ČLÁNOK
Nie len deficit, ale už aj dlh je dôležitý
29. apríla 2013

Pri tvorbe rozpočtu verejnej správy sa stanovujú základné fiškálne ciele. Diskusia sa doteraz prevažne viedla okolo úrovne defictu. Posudzovala sa jeho výška, medziročná zmena, rôzne ďalšie doplnkové analytické ukazovatele ako napríklad konsolidačné úsilie. Smerovanie fiškálnej politiky sa vnímalo len cez deficit a tak sa k tomu pristupovalo aj pri tvorbe rozpočtu. Ostatné dôležité ukazovatele, ako je napríklad dlh verejnej správy, boli častokrát len štatistickým výsledkom a odrazom stanovených cieľov v oblasti deficitu a ignoroval sa ich očakávaný vývoj vo viacročnej perspektíve.   Tento postoj k saldu rozpočtu bol vyvolaný viacerými faktormi. Pravidlá EÚ nás zaväzovali k znižovaniu deficitu, či už z dôvodu odstránenia nadmerného deficitu alebo kvôli splneniu tzv. strednodobého cieľa. Slovensko s relatívne nízkym dlhom (v roku 2008 27,9% HDP) v porovnaní s ostatnými EÚ krajinami a nastavenou hranicou EÚ pravidiel na úrovni 60% HDP bolo vnímané ako bezproblémová krajina. Vysoké deficity pri relatívne nízkom dlhu a štandardných podmienkach na finančných trhoch nepredstavujú z krátkodobého pohľadu nadmerné riziko, preto majú politici tendenciu zameriavať sa na saldo rozpočtu a dlh brať skôr ako štatistickú veličinu.

Krátkozrakosť fiškálnej politiky definovanej cez saldo verenej správy sa ukázala počas nedávnej klrízy. Zníženie ekonomického rastu až recesia a štrukturálne problémy v niektorých krajinách zvýšili v priebehu jedného – dvoch rokov dlh týchto krajín na takú úroveň, ktorú prestali byť schopné financovať. Otázka dlhu krajín a zodpovednej fiškálnej politiky sa tak stala oveľa aktuálnejšia.

Reakciou Slovenska na takýto vývoj bola snaha posilniť rozpočtovú disciplínu prijatím ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v decembri 2011. Významným prvkom nového fiškálneho rámca je okrem ostatných pravidiel zakomponovanie limitu na výšku dlhu verejnej správy, tzv. dlhovú brzdu. Jej mechanizmus spočíva v spustení nápravných procedúr, ktoré sa sprísňujú s prekročením ďalších celkom piatich stanovených hraníc. Aktuálne sa procedúra spúšta po prekročení hranice 50% HDP a končí pri hranici 60% HDP.

Ing. Ivan Šramko,
predseda rady   Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

celý článok


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS