ČLÁNOK
Nominácie na IT osobnost a IT firmu roka 2003
22. apríla 2003

Tradícia udelovania prestížnych ocenení IT osobnosti a IT firmy roka pokracuje v rámci podujatia Cofax tretím rocníkom. Odborná komisia zostavila tento rok širšiu nomináciu 33 osobností a 36 firiem pôsobiacich v oblasti informacných technológií a telekomunikácií. Komisia pozostávala zo slovenských žurnalistov pôsobiacich v info-komunikacných technológií, zástupcov akademickej obce a profesijných združení.

Na základe údajov z informacných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností a piatich firiem bez urcenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držitelov tohto prestížneho ocenenia pre rok 2003. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom IT gala vecere 23. apríla 2003 v bratislavskej Redute.

Nominácie na IT osobnost roka 2003

V kategórii IT osobnost roka 2003 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Pavol Horváth, od roku 1990 pôsobí ako riaditel Centra výpoctovej techniky STU, Bratislava. Vo viac ako 30 rokoch pedagogickej, výskumnej a publikacnej cinnosti sú oblastami jeho odborného záujmu technické prostriedky pocítacových systémov, komunikácia cloveka s pocítacom, dátové siete, bezpecnost prístupu v dátových sietach, informacné systémy. Od roku 1991 sa spolupodielal na vytvorení slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Vypracoval projekt SANET II, pomohol získat financie na jeho realizáciu a spolupodiela sa na riadení jeho implementácie. Podielal sa na vypracovaní všetkých verzií dokumentov týkajúcich sa informatizácie spolocnosti v SR.

František Jakab, vedúci laboratória pocítacových sietí na Katedre pocítacov a informatiky FEI TU v Košiciach. Zaoberá sa technológiami širokopásmových pocítacových sietí, modelovaním, simuláciou a riadením sietí, prvkami multimediálnych komunikácii (videokonferencie), virtuálnymi vzdelávacími infraštruktúrami a architektúrou pocítacových systémov. Pôsobí ako koordinátor sietového akademického programu Cisco (CNAP) pre SR, projektov budovania WAN sietí a angažuje sa v podpore rozširovania ATM sietí v SR. Takisto je vedúcim riešitelom medzinárodného projektu v rámci programu Leonardo (TELEHUMAN, DEPSIS) a grantového programu VEGA.

Jozef Kelemen, pôsobí ako profesor v odbore kvantitatívnych metód a informatiky v ekonómii na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a na Filozoficko-prírodovedeckej fakulte Sliezskej univerzity v Opave. V minulosti prednášal na rôznych domácich a zahranicných univerzitách. Presadzuje najnovšie trendy v oblasti informatiky, akými sú napríklad kognitívne vedy a oblast umelej inteligencie. Významne prispieva k šíreniu dobrého mena slovenskej informatiky doma aj v zahranicí, kde patrí medzi 5 najcitovanejších informatikov.

Peter Polakovic, prezident neziskového obcianskeho združenia Internet pre všetkých. Združenie sa snaží presadit lacnejší prístup na internet s kvalitným obsahom pre všetkých obcanov. Na základe ním iniciovaného mediálneho tlaku sa realizovalo viacero opatrení, ktoré tomuto cielu napomohli.

Peter Weber, generálny riaditel spolocnosti Hewlett-Packard Slovakia patrí už dlhé roky medzi výrazné osobnosti v IT priemysle na Slovensku. V roku 1993 sa stal generálnym riaditelom Digital Equipment Slovakia. Od roku 1998 pôsobil ako generálny riaditel spolocnosti Compaq Computer Slovakia. Pod jeho vedením sa úspešne realizovala transformácia novej spolocnosti na Slovensku. Aktívne podporil projekt priemyselného parku Eurovalley a takisto podporuje aktivity v oblasti zlepšovania podmienok podnikania na Slovensku.

Nominácie na IT firmu roka 2003

V kategórii IT firma roka sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Anasoft APR, spol. s r.o. vyvíja a predáva vlastné komplexné riešenia informacných systémov. V roku 2002 spolocnost úspešne implementovala vlastné riešenia v medzinárodných projektoch (Národná banka Jamajky, Cogent Investment Research, Lotto GC). Anasoft sa zúcastnoval na výskumných projektoch s akademickou obcou doma aj v zahranicí. Významnou mierou sponzorsky podporil projekty smerujúce k ochrane zdravia a podpore rodinného života.

Datalan, a.s. patrí na slovenskom trhu k popredným poskytovatelom konzultacných a integracných služieb v oblasti info-komunikacných technológií. V uplynulom roku spolocnost dosiahla obrat vo výške 936,340 miliónov korún, co v porovnaní s rokom 2001 predstavuje 64,4 percentný nárast. V roku 2002 investovala spolocnost do školení a iných foriem vzdelávania zamestnancov takmer 2,5 milióna korún a pocet pracovníkov narástol na 105. Spolocnost podporila výskum autonómnych robotov a aktívne sa angažuje v oblasti informatizácie slovenskej spolocnosti.

Limba, spol. s r.o. pôsobí v oblasti poskytovania služieb v turistickom ruchu aj prostredníctvom internetu. V roku 2002 zvýšila export s pridanou hodnotou vo forme poskytovania služieb zahranicným zákazníkom, co predstavovalo 51 percentný podiel z tržieb v roku 2002. Spolocnost zaznamenala 117 percentný medzirocný nárast rast služieb realizovaných cez internet. Limba sponzorsky podporila aktivity v oblasti ludovej kultúry a hudby.

PosAm Bratislava, spol. s r.o. realizuje dodávky informacných systémov predovšetkým pre väcšie podniky a inštitúcie. V roku 2002 sa významnou mierou zvýšil predaj vlastných výrobkov a služieb, tržby za predaj tovaru ako aj export. V uplynulom roku investoval významne prostriedky do výskumu a vývoja a vzdelávania vlastných zamestnancov. Spolocnost poskytla projektovú podporu služieb a vládnych operácií vo verejnej správe a takisto mnohých verejnoprospešných projektov.

Orange Slovensko, a.s. ukoncil svoje hospodárenie v roku 2002 s celkovým obratom 13,425 miliardy korún, co znamená medzirocný nárast o 32 percent. Zisk spolocnosti pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol hodnotu 5,501 miliardy korún a medzirocne sa tak zvýšil o 49 percent. Spolocnost preinvestovala v roku 2002 celkovo takmer 6,4 miliardy korún, z coho 4,9 miliardy smerovala do dalšieho skvalitnenia a rozvoja siete. Celkový pocet zákazníkov spolocnosti Orange v uplynulom roku medzirocne vzrástol o viac ako 42 percent.

Kto a ako rozhodol o nomináciách

O kritériách sútaže a nomináciách rozhodla komisia novinárov z významných slovenských médií, ktorí sa dlhodobo venujú problematike info-komunikacných technológií.

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu hodnotila porota z pohladu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohladnovala sa tiež úcast v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanost vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti.

V prípade firiem sa hodnotili aj hospodárske výsledky (tržby, zisk), tempo rastu, unikátne produkty, ci služby, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, vývoj nových produktov a exportné aktivity, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi ci verejnoprospešné projekty. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2002, porota však prihliadala aj na vývoj firiem a osobností v širšom casovom horizonte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS