ČLÁNOK
MF SR prichádza s opatreniami na zníženie byrokracie a proti daňovým podvodom
29. mája 2013

Hlavnými cieľmi týchto zásadných legislatívnych zmien je zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a boj proti daňovým podvodom.

Menej byrokracie

Navrhované zmeny v zákone o účtovníctve by sa mali pozitívne dotknúť približne 60 % podnikateľov. V rámci merania administratívnej záťaže a administratívnych nákladov bol zákon o účtovníctve vyhodnotený ako jeden z najviac zaťažujúcich  predpisov. Vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky je pre obchodné spoločnosti súčasťou nákladov. V malých podnikoch môžu tieto náklady predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž, a preto cieľom pripravovaných zmien je znížiť tieto náklady zmiernením povinností.

Navrhuje sa, aby sa počet strán účtovnej závierky znížil zo 45 na 8. Malí podnikatelia ďalej nebudú musieť viesť cenovú evidenciu v zmysle zákona o cenách a tiež im odpadne povinnosť na konci účtovného obdobia časovo rozlišovať opakujúce sa a nevýznamné položky, napríklad telefónne poplatky. Podnikatelia celkovo by tak po schválení predkladaných zmien vypisovali až o 2,6 milióna strán dokumentov menej. Ak by boli uložené tieto papiere vedľa seba, tvorili by plochu o rozlohe približne 45 futbalových ihrísk, ak by boli uložené za sebou, dosiahli by dĺžku takmer 800 km, čo predstavuje vzdialenosť z Bratislavy do Verony v Taliansku.
Tieto výhody by sa vzťahovali na firmy, ktoré by spĺňali aspoň dve z nasledovných podmienok:

–  hodnota majetku 350-tisíc eur a menej,

–  obrat nižší ako 700-tisíc eur

–  10 a menej zamestnancov

Aj pre tých podnikateľov, ktorí nevedú účtovníctvo a pre účely daní vedú daňovú evidenciu, sa  v predkladaných návrhoch zákonov navrhuje výrazné zjednodušenie a zjednotenie evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov a tiež zlúčenie dvoch daňových evidencií do jednej v rámci zákona o dani z príjmov.

Register účtovných závierok

Prednedávnom MF SR spustilo testovacia prevádzku Registra účtovných závierok. Prostredníctvom neho budú môcť firmy bezplatne zverejňovať účtovné závierky v zmysle hesla „jedenkrát a dosť“. Od nového roka už totiž nebudú podnikatelia povinní predkladať účtovné závierky viacerým inštitúciám a v rôznych lehotách. Stačí, tak ako doteraz, predložiť účtovné závierky len finančnej správe. Podnikateľom ubudnú ďalšie povinnosti, ktoré ich v súčasnosti, zaťažujú nielen administratívne, ale aj finančne. Register účtovných závierok bol vytvorený v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou audítorov a Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov (viac sa dočítate tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=611)

V rámci predložených noviel viacerých zákonov MF SR navrhuje, aby prostredníctvom tohto Registra účtovných závierok boli zverejňované aj výročné správy. Účtovná jednotka uloží účtovnú závierku a výročnú správu raz, obvykle súčasne s daňovým priznaním, na daňový úrad, ktorý zabezpečí jej uloženie v registri a následne register zabezpečí uloženie v zbierke listín Obchodného registra. Zverejnenie v Obchodnom vestníku sa nahradí zverejnením v Obchodnom registri. I keď sa to na prvý pohľad javí ako banalita, v súčasnosti však musia títo podnikatelia sledovať viac ako 40 zákonov, z ktorých vyplýva povinnosť predkladať účtovnú závierku na rôzne účely. Táto tak bude minulosťou. Tiež sa navrhuje rozšírenie počtu účtovných jednotiek, ktoré budú ukladať dokumenty v elektronickej forme a v štruktúrovanej podobe.

K ďalším zmenám patrí zníženie periodicity inventarizácie majetku. V súčasnosti je každá účtovná jednotka povinná robiť inventarizáciu dlhodobého majetku každé dva roky, predlžujeme toto obdobie na štyri roky. V prípade hotovosti musí byť vykonaná štyrikrát za rok, po novom bude stačiť raz ročne. Pozitívne zmeny môže pocítiť aj tretí sektor, keďže MF SR navrhuje aj zjednodušenie a zjednotenie predpisov v oblasti odpisov a opravných položiek pre neziskovky.

V rámci zmien v oblasti dane z príjmov sa navrhuje:

–  zjednodušenie formulárov daňových priznaní, ktoré prinesie úsporu 3,9 mil. strán, ktoré by pri ich rozložení tvorili plochu približne 68 futbalových ihrísk a pri uložení za sebou by dosiahli takmer 1162 km, čo je zhruba vzdialenosť z Bratislavy do Bruselu,

–  zrušenie oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti v nadväznosti na prijatie zákona o obmedzení platieb v hotovosti, čo tiež prinesie úsporu miliónov strán,

–  zvýšenie spodnej hranice pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov pre právnické osoby z 1 659,70 eur na 2 500 eur a zjednotenie s hranicou platnou pre fyzické osoby, čo bude znamenať, že menej podnikateľských subjektov bude povinných platiť štvrťročné preddavky,

–  zjednotenie podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane, od čoho sa očakáva zlepšenie platobnej disciplíny daňovníkov a predchádzanie druhotnej platobnej neschopnosti.

Okrem toho výrazné zjednodušenie pri platení správnych a súdnych poplatkov prinesie zavedenie centrálnej evidencie a zúčtovanie poplatkov, keďže súčasný decentralizovaný systém evidencie a platenia poplatkov má viacero nedostatkov. Štát napríklad nemá prehľad o spôsoboch, preferovaných formách a frekvencii platenia poplatkov na jednotlivých úradoch.

S cieľom zjednodušiť podnikanie sa v daňovom poriadku navrhujú tieto zmeny:

–  zníženie rozsahu údajov, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri registrácii na daň, čím sa zníži administratívna záťaž podnikateľských subjektov a zjednotenie formulárov,

–  vypúšťajú sa údaje pri registrácii, ktoré vie štát získať iným spôsobom bez zaťaženia podnikateľských subjektov a údaje, ktoré nevyužije efektívne. Ide napr. o  údaje o štatutárnych orgánoch spoločnosti, doklad, že nemá nedoplatky na colnom úrade a nebude sa tiež predkladať zoznam členských štátov, do ktorých predpokladá dodávať predmet spotrebnej dane, čo celkovo zníži počet strán registračných tlačív a príloh z 27 na 12,

–  v záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a vytvoriť podmienky stimulujúce podnikanie na Slovensku sa zavádza  inštitút záväzného stanoviska v oblasti daňovej. Daňové subjekty budú oprávnené požiadať o stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, ktoré sa bude vzťahovať na vybrané oblasti súvisiace s predpismi upravujúcimi daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane, pričom žiadosť o záväzné stanovisko bude podliehať správnemu poplatku,

–  zavádza sa možnosť preúčtovania mylne uhradenej platby a navrhovaným spôsobom sa dosiahne, aby daňový subjekt nebol v takomto prípade sankcionovaný za oneskorenú úhradu,

–  upravujú sa tiež podmienky, po splnení ktorých môže byť platiteľ DPH, ktorý si opakovane neplnil povinnosti a je evidovaný v zozname, ktorý zverejňuje finančná správa, z tohto zoznamu vymazaný.

Opatrenia zamerané na boj proti daňovým podvodom

Balík legislatívnych zmien tiež obsahuje ďalšie opatrenia zamerané na boj proti daňovým podvodom. V oblasti nepriamych daní, konkrétne v zákone o dani z pridanej hodnoty, sa zavádza predkladanie tzv. kontrolného výkazu. Ide o jedno z kľúčových opatrení v boji proti daňovým únikom, ktoré dáva možnosť efektívnejšie a rýchlejšej kontroly a umožní daňovej správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti na strane dodávateľa a kontrolu odpočtov dane na strane odberateľa. Krížovou kontrolou údajov uvedených v kontrolných výkazoch vzájomne obchodujúcich platiteľov dane bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr vôbec, vystavenie faktúr neplatiteľmi dane, uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. Kontrolný výkaz sa bude rovnako ako daňové priznania predkladať elektronicky.

V oblasti spotrebných daní sa v rámci novely zákona o minerálnom oleji MF SR navrhuje:

–  rozdeliť minerálne oleje, na ktoré nie je ustanovená sadzba dane a ktoré podliehajú kontrole pri preprave, na skupinu vysokorizikových minerálnych olejov, teda základových olejov, pričom tieto by sa sledovali už vtedy, ak sa prepravujú v sudoch s objemom od 150 litrov, a na skupinu menej rizikových olejov (motorové, prevodové alebo hydraulické oleje, ktoré majú hustú konzistenciu), ktoré by podliehali kontrole, ak budú prepravované v sudoch väčších ako 230 litrov,

–  zjednodušiť podmienky na vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom pre obchodníkov, vrátane tých, ktorí obchodujú so základovými olejmi.

Pri medzinárodnom zdaňovaní v oblasti priamych daní v rámci boja proti daňovým podvodom navrhujeme legislatívne zmeny, od ktorých sa očakáva, že prispejú k zvýšeniu príjmov štátneho rozpočtu. Ide o nasledovné zmeny:

–  zvýšenie už existujúcej sadzby dane vyberanej zrážkou (z 19 na 35 %) a zabezpečenej dane pri platbách plynúcich daňovníkom z krajín, s ktorými nemá SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia (úroky, licenčné poplatky),

–  rozšírenie možnosti zdanenia príjmov zahraničných daňovníkov poskytujúcich služby na území SR, aj keď na našom území nemajú trvalé miesto na výkon činnosti (službová stála prevádzkareň),

–  rozšírenie zdanenia príjmov na území SR v prípade predaja slovenských cenných papierov a nehnuteľností medzi dvoma nerezidentmi.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS