ČLÁNOK


,

Mimoriadne valné zhromaždenie v Slovnafte bude aj o cene akcií
9. apríla 2003

J&T Securities (Slovakia), o.c.p., a.s. podla splnomocnenia troch minoritných akcionárov vlastniacich spolu 1.203.615 ks akcií spolocnosti Slovnaft a.s. predstavujúcich zhruba 5,83 %, požiadala predstavenstvo spolocnosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Hlavnými bodmi valného zhromaždenia budú

? Prerokovanie priebehu a výsledkov hospodárenia spolocnosti v roku 2002 a 1. kalendárnom štvrtroku roku 2003 a majetkových pomerov spolocnosti.

? Prerokovanie dodržiavania zákazu konkurencie clenmi orgánov spolocnosti a konflikt záujmov.

? Správa o postupe spolocnosti a clenov jej orgánov v súvislosti s prevodom akcií Spolocnosti vo vlastníctve spolocností Slovintegra, a.s. a Slovbena, a.s. na spolocnost MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company (MOL).

? Prerokovanie postupu spolocnosti a clenov jej orgánov v súvislosti s prevodom akcií spolocnosti vo vlastníctve spolocností Slovintegra, a.s. a Slovbena, a.s. na spolocnost MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company (MOL).

? Odvolanie a volba clenov dozornej rady spolocnosti.

? Odvolanie a volba clenov predstavenstva spolocnosti.

,,Dôvodom pre zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia je skutocnost, že v ostatných týždnoch došlo k viacerým udalostiam zakladajúcim dôvodné podozrenie z porušovania všeobecne záväzných predpisov niektorými clenmi orgánov spolocnosti a k vyhláseniam spochybnujúcim oficiálne deklarovaný stav a vývoj hospodárenia spolocnosti, jej skutocných majetkových pomeroch a ich vztahu k súcasnej hodnote akcií spolocnosti,“ vysvetlil Martin Fedor, clen predstavenstva J&T Securities (Slovakia), o.c.p., a.s. a partner J&T Finance group, a.s.

Madarská spolocnost MOL chce ponúknut drobným akcionárom spolocnosti Slovnaft, a.s., Bratislava v rámci povinnej ponuky na prevzatie za jednu akciu Slovnaftu 1 200 Sk. Spolocnosti MOL vznikla povinnost uskutocnit povinnú ponuku na prevzatie všetkých akcií Slovnaftu po tom, ako vo štvrtok 27. marca získala 31,6 % základného imania Slovnaftu a jej podiel na všetkých hlasovacích právach spojených s akciami tejto spolocnosti presiahol 66 %. V súcasnosti vlastní MOL celkovo 70,02 % akcií Slovnaftu, ked k svojim predchádzajúcim 36,2 % pridal aj približne dve percentá akcií kúpou na volnom trhu ešte pred touto transakciou.

Tvrdenie, že cena je v súlade so slovenskými právnymi predpismi, považuje Úrad pre financný trh za nesprávne, a preto zavádzajúce. V zmysle ustanovenia § 118 ods. 3 zákona o cenných papieroch, ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nemôže byt nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na burze za posledných šest mesiacov pred získaním podielu na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi preberanej spolocnosti. Do priemernej ceny sa zaratávajú údaje zo všetkých platne uzatvorených kurzotvorných obchodov v období stanovenom zákonom. Do dnešného dna žiadny oprávnený subjekt (t. j. úrad, burza alebo súd) nerozhodol o zrušení niektorého z platne uzatvorených obchodov týkajúcich sa akcií Slovnaftu, a.s. v príslušnom období. Preto je potrebné do výpoctu ceny, ktorá je podla citovaného zákonného ustanovenia pre povinnú ponuku na prevzatie cenou minimálnou, zapocítat aj údaje z kurzotvorného obchodu uzatvoreného dna 20.3.2003, ktorého predmetom bolo 202.000 ks akcií spolocnosti Slovnaft, a.s. za jednotkovú cenu 1.541,- Sk.

Madarská spolocnost MOL sa proti rozhodnutiu Úradu pre financný trh (ÚFT), ktorým neschválil jej návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu, odvolá do 15 dní. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spolocnosti. MOL je totiž nadalej presvedcený, že obchod uskutocnený 20. marca na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) s 202 tis. akciami Slovnaftu bol pokusom o manipuláciu s cenou akcií Slovnaftu a pred jeho vyšetrením ÚFT nemôže o návrhu povinnej ponuky právoplatne rozhodnút.

ÚFT v pondelok vyhlásil, že cena za akcie Slovnaftu na úrovni 1 200 Sk, ktorú chce MOL ponúknut v rámci povinnej ponuky minoritným akcionárom, je nesprávna a zavádzajúca a nie je v súlade so slovenskými právnymi predpismi. ÚFT vytýka spolocnosti MOL aj to, že informovala o cene, ktorú chce ponúknut drobným akcionárom Slovnaftu ešte pred rozhodnutím úradu o návrhu na povinnú ponuku.

Pri výpocte priemernej ceny za posledných šest mesiacov MOL nebral do úvahy obchod z 20. marca, ktorý by zvýšil priemernú cenu akcií Slovnaftu na 1 380 Sk, lebo ho považuje za pokus manipulovat s cenou akcií. Na návrh MOL-u bolo pozastavené aj vysporiadanie tohto obchodu. Predstavenstvo BCPB by sa malo obchodom z 20. marca zaoberat v stredu. MOL zároven inicioval na súde docasné opatrenie, na základe ktorého by vysporiadanie sporného obchodu ostalo zatial pozastavené. „Ked sa obchod vysporiada, nedá sa už vrátit spät, aj keby súd rozhodol, že išlo o manipuláciu ceny,“ tvrdia predstavitelia MOL.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS