ČLÁNOK
Informácie o projekte NFP314011L717
31. októbra 2018

Dňa 31.10. 2018 bola ukončená činnosť č. 1: Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi

Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi. Výstupom z tejto činnosti je analytický materiál „Analýza súčasného stavu odvetvových štandardov na Slovensku a ich využitie na zefektívnenie verejných politík“. Analytický materiál obsahuje analýzu existujúceho stavu (legislatíva, vykazovanie, spracovávanie údajov vo forme  odvetvových štandardov a odvetvových analýz v SR, využívanie odvetvových štandardov ako nástroja pre rozhodovanie v jednotlivých oblastiach  – verejná správa, podnikateľské prostredie, školy….). Monitoring účtovných jednotiek podľa  kategórie veľkosti od r.2015  (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka), podľa zaradenia do SK NACE, podľa právnej formy a územného členenia).  Účtovné jednotky účtujúce  podľa IFRS.

Prehodnotenie výberu a algoritmu ukazovateľov odvetvových štandardov sa uskutočňuje s cieľom skvalitniť ekonomické analýzy, na základe ktorých sa potom uskutočňujú rozhodnutia vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…). Jednotlivé analytické činnosti sú zamerané na monitorovanie, hodnotenie a návrh riešení na  optimalizáciu  odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť štandardizácii ekonomického  prostredia na Slovensku.

Analýza súčasného stavu odvetvových štandardov na Slovensku a ich využitie [PDF]

 

Dňa 1.11.2018 začala činnosť č. 2: Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti

 

Druhá etapa „Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti“ trvala 12 mesiacov a riešitelia s cieľom zefektívnenia prác na projekte sa rozdelili do troch pracovných skupín (pracovná skupina pre finančné a ekonomické analýzy, pracovná skupina pre IFRS a pracovná skupina pre štatistické metódy a dáta). Spracovali výstupný materiál „Vyhodnotenie možností skvalitnenia stredných hodnôt finančných ukazovateľov a návrhy na ich lepšie využitie v praxi“, v ktorom zhodnotili doteraz používanú metodiku tvorby odvetvových štandardov. Zároveň aj vyhodnotili í možnosti ich skvalitnenia a využiteľnosť v praxi i a tiež poukázali na existujúce problémy a možnosti ich riešenia.

Vyhodnotenie možností skvalitnenia stredných hodnôt finančných ukazovateľov a návrhy na ich lepšie využitie v praxi [PDF]

 

Dňa 1.11.2019 začala činnosť č. 3: Návrh riešenia/-í na optimalizáciu odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť pri štandardizácii ekonomického prostredia a ich sprístupnenie pre odbornú verejnosť

Táto činnosť sa vykonávala 7 mesiacov. Výstupom činnosti č. 3 je koncepčno-metodický materiál “Využitie odvetvových štandardov ako nástroja na zlepšenie ekonomického prostredia”. V tejto etape sa činnosť riešiteľských tímov (už v podmienkach karanténnych opatrení počas korona pandémie) zamerala na analýzu a hodnotenie spoľahlivosti kategórie „štandardný podnik“ v procese kvantifikácie a implementácie stredných hodnôt v praxi, ktorej cieľom bolo verifikovať využiteľnosť a spoľahlivosť vytvorenia súboru štandardných podnikov, spracovania ich výsledkov (ukazovateľov) do podoby stredných hodnôt, ktoré získajú postavenie vzorových hodnôt (etalónov) pre ďalšie podniky v SR. Takýto postup objektivizuje analýzu a hodnotenie ekonomickej výkonnosti podnikov. Ťažiskovou úlohou riešenia projektu v tejto etape pre FEA tím bolo hodnotenie koherencie kategórií – štandardný podnik a štandardný ukazovateľ. Relevantnosť významu a úlohy týchto kategórií v projekte, rešpektovanie nárokov a parametrov, ktoré sú v nich komprimované, si vyžaduje, aby „ich tlak pôsobil rovnakým smerom“, čo prehlbuje poznanie a objektívnosť záverov analýzy. Tím IFRS sa aj v tejto etape projektu zameriaval na možnosti využitia navrhnutých finančných ukazovateľov z účtovných závierok zostavených podľa IFRS. Tím STDATA sa venoval jednak analýzam súvisiacim s prezentáciou kvalitatívnej stránky štandardných ukazovateľov a jednak ich sprístupneniu pre odbornú verejnosť za účelom rozšírenia a skvalitnenia možností ich využiteľnosti v praxi. Na ilustráciu praktického využitia v praxi k zverejneným dátam pripravil užitočné excelovské nástroje pre hodnotenie podnikateľských subjektov ako pomoc a podporu v kvalitnom ekonomickom rozhodovaní.

Celý výstupný materiál za záverečnú etapu:

Využitie odvetvových štandardov ako nástroja na zlepšenie ekonomického prostredia

Kvartily štandardný podnik 2018 [XLSX, 4,5MB]

Súbor s vypočítanými kvartilmi a mediánmi za 105 125 ekonomických subjektov „Štandardný podnik“ za rok 2018. 

 

Kvartily a skóre 2018 v1 SP [XLSM, 66,7MB]

Skúšobná aplikácia v Excel, ktorá umožňuje vypočítať kvartily a mediány za 105 125 ekonomických subjektov „Štandardný podnik“ za rok 2018 a vypočítať komplexné SKÓRE vybraného subjektu bodovacou metódou na základe percentilov. Obsahuje hodnoty -inf a +inf

 

Kvartily a skóre 2018 v1 SPSU [XLSM, 66,1MB]

Skúšobná aplikácia v Excel, ktorá umožňuje vypočítať kvartily a mediány za 105 125 ekonomických subjektov „Štandardný podnik a Štandardný ukazovateľ“ za rok 2018 a vypočítať komplexné SKÓRE vybraného subjektu bodovacou metódou na základe percentilov. Neobsahuje hodnoty -inf a +inf.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS