ČLÁNOK
Medziúvery už aj v ČSOB stavebnej sporiteľni
29. júna 2001

ČSOB stavebná sporiteľňa začína od 1. júla 2001 poskytovať svojim klientom medziúvery. Ročná úroková sadzba na medziúver je stanovená na tento rok na 9,5 % vo všetkých typoch sporenia. Medziúver môžu stavební sporitelia získať skôr ako splnia podmienky pre poskytnutie stavebného úveru. Na získanie medziúveru je potrebné mať na účte stavebného sporenia nasporenú sumu minimálne vo výške 40 % z cieľovej sumy. Ostatné podmienky poskytnutia medziúveru, ako sú účel použitia, zabezpečenie úveru a výpočet bonity klienta, sú rovnaké ako pri žiadosti o stavebný úver. Lehota na spracovanie žiadosti o medziúver je 30 dní od podania kompletnej žiadosti.

Stavební sporitelia, ktorí uzatvorili, prípadne uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení v ČSOB stavebnej sporiteľni a budú potrebovať peniaze na bývanie skôr ako splnia podmienky na získanie stavebného úveru, môžu požiadať ČSOB stavebnú sporiteľňu o poskytnutie medziúveru v ktoromkoľvek type sporenia. Úroková sadzba pri medziúvere je vyššia ako pri stavebnom úvere, pretože sa odvodzuje od bežných úrokových podmienok na trhu v danom čase. Nie je pevná, môže sa počas trvania zmluvy o meziúvere meniť.

Zmluvu o medziúvere uzatvára stavebný sporiteľ súčasne so zmluvou o stavebnom úvere, na ktorý mu vznikne po čase nárok. Stavebná sporiteľňa mu vyplatí medziúver maximálne vo výške cieľovej sumy. Počas trvania medziúveru spláca stavebný sporiteľ iba úroky z medziúveru. Súčasne sú všetky jeho nasporené prostriedky na účte stavebného sporenia zhodnocované štátnou prémiou a úrokom. Celá nasporená suma je počas splácania medziúveru vinkulovaná v prospech stavebnej sporiteľne a slúži ako čiastočné zaručenie medziúveru. Po splnení všetkých podmienok na pridelenie stavebného úveru sa nasporenou sumou zhodnotenou o úroky a pripísanú štátnu prémiu jednorázovo splatí časť medziúveru a ďalej už stavebný sporiteľ spláca iba zostatok dlhu – stavebný úver.

Na získanie medziúveru v ČSOB stavebnej sporiteľni , potrebuje mať stavebný sporiteľ na účte stavebného sporenia nasporenú sumu minimálne vo výške 40 % pri produkte KREDIT a minimálne 50 % pri produktoch VARIANT A PROFIT.

Ak si stavebný sporiteľ uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v ČSOB stavebnej sporiteľni v type sporenia Kredit s cieľovou sumou napr. 500 000 Sk a do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy vloží na účet stavebného sporenia 40 % z cieľovej sumy, t. j. 200 000 Sk + poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 5 000 Sk, môže požiadať o medziúver, ktorý bude splácať maximálne 21 mesiacov. Počas tohto obdobia spláca len úroky z medziúeru, ktoré sa vypočítavajú z výšky cieľovej sumy. Zároveň však všetky jeho prostriedky na zmluve o stavebnom sporení sú zhodnocované štátnou prémiou a úrokom. Po splnení podmienok na pridelenie stavebného úveru bude; splácať už len stavebný úver s ročnou úrokovou sadzbou 4,75 % a úrok budete platiť už len z dlžnej sumy, t.j. z výšky stavebného úveru. Maximálna doba splácania stavebného úveru v type sporenia KREDIT je 7 rokov.

Ďalšie podmienky schválenia medziúveru, ako sú účel použitia, zaručenie, výpočet bonity klienta, sú rovnaké ako pri žiadosti o stavebný úver. Možnosti zabezpečenia úveru závisia od výšky dlžnej sumy, t.j. od výšky čerpaného úveru. Na zabezpečenie úveru do výšky 150 000 Sk postačuje jeden ručiteľ, do výšky úveru 300 000 Sk vyžaduje ČSOB stavebná sporiteľňa dvoch ručiteľov. Pri čerpaní úveru nad 300 000 Sk musí byť úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo inou formou zábezpeky (vinkulácia termínovaného vkladu, vkladnej knižky alebo životného poistenia). Schopnosť žiadateľa splácať úver sa posudzuje na základe predloženého potvrdenia o výške čistého mesačného príjmu. Pri manželoch sa berie do úvahy súčet čistých príjmov oboch manželov. Od súčtu týchto príjmov sa odpočítajú náklady nevyhnutné na živobytie a náklady na domácnosť, prípadne iné výdavky, napr. splátky už čerpaných úverov. Zostatok musí byť minimálne vo výške mesačnej splátky úveru, ktorá závisí od výšky čerpaného úveru.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. bola založená 8. 6. 2000 ako 100-percentná dcérska spoločnosť Československej obchodnej banky, a. s. so základným imaním 500 mil. Sk. Licenciu na činnosť pôsobiť ako stavebná sporiteľňa získala 24. 10. 2000 a svoje služby začala poskytovať 1. 12. 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS