ČLÁNOK
NFP314011L717
6. júna 2018

Názov a sídlo prijímateľa: PROFINI n.o., Drieňová 1087/37,  821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov

Názov projektu: Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Výška poskytnutého NFP: 171 186,96 Eur

Opis projektu:

Celkový cieľ

Skvalitnenie ekonomických analýz, ktoré sa využívajú pri rozhodovacích procesoch vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…)

Špecifické ciele

  • zvýšenie kvality metodiky odvetvových štandardov
  • vyššia využiteľnosť odvetvových štandardov v praxi
  • zabezpečenie kvalitnej propagácie
  • skvalitnenie vzdelávania ekonomického prostredia

Procesy, systémy a politiky

Hlavná aktivita projektu je zameraná na prehodnotenie výberu a algoritmu ukazovateľov odvetvových štandardov, ktoré sa využívajú pri ekonomických analýzach, na základe ktorých sa potom uskutočňujú rozhodnutia vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…). Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z analytických činností zameraných na

monitorovanie, hodnotenie a návrh riešení na  optimalizáciu  odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť štandardizácii ekonomického  prostredia na Slovensku. Jednotlivé činnosti sme plánovali tak, aby priniesli maximálny úžitok z vynaložených finančných prostriedkov.

Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z 3 základných činností v rámci ktorých budú prebiehať jednotlivé analytické činnosti.

Činnosť č. 1: Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi

Činnosť č. 2: Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti

Činnosť č. 3: Návrh  riešenia/-í  na  optimalizáciu  odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť pri

štandardizácii ekonomického prostredia a ich sprístupnenie pre odbornú verejnosť

 

Merateľné ukazovatele

  • počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (2)
  • počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (1)
  • počet zrealizovaných informačných aktivít (4)
  • počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení (1)
  • počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS (1)
  • počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS (1)

 

Aktuálny stav projektu:

 Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 31.5.2018. Týmto dňom zároveň začala fáza realizácie projektu. Začala sa realizovať Činnosť č. 1: Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách

Priebežne aktualizovaná fotogaléria

 

Zoznam neformálnych partnerov

CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o., Mlynské Nivy 14, 82109 Bratislava
EURO, s.r.o., Pribinova 1171/13, 02001 Púchov
HUMAN LIFE(Ľudský život) o.z., Poľná 5, 90029 Nová Dedinka
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. , Tomášikova 5238/28A, 82101 Bratislava
JANFIN s.r.o., Na Čiertoli 18, 97409 Banská Bystrica
LICITOR development, s.r.o., Sládkovičova 6, 01001 Žilina
PREDIC o.z., Kodályova 9, 94901 Nitra
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Drieňova 68/3, 82101 Bratislava
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Letná 9, 04200 Košice
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Furdekova 16, Bratislava

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS