telekomunikácií, a.s., zo čo však Slovenské telekomunikácie,.a.s, nezodpovedajú. Marketingovou stratégiou každého telekomunikačného operátora by malo byť prevádzkovať takú telekomunikačnú infraštruktúru, ktorá umožní poskytovať služby zákazníkom za najvýhodnejšie ceny.

V súčasnosti poskytovatelia služieb Internetu nemajú povinnosť zverejňovať údaje o svojej infraštruktúre, resp. údaje o počte bodov prestupu. V prípade, že by zákazník mal takúto informáciu k dispozícií, iste by sa rozhodol pre takého poskytovateľa služieb Internetu, ktorý má v danej PO bod prestupu. Na druhej strane je topológia siete Slovenských telekomunikácií, a.s., z pohľadu geografického členenia PO prístupná všetkým, a to buď na www stránke alebo v predajných miestach Infotel.

Slovenské telekomunikácie, a.s., sa v členení telekomunikačnej siete do primárnych oblastí snažili maximálne priblížiť potrebám svojich zákazníkov, aby títo v maximálnej miere mohli za výhodných cenových podmienok využívať hlasové služby verejnej telekomunikačnej siete.

Podmienkou poskytovania internetových modulov bolo zverejnenie topológie tarifných kategórií a zákazníci už v súčasnosti majú možnosť zistiť v akej tarife sú účtované ich volania na internet – na www.telecom.sk v podmienkach poskytovania internetových modulov.

Slovenské telekomunikácie, a.s., majú trvalú snahu poskytovať služby na vysokej úrovni a preto, spoločnosť pristúpila k zverejneniu bodov prestupu v jednotlivých primárnych oblastí, t.j., či sa v danej primárnej oblasti nachádza bod prestupu toho ktorého poskytovateľa služieb Internetu.

Na základe zverejnených údajov si každý zákazník môže pozrieť a skontrolovať, aká tarifa je mu účtovaná, a tak predíde mnohým nedorozumeniam z dôvodu vysokých účtov za volania na čísla 019xy. Taktiež zákazník bude môcť uvážiť, či jeho poskytovateľ mu umožňuje využívať práve najvýhodnejšiu tarifu A.

Slovenské telekomunikácie, a. s., nemôžu poskytovateľov služieb internetu nútiť, aby riadne informovali svojich zákazníkov o tom, či v danej lokalite majú bod prestupu (t.j. A tarifu ), alebo nie. Predpokladáme ale, že poskytnutie takýchto informácii je štandardom. Zákazníci služieb ST Online využívajú najvýhodnejšiu A tarifu na celom území SR, vďaka vybudovanej sieti ST – IP, rovnako, ako aj niektorí ďalší poskytovatelia služieb Internetu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS