ČLÁNOK
Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra
24. marca 2003

I. Základné východiská a ciele návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra

Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na základe ktorého má vláda vytvorit predpoklady pre zefektívnenie práce v obchodnom registri, vrátane legislatívneho a technického zabezpecenia obchodného registra smerujúceho k možnosti podávania návrhov v elektronickej forme, a to v rámci komplexného prístupu k vykonávaniu inštitucionálno-organizacných zmien v súdnictve vedúcich k zrýchleniu súdneho konania.

Uznesením vlády c. 1359 z 11. 12. 2002 bola ministrovi spravodlivosti uložená úloha predložit návrhy legislatívnych zámerov zákonov alebo návrhy zákonov v oblasti boja proti korupcii, ktorých prijatie vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR.

Potreba zmien v systéme obchodného registra vyplynula aj z materiálov prijatých vládou SR v minulom volebnom období.

Národný program boja proti korupcii (z 21. 6. 2000) a Akcný plán boja proti korupcii prijatý vládou na jeho vykonanie (z 22. 11. 2000) identifikovali výskyt korupcie aj v oblasti konania vo veciach obchodného registra, pricom ako možné metódy boja proti korupcii v tejto sfére sa navrhovali :

“ zvýšenie efektívnosti práce na jednotlivých súdoch (napr. formou prenesenia casti agendy na vyšších súdnych úradníkov a iný profesionálny aparát),

“ zavedenie zrýchleného konania vo veciach obchodného registra za zvýšený súdny poplatok,

“ zavedenie prístupu k obchodnému registru na internete (táto úloha je v súcasnosti už splnená).

Dalšie možnosti a úlohy vedúce k zefektívneniu systému obchodného registra vyplynuli z Uznesenia vlády SR, ktorým bol schválený materiál „Zlepšenie právneho a regulacného rámca na podporu podnikania a investícií“ (z 14. 9. 2000). V uvedenom materiáli sa okrem iného navrhovalo :

“ s cielom odbremenit sudcov od nadbytocných administratívnych prác a zefektívnit a zrýchlit prácu súdov je potrebné umožnit, aby v jednoduchých veciach mohli vykonávat úkony v konaní o zápise do obchodného registra iné osoby ako sudcovia,

“ s cielom zjednodušenia prístupu k informáciám zverejneným v obchodnom registri je potrebné prepojit informacné systémy jednotlivých registrových súdov,

“ za úcelom zjednodušenia konania je potrebné zvážit zavedenie jednotných formulárov, vrátane príloh, najmä pri základných typoch zápisov,

“ vzhladom na špecifiká konania vo veci zápisu do obchodného registra je vhodné analyzovat možnost upravenia niektorých otázok konania pred registrovým súdom osobitnou právnou úpravou,

“ je potrebné preskúmat možnost zavedenia zvýšených súdnych poplatkov v závislosti od rýchlosti vykonania zápisu do obchodného registra. Predpokladom takejto právnej úpravy by bol kvalifikovaný návrh na zacatie konania (navrhované riešenie predpokladá stanovenie lehoty na vydanie rozhodnutia, ktorá môže zacat plynút od podania kvalifikovaného a úplného návrhu na zacatie konania).

Právna úprava obchodného registra, ako aj samotná prax vedenia obchodného registra, musia splnat požiadavky vyplývajúce z procesu harmonizácie slovenského právneho poriadku s právom Európskej únie, ktoré sú v zmysle Asociacnej dohody pre Slovenskú republiku záväzné.

Požiadavka a spôsob zabezpecenia publicity údajov vyplýva predovšetkým z prvej smernice O koordinácii záruk, ktoré požadujú clenské štáty od obchodných spolocností (68/151/EHS) tzv. publikacnej smernice (dalej len „publikacná smernica), druhej smernice O predpisoch pre zakladanie akciových spolocností a zachovávaní a zmenách ich základného imania (77/91/EHS) tzv. kapitálovej smernice, tretej smernice O zlucovaní akciových spolocností (78/855/EHS) tzv. smernice o fúziách (dalej len „smernica o fúziách“), šiestej smernice O rozdelení akciových spolocností (82/891/EHS), jedenástej smernice O pobockách spolocností (89/666/EHS) a dvanástej smernice O jednoclenných spolocnostiach s rucením obmedzeným (89/667/EHS).

Cast úloh vyplývajúcich z procesu harmonizácie právnych poriadkov bola splnená prijatím tzv. „euronovely“ Obchodného zákonníka – zákona c. 500/2001 Z. z., ktorý nadobudol úcinnost dna 1. 1. 2002 a ktorý sa výraznou mierou dotkol aj právnej úpravy obchodného registra (najmä jej hmotnoprávnej stránky).

Pri hodnotení požiadaviek, ktoré vyplývajú z procesu harmonizácie, je dalej potrebné mat na zreteli to, že publikacná smernica bola vydaná ešte v roku 1968, a preto nezodpovedá technickým možnostiam súcasnosti. V rámci zjednodušovania predpisov v oblasti práva obchodných spolocností (SLIM) bol z toho dôvodu pripravený návrh smernice, ktorou sa mení publikacná smernica. V tomto návrhu sa (okrem iných zmien) predpokladá, že sprístupnenie v rámci elektronickej formy dokumentov bude rovnocenné, resp. môže nahradit zverejnovanie v listinnej forme.

Základnou funkciou obchodného registra je funkcia publicity, t. j. zverejnovania údajov o obchodných spolocnostiach, prípadne dalších podnikatelských subjektoch. Prístup k informáciám o jednotlivých podnikatelských subjektoch umožnuje tretím osobám prijímat vo vztahu ku konkrétnym podnikatelom rozhodnutia so znalostou veci, a tým predstavuje základný nástroj ex ante ochrany tretích osôb (zmluvných partnerov, veritelov). Miera, do akej dokáže obchodný register plnit funkciu publicity, je daná množstvom, aktuálnostou a dostupnostou informácií, ktoré poskytuje.

Cielom návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra je preto zabezpecit maximálnu možnú aktuálnost a dostupnost údajov v obchodnom registri, co vyžaduje maximálne možné skrátenie casu medzi podaním návrhu na zápis údajov v obchodnom registri, resp. uložením listín do zbierky listín a ich zverejnením a co najširší možný prístup k údajom zapísaným do obchodného registra a listinám uloženým v zbierke listín. To vyžaduje prijat opatrenia v oblasti legislatívy obchodného registra, predovšetkým v oblasti registracného konania, v oblasti organizácie práce vedenia obchodného registra a v oblasti technického zabezpecenia obchodného registra.

Z uvedeného dôvodu je potrebné návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra a proces ich realizácie rozclenit do niekolkých etáp:

Prvá etapa – legislatívno-organizacná, bude zameraná na zefektívnenie cinnosti obchodného registra formou zmeny platnej právnej úpravy obchodného registra, najmä jej procesnej stránky, t. j. konania vo veciach obchodného registra a na zmenu organizácie práce obchodného registra podla novej právnej úpravy.

Opatrenia prvej etapy budú realizované v roku 2003.

Druhá etapa – technicko-organizacná, bude mat prevažne technický a organizacný charakter a bude zahrnat vykonanie všetkých potrebných opatrení na zabezpecenie prepojenia informacných systémov jednotlivých registrových miest do jedného centrálneho registra a vytvorenia verejne prístupnej centrálnej on-line databázy obchodného registra.

Opatrenia druhej etapy budú realizované priebežne, centrálna on-line databáza obchodného registra bude sprístupnená do polroka roku 2005.

Tretia etapa zmeny systému obchodného registra – elektronická komunikácia, bude zameraná na vytvorenie všetkých predpokladov pre umožnenie elektronickej komunikácie s obchodným registrom.

Casový horizont na ukoncenie tretej etapy je polrok roku 2006.

II. Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra – prvá etapa

Dlžka casového úseku od podania návrhu na zápis do obchodného registra po zverejnenie údajov zapísaných v obchodnom registri je závislá od dlžky trvania samotného registrového konania, ktoré koncí vydaním rozhodnutia o zápise do obchodného registra, casu vyhotovenia rozhodnutia o zápise do obchodného registra a faktického zápisu údajov do obchodného registra a casu zverejnenia zapísaných údajov v obchodnom vestníku.

Dlžka registrového konania je podmienená právnou úpravou, podla ktorej sa na konanie vo veciach obchodného registra aplikuje Obciansky súdny poriadok. Podla § 200b ods. 1 OSP je súd povinný skúmat, ci sú splnené predpoklady na vykonanie zápisu ustanovené právnymi predpismi, t. j. súd skúma materiálnu stránku zapisovaných údajov. Za tým úcelom je súd podla § 120 ods. 2 OSP povinný na zistenie skutkového stavu vykonat aj dôkazy, ktoré úcastníci konania nenavrhli.

Riešením na zefektívnenie obchodného registra v oblasti registrového konania je prechod na nový systém vedenia obchodného registra, ktorý už svojimi základnými princípmi bude vytvárat podmienky na rýchle vybavovanie návrhov na zápis do obchodného registra. Preto sa navrhuje prijatie novej právnej úpravy obchodného registra, ktorá bude vychádzat z nasledujúcich princípov:

“ konanie vo veciach obchodného registra (dalej len „registracného konania“) bude osobitné nesporové konanie,

“ návrhy na zápis do obchodného registra sa budú preskúmavat len z formálneho hladiska, tzn. že sa bude skúmat len úplnost návrhu na zápis do obchodného registra vrátane príloh, a súlad údajov uvedených v návrhu s údajmi vyplývajúcimi z priložených listín, nie ich obsah; za obsahovú stránku údajov zapísaných do obchodného registra zodpovedá navrhovatel a osoba, ktorá overovala, prípadne vyhotovovala listinu,

“ návrhy na zápis do obchodného registra budú formalizované v podobe formulárov, formulár a prílohy vyžadované na doloženie návrhu na zápis do obchodného registra budú urcené všeobecne záväzným právnym predpisom,

“ právna úprava urcí lehotu na zápis do obchodného registra, navrhuje sa lehota piatich pracovných dní,

“ rozhodovanie o návrhu na zápis do obchodného registra bude vynaté z rozhodovacej cinnosti sudcov (vzhladom na zmenu povahy konania) a vybavovanie agendy registrového konania bude prenesená na vyšších súdnych úradníkov (VSÚ),

“ v registrovom konaní sa bude vydávat iba negatívne rozhodnutie, ak nebudú splnené podmienky na vykonanie zápisu do obchodného registra, v prípade splnenia podmienok na zápis do obchodného registra vykoná sa priamo zápis do obchodného registra, ktorý bude mat úcinky rozhodnutia o povolení zápisu.

Navrhovanými zmenami právnej úpravy registrového konania sa v prípade úplného návrhu na zápis do obchodného registra skráti registrové konanie na lehotu stanovenú zákonom na zápis do obchodného registra. Formuláre a urcenie príloh k návrhu na zápis do obchodného registra všeobecne záväzným právnym predpisom vytvoria predpoklady, aby návrhy na zápis do obchodného registra boli bezvadné a úplné. Tým, že sa v registrovom konaní nebude vydávat osobitné rozhodnutie o povolení zápisu do obchodného registra sa odstráni casový nesúlad medzi vydaním rozhodnutia a jeho vyhotovením a faktickým zápisom do obchodného registra, cím sa skráti casové obdobie medzi zápisom do obchodného registra úcinným z právneho hladiska a zverejnením údajov zapísaných v obchodnom registri v obchodnom vestníku.

Vzhladom na zásadnú zmenu charakteru registrového konania sa navrhuje prijat samostatný zákon o obchodnom registri, ktorý bude obsahovat procesnú úpravu obchodného registra. Nová právna úprava si vyžiada vykonanie nevyhnutných zmien v právnych predpisoch súvisiacich s registrovým konaním, predovšetkým zákona c. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona c. 99/1963 Zb. Obciansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákona c. 425/2002 Z. z. o vyšších súdnych úradníkoch,

Prvá etapa realizácie návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra bude realizovaná do konca roku 2003 a nevyžiada si v roku 2003 nároky na štátny rozpocet

III. Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra – druhá etapa

Obchodný register na Slovensku vedie osem registrových súdov. Obchodný register je vedený v elektronickej forme, zbierka listín je vedená v listinnej forme. Elektronický registracný systém nie je doposial centralizovaný. Údaje z obchodného registra sú uverejnované na internete, údaje uverejnené na internete nie sú právne záväzné.

Návrhy opatrení na zefektívnenie obchodného registra v rámci druhej etapy majú preto technický a organizacný charakter. Navrhuje sa prepojenie informacných systémov jednotlivých registrových miest tak, aby sa vytvorila jedna centrálna databáza obchodného registra, do ktorej sa budú zlievat databázy obchodného registra zo všetkých registrových miest.

Uvedené prepojenie umožní, aby sa údaje zapísané do obchodného registra z ktoréhokolvek registracného miesta automaticky stali súcastou centrálnej databázy údajov zapísaných do obchodného registra. To umožní prístup ku všetkým údajom zapísaným v obchodnom registri z ktoréhokolvek registrového miesta. Následne to umožní uverejnenie údajov obchodného registra na internete v takej forme, aby údaje obchodného registra uverejnené na internete mohli byt garantované ako údaje zodpovedajúce údajom zapísaným do obchodného registra.

Uverejnovaním údajov z obchodného registra v garantovanej forme budú vytvorené predpoklady, aby uverejnenie údajov na internete bola splnená požiadavka zverejnenia údajov zapísaným v obchodnom registri, t. j., aby uverejnenie údajov obchodného registra na internete nahrádzalo zverejnenie zapísaných údajov v obchodnom vestníku.

V nadväznosti na zmenu legislatívy obchodného registra sa dalej v rámci druhej etapy navrhuje priebežne vytvárat na registrových súdoch kancelárie obchodného registra pre styk s verejnostou, v ktorých bude možné na základe úplného návrhu na zápis do obchodného registra vrátane príloh vykonat zápis do obchodného registra okamžite.

Druhá etapa realizácie návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra bude realizovaná do polroka 2005 a vyžiada si nároky na štátny rozpocet. Odhad nákladov na technické zabezpecenie realizácie opatrení na zefektívnenie obchodného registra je 16 miliónov korún slovenských.

IV. Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra – tretia etapa

Cielom tretej etapy realizácie návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra bude transponovanie požiadaviek vyplývajúcich zo zmien publikacnej smernice v rámci štvrtej fázy iniciatívy na zjednodušenie právnych predpisov na vnútornom trhu (SLIM) do obchodného registra , a síce:

“ umožnit podanie návrhu na zápis do obchodného registra v elektronickej forme (dalej len „e-forma“),

“ podania sa musia vykonat aj v e-forme,

“ podania vykonané do úcinnosti smernice nemusia byt automaticky prepísané v e-forme najneskôr do 10 rokov,

“ overené odpisy e-formy sa aplikujú prostredníctvom zaruceného elektronického podpisu,

“ zverejnenie môže mat charakter úplného zverejnenia alebo formu oznámenia o uložení dokumentu do spisu alebo o jeho zapísaní do registra,

“ zverejnenie môže mat e-formu,

“ popri štátnom jazyku sa umožní aj zverejnenie v cudzom jazyku (môže sa vyžadovat overený preklad),

“ náležitosti obchodných dokumentov sa musia uvádzat aj v e-forme a rovnako aj na webovej stránke zapísaných osôb – zabezpecenie vymožitelnosti sankcií (t. c. neexistuje),

“ dobrovolná aplikácia e-formy sa preferuje formou zvýhodnenej poplatkovej povinnosti.

Výsledkom poslednej etapy návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra bude úplná elektronická komunikácia všetkých zúcastnených strán, ako aj vedenie obchodného registra a Zbierky listín v elektronickej forme.

Predpokladom je prevedenie obchodného registra do formy umožnujúcej automatické spracovanie dát, ktorá bude založená na centrálnej databáze obchodného registra s on-line prístupom. Vzájomná elektronická komunikácia bude využívat elektronický podpis ako nástroj na overenie identity partnerov. Úcastník konania bude mat možnost podat návrh na zápis do obchodného registra nielen v písomnej, ale aj v elektronickej podobe vyplnením elektronického formulára.

Na zápis do obchodného registra bude priamo nadväzovat zverejnenie rozhodnutia v obchodnom registri prístupnom na internete, na co sa budú viazat i všeobecné úcinky tohoto rozhodnutia voci tretím osobám.

Informáciám poskytovaným prostredníctvom obchodného registra na internete dodá právnu silu elektronický podpis, ktorý predstavuje jediný dostupný prostriedok na zabezpecenie právnej záväznosti údajov publikovaných v rámci obchodného registra na internete.

V praxi to bude znamenat, že každý zapísaný údaj bude musiet byt elektronicky podpísaný a oznacený casom jeho zverejnenia. Používatel tak bude mat možnost overit si platnost a integritu údajov. Za obsah údajov ponesie zodpovednost Ministerstvo spravodlivosti SR.

Získanie výpisu, odpisu, potvrdenia z obchodného registra alebo kópie listiny zo Zbierky listín bude možné aj prostredníctvom automatického prenosu dát formou vstupu do databázy obchodného registra.

Tretia etapa sa popri splnení technických požiadaviek dotkne aj právnej úpravy obchodného registra a dalších súvisiacich predpisov.

Tretia etapa realizácie opatrení na zefektívnenie obchodného registra bude realizovaná v priebehu roku 2006 a bude vyžadovat nároky na štátny rozpocet. Vycíslenie týchto nákladov je v súcasnosti predcasné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS