ČLÁNOK
Novým depozitárom DDP Lipa je ČSOB
8. marca 2002

Nový depozitár Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Lipa je jednou zo zmien v rámci celkového prerodu spoločnosti. Cieľom týchto zmien je zvýšenie profesionálnej a odbornej úrovne spoločnosti. Hlavnou úlohou depozitára v doplnkovej dôchodkovej poisťovni je kontrola a udeľovanie súhlasu na transakcie spojené s investovaním prostriedkov v správe poisťovne. Depozitár kontroluje hlavne správnosť určenia hodnoty aktív v majetku, dodržiavanie zákonných limitov, používanie výnosov poisťovne v súlade so zákonom o DDP.

Práce na návrhu zmeny depozitára boli dlhodobým procesom, motivovaným hlavne snahou získať za depozitára taký finančný subjekt, ktorý by svojou kvalitou a imidžom presahoval hranice pôsobenia Slovenska a zároveň by bol považovaný za silného lokálneho partnera, pričom voľba padla na ČSOB. Rozhodnutie na zmenu depozitára schválilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po dohode s Ministerstvom financií SR.

„Sme presvedčení, že spolupráca našej poisťovne s ČSOB, ako novým depozitárom, bude znamenať podstatné zvýšenie kvality služieb a produktov, ktoré ponúkame našim poistencom.“, hovorí Peter Nagy, generálny riaditeľ DDP Lipa. Základnými kritériami pri výbere nového depozitára spoločnosti sú dobré meno a stabilita banky, skúsenosti s výkonom depozitára, zodpovedajúca kvalita služieb, výhodné komerčné podmienky a v neposlednej rade výhody pre poistencov DDP Lipa.

Československá obchodná banka patrí v súčasnosti medzi tzv. referenčné banky a je tzv. tvorcom trhu pre štátne dlhopisy. Rozsah poskytovaných služieb depozitára v ČSOB spolu s flexibilným technickým zabezpečením a skúsenými pracovníkmi dávajú všetky predpoklady na to, aby ČSOB vykonávala funkciu depozitára pre DDP Lipa na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.

Československá obchodná banka bola založená v roku 1965 a do roku 1990 bola jedinou bankou, ktorá uskutočňovala medzinárodný platobný styk bývalej Československej republiky. V roku 1999 sa majoritným vlastníkom ČSOB stala KBC Bank – najväčšia banka v Belgicku, 32. v Európe a 64. na svete a zároveň 3. najväčšou poisťovacou skupinou v Belgicku. Spojením ČSOB a IPB v roku 2000 sa zrodila silná banková skupina, ktorá je najväčšou bankou v strednej Európe. Československá obchodní banka, zahraničná pobočky v SR patrí medzi najvýznamnejšie inštitúcie v oblasti služieb ponúkaných subjektom na finančnom trhu. V súčasnosti patrí medzi tzv. referenčné banky a je tzv. tvorcom trhu pre štátne dlhopisy. Už tradične vykonáva funkciu depozitára pre správcovské spoločnosti a podielové fondy. ČSOB disponuje základným imaním vo výške 5,105 mld. CZK a v roku 2000 vytvorila konsolidovaný zisk vo výške 4,69 mld CZK.

Doplnková dôchodková poisťovňa Lipa bola založená v roku 1999. Je zriaďovateľmi sú Vzájomná životná poisťovňa a Združenie pre dôchodkové poistenie Prievidza. Správcom DDP Lipa je spoločnosť Synergy, a.s., Bratislava. Funkciu depozitára doposiaľ vykonávala Istrobanka a k 1. marcu 2002 sa depozitárom spoločnosti stala ČSOB. Dozor nad činnosťou DDP Lipa vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS