ČLÁNOK
Obchodníci s novými licenciami
19. novembra 2001

Úrad pre finančný trh (ÚFT) na základe povinností, ktoré mu ukladá novoprijatý zákon o cenných papieroch a investičných službách bude od januára 2002 prehodnocovať doteraz platné povole nia na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi. ÚFT v rámci svojej organizačnej štruktúry už vytvoril tím pracovníkov, ktorý povedie proces udeľovania povolení na poskytovanie investičných služieb a povolení na činnosť sprostredkovateľa investičných služieb. Vydávanie nových povolení predstavuje významný krok ku opätovnému získaniu dôvery investorov v slovenský kapitálový trh. ÚFT bude v procese vydávania nových povolení vyžadovať, aby záujemcovia o získanie povolenia splnili náročné kritériá, ktoré im nový zákon o cenných papieroch a investičných službách bude odo dňa svojej účinnosti ukladať. ÚFT bude klásť veľký dôraz predovšetkým na:
– prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov záujemcu o získanie povolenia,
– odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré budú navrhované za členov predstavenstva, za vedúcich zamestnancov a tiež osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
– na prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na záujemcovi o získanie povolenia,
– technickú a organizačnú pripravenosť na výkon činnosti v rozsahu požadovaného povolenia.

V prípade, že žiadateľom o povolenie bude právnická osoba s povolením na vykonávanie činnosti banky, ÚFT sa bude snažiť koordinovať svoj postup s Národnou bankou Slovenska.

Na základe skúseností s obdobnými procesmi v iných krajinách je možné očakávať výrazný pokles počtu povolení na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi. Vzhľadom na skutočnosť, že proces udeľovania povolení podľa nového zákona o cenných papieroch a investičných službách bude nesmierne časovo náročný, začne ÚFT už v priebehu decembra tohto roka s jeho prípravou zhromažďovaním informácií a komunikáciou s držiteľmi doterajších povolení. Cieľom ÚFT je, aby bol tento proces ukončený v najkratšom možnom termíne a aby väčšina subjektov prešla tzv. prelicencovaním v priebehu prvého polroka budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS