ČLÁNOK
Majetkové priznanie treba podať do konca januára
7. januára 2002

Dňom 1. decembra 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 493/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Podľa § 110a ods. 6 tejto novely majetkové priznanie sa podáva v termíne do 31. januára 2002 podľa stavu majetku k 31. decembru 2000.

Podstatnou zmenou oproti doterajšiemu postupu pri podávaní majetkového priznania je skutočnosť, že majetkové priznanie nepodávajú právnické osoby.

Majetkové priznanie podávajú fyzické osoby, t. j. občania a podnikatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo majú povolenie na trvalý pobyt s uvedením majetku, ktorý vlastnia na území Slovenskej republiky i v zahraničí. Ak fyzická osoba podniká, podáva iba jedno majetkové priznanie, v ktorom uvedie majetok za podnikateľskú činnosť a zároveň aj majetok, ktorý vlastní ako občan. Ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nižšie uvedené hraničné hodnoty sa vzťahujú osobitne na manželku a osobitne na manžela, t. z., že majetok za podnikateľskú činnosť sa tiež delí, a to rovnakým dielom. Za fyzickú osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo za maloletého podáva majetkové priznanie ich zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún.

Majetkové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) k správe daní z príjmov. U fyzickej osoby sa miestna príslušnosť riadi trvalým pobytom. U fyzickej osoby, ktorá má na území SR povolenie na trvalý pobyt, sa miestna príslušnosť riadi miestom pobytu (miestom uvedeným v preukaze na trvalý pobyt).

Majetkové priznanie alebo vyhlásenie o tom, že fyzickej osobe nevznikla povinnosť podať majetkové priznanie sa podáva vždy písomne na tlačivách, ktoré sú k dispozícii na príslušných daňových úradoch alebo na tlačivách, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk a z ktorej si ich fyzické osoby môžu vytlačiť a použiť na podanie.

Fyzická osoba podáva majetkové priznanie len za ten majetok, ktorý vlastní. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, len za ten, ktorý nadobudla od 1. septembra 1999 a ktorého súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500 000 Sk. Pokiaľ ide o hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty, len za tie, ktorých súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500 000 Sk.

Ak fyzická osoba vlastní len jeden druh majetku nad uvedenú hranicu, uvedie v majetkom priznaní len tento druh majetku.

Ak fyzická osoba nevlastní nehnuteľný majetok nadobudnutý od 1. septembra 1999 v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 500 000 Sk a nevlastní ani hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 500 000 Sk majetkové priznanie nevyplňuje, ale je povinná o tejto skutočnosti predložiť správcovi dane písomné vyhlásenie najneskôr v lehote na podanie majetkového priznania. Písomné vyhlásenie podáva každá fyzická osoba samostatne, napr. manželka, manžel, deti nad 18 rokov. Nepodáva sa za maloletého, za ktorého koná zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún.

Podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 495/2001 Z. z. zo dňa 1. decembra 2001, ktorá je uverejnená na internetovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk.

Bližšie informácie na vyplnenie majetkového priznania, vrátane vyhlásenia sú uvedené v Poučení na vyplnenie majetkového priznania, ktoré je súčasťou tlačív majetkového priznania vrátane vyhlásenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS