ČLÁNOK
Model Práca a mzdy je v zhode s legislatívou
1. apríla 2003

KMPG Slovensko spol. s r.o. evidencné c. licencie: 96 (Slovenská komora audítorov) vydala tento výrok: HERKULES SOFTIP – model Práca a mzdy je v zhode s legislatívou

Spolocnost posudzovala túto softvérovú aplikáciu /verziu 1.08.04./. Posúdenie, ktoré sa týkalo samotného Produktu a nie konkrétnej implementácie aplikácie u konecného používatela, bolo vykonané na základe analýzy Produktu vzhladom k príslušným všeobecne záväzným úctovným, mzdovým a danovým právnym predpisom platným v Slovenskej republike k 1.1.2003.

Hodnotenie bolo zamerané na požiadavky podnikov, ktoré podla zákona o úctovníctve 431/2002 úctujú povinne v sústave podvojného úctovníctva. S konštatovaním, že nebol zistený žiadny nedostatok, ktorý by mohol mat významný vplyv na úctovnú závierku spolocnosti.

V hodnotení KPMG sa dalej uvádza, že pri správnom a odbornom nasadení a používaní Produktu sa ekonomická a logistická agenda vedie správne, úplne, preukázatelne, zrozumitelne a spôsobom zarucujúcim trvalost úctovných záznamov. Produkt HERKULES SOFTIP – model Práca a mzdy – tým splna významné požiadavky posudzovaných všeobecne záväzných úctovných, mzdových a danových predpisov.

KPMG v záverecnej správe upozornuje, že v niektorých neobvyklých prípadoch poskytovania dávok sociálneho zabezpecenia aplikácia nezohladnuje všetky alternatívy predpokladané legislatívou, ale postupuje podla riešenia typických prípadov. V každom takomto prípade je možné zadat dávku pevnou sumou. Zoznam prípadov, v ktorých odporúcame v rucný prepocet dávky, poskytne SOFTIP, a.s. Vzhladom na neobvyklost takýchto prípadov, a tiež nízke maximum dennej dávky, to KPMG Slovensko spol. s r.o. nepovažuje za nedostatok, ktorý by mohol mat významný vplyv na úctovnú závierku spolocnosti.

Správa bola vydaná dna 27.3.2003 a za spolocnost KPMG ju podpísal Ing. Richard Farkaš, CSc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS