ČLÁNOK
Konsolidované financné výsledky Tatra banky v roku 2002
30. apríla 2003

Tatra banka predstavuje verejnosti po prvýkrát svoje konsolidované koncorocné výsledky, pripravené v nadväznosti na fakt, že Európsky parlament schválil plán Európskej komisie povinne zaviest výkazníctvo podla IAS v roku 2002. Banka uznáva dôvod prispôsobit sa po zavedení medzinárodných štandardov financného vykazovania (IFRS) novému úctovnému systému a pocíta s takýmto vykazovaním svojich konsolidovaných financných výsledkov už v prvej faze tohto procesu. Má záujem podporovat aktivitu, ktorá má smerovat k stransparentneniu a zjednoteniu financného vykazovania. Svoje koncorocné výsledky banka konsolidovala za celú skupinu Tatra banka už v minulom roku a plánuje ich prezentáciu v tejto forme aj v tohtorocnej výrocnej správe. „Spôsob konsolidácie a úroven vykazovania výsledkov, ktorú sme uskutocnili tohto roku, považujeme odhliadnuc od samotnej kvality výsledkov skupiny Tatra banka za nadštandardne spracovanú“ vyjadril sa na margo nového spôsobu vykazovania generálny riaditel a predseda predstavenstva Tatra banky, Dkfm. Rainer Franz.

Skupina Tatra banka uzavrela rok 2002 s výsledkami dokumentujúcimi posilnenie pozície na trhu vo všetkých klúcových kategóriách. Nárastom bilancnej sumy na 121,6 mld. Sk si Tatra banka upevnila pozíciu tretej najväcšej banky na Slovensku. Suma vkladov od klientov dosiahla 95,6 mld. Sk, co predstavuje medzirocný nárast 15,6%. Novozískané zdroje banka použila aj na dalšie rozšírenie svojho úverového portfólia, ktoré objemom 51,5 mld. Sk (medzirocný nárast o 18,4%) zabezpecuje banke nadalej prvenstvo v hodnotení bánk podla velkosti úverového portfólia. Tatra banka je v súcasnosti výrazne najväcšou úverujúcou bankou v kategórii štandardných úverov a kvalita v oblasti úverov priniesla banke aj udelenie významného ocenenia „The Best Debth House“ za rok 2002 od financného magazínu Euromoney. V oblasti ziskovosti si Tatra banka udržala postavenie vysoko efektívne hospodáriacej banky, kedže konsolidovaný zisk je na úrovni takmer 2,36 mld. Sk, co je o 15,2 % viac ako za rovnaké obdobie roka 2001. V roku 2002 otvorila banka dalších 15 pobociek a k záveru roka 2002 mala celkovo otvorených 94 obchodných miest, kedže zároven pristúpila k dôslednému prehodnocovaniu efektivity svojej pobockovej siete.

K 31. decembru 2002 sa o potreby vyše 460 tisíc klientov Tatra banky staralo 2 720 zamestnancov. Nárast poctu zamestnancov oproti roku 2001 predstavoval 10% navýšenie (258 zamestnancov) a z celkového poctu zamestnancov až 73% tvorili ženy. Ich zastúpenie na riadiacich pozíciach sa udržalo na úrovni 55%. Priemerný vek zamestnancov aj v roku 2002 bol 28 rokov, s takmer polovicným zastúpením osôb s vysokoškolským vzdelaním. V súlade so zámermi na rok 2002 Tatra banka rozvíjala špecializované vzdelávanie zamestnancov, orientované na jednotlivé bankové cinnosti.

Oblast firemných klientov:

Firemné financovanie

Napriek silnejúcej konkurencii a v súvislosti s ekonomickým vývojom v roku 2002 na Slovensku sa podarilo banke dosiahnut další pozitívny rozvoj v oblasti firemného financovania. Podiel Tatra banky na primárnych zdrojoch právnických osôb v bankovom sektore Slovenskej republiky vzrástol z 24,7 % v roku 2001 na 26,7 %. Úverové portfólio banky vzrástlo o 11% oproti roku 2001. Tento výsledok znamenal udržanie 20% trhového podielu a zároven udržanie vedúcej pozície v poskytovaní korporátnych úverov. V prvom polroku 2002 vznikli odlíšením cinností v pobockovej sieti obchodné centrá, ktoré k 31. decembru 2002 zabezpecovali starostlivost o 7305 korporátnych klientov – najmä stredné a velké firmy. Vznik obchodných centier bol spojený s novou segmentáciou klientov – právnických osôb, pricom obchodné centrá prevzali do svojej starostlivosti cca. 11% z celkového poctu klientov tejto skupiny. Cielom bolo zlepšit kontakt a obsluhu prostredníctvom kvalitného a stabilného tímu firemných poradcov, ako aj špecializované poradenstvo o firemných produktoch, úveroch a novinkách. Novovzniknuté obchodné centrá v spolupráci s existujúcou sietou pobociek, orientovanej na retailovú klientelu sa taktiež významne podielali na pridanej hodnote a kvalite služieb poskytovaných firemným klientom.

Financovanie malých a stredných podnikatelov

Viac ako dva roky aktívnej spolupráce s malými a strednými podnikmi umožnili banke dôkladnejšie spoznat ich potreby, nároky, špecifiká a tiež možnosti, ktorým bol celý proces financovania a ponúkané produkty prispôsobený. Celkovo k 31. decembru 2002 financovala banka takmer 1000 malých a stredných podnikatelov s rocnými tržbami do 400 mil. Sk. Prostredníctvom obchodných centier sa podarilo ešte viac priblížit v regiónoch ku klientom a maximálne pružne reagovat na ich požiadavky. vdaka kompletným úverovým teamom, ktoré sa zaoberajú financovaním práve malých a stredných podnikov. Poskytujú odborné poradenstvo a majú tiež kompetenciu priamo v regióne žiadost spracovat a úver schválit. Klienti ocenujú najmä možnost získat úver do 1 mil. Sk – tzv. mikroúver priamo v každom obchodnom centre za výhodných podmienok. Výhodou pre obe strany obchodného vztahu je rýchlost poskytnutia úveru, jednoduché nároky na podklady a najmä fakt, že ide o úver bez požiadavky na hmotné zabezpecenie. V roku 2002 poskytla Tatra banka viac než 240 mikroúverov v objeme 152 mil. Sk.

Obchodné financovanie

V priebehu roka 2002 Tatra banka zaznamenala mimoriadne zvýšenie objemu dokumentárnych akreditívov v oblasti predaja a kúpy nehnutelností. Realitné dokumentárne akreditívy predstavovali cca. 33% celkového poctu vystavených akreditívov. V spolupráci s Eximbankou SR Tatra banka zaznamenala taktiež výrazný nárast objemu refinancných úverov, ktorý medzirocne dosiahol až 150%. Banka úspešne zahájila aj poskytovanie nových produktov obchodného financovania založených na báze predvstupovej pomoci Eúrópskej únie. Vdaka tomu banka poskytla predfinancovanie a financovanie projektov spojených s podpornými fondami EU ako sú PHARE, ISPA alebo SAPARD. V oblasti faktoringu zaznamenala banka v roku 2002 medzirocné zvýšenie obratu o 30%, co sa prejavilo aj v náraste podielu na trhu, ktorý v súcasnosti predstavuje 20%. 1. januára 2002 sa Tatra banka stala clenom International Factors Group (IFG) so sídlom v Bruseli, ktorá patrí medzi najväcšie faktoringové spolocnosti a združuje clenov z krajín celého sveta.

Oblast individuálnych klientov:

Expanzia banky prostredníctvom rozširovania siete obchodných miest pokracovala aj v roku 2002. Otvorením 15 nových obchodných miest a zefektívnením existujúcej štruktúry spojenej s uzatvorením niekolkých obchodných miest sa zvýšil pocet pobociek a expozitúr na celom území Slovenska na 94. V minulosti univerzálne pobocky, ktoré okrem starostlivosti o firemnú klientelu boli zamerané najmä na servis, sa v priebehu roka 2002 transformovali na predajno-obslužnú siet so špecializovanými pracovníkmi, zameranými na osobnú starostlivost o individuálnych klientov. Nastúpený trend je pre banku velmi dôležitý a znamená významný medzník v poskytovaní retailových služieb na kvalitatívne vyššej úrovni. Na jednej strane odzrkadluje snahu banky o efektívne zníženie nákladov na distribúciu retailových produktov, na druhej strane dáva priestor a dôraz na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb klientom podla jednotlivých segmentov, pricom pre najvýznamnejšie skupiny bonitných klientov poskytuje banka osobnú starostlivost prostredníctvom privátnych bankárov a osobných firemných poradcov. Implementácia konceptu starostlivosti o cielové segmenty retailovej klientely znamenala nielen potrebu zmenit a vytvorit špecializované pracovné pozície na pobockách a expozitúrach, vyškolit osobných financných poradcov, poradcov klienta, ale zároven aj ponúknut v obchodných miestach také produkty a služby , ktoré majú ambíciu byt najkvalitnejšie na retailovom trhu. Rastúci záujem klientov z cielových segmentov retailu o nadviazanie vztahu a využívanie služieb najmä osobného financného poradcu znamená aj to, že za druhý polrok roku 2002 vzrástol v Tatra banke pocet bonitných retailových klientov o 10% a ich aktíva v banke stúpli o 12%.

V júli 2002 uviedla Tatra banka na trh balíky služieb k bežným úctom v Sk pre fyzické osoby a podnikatelské subjekty. Vdaka individuálnemu prístupu tak klient získal možnost zvolit si taký balík služieb, ktorý maximálne zodpovedá jeho požiadavkám a potrebám. Jediným úkonom – podpisom zmluvy, získa naraz celý komplex zaujímavých bankových služieb, ktoré posúvajú jeho komfort na vyššiu úroven, prinášajú casovú a financnú úsporu, kedže klient ušetrí na poplatkoch za bankové transakcie. Súcastou rôznych kombinácií balíkov služieb sú produkty elektronického bankovníctva, možnost precerpania prostriedkov na úcte, sporiace úcty zladené s bežným úctom atd. Spolupôsobenie úcelne a prakticky navrhnutých balíkov služieb a fungujúcej pobockovej siete znamenalo prakticky za 6 mesiacov predaj viac ako 133.000 balíkov služieb. V súvislosti ponukou balíkov služieb banka zmenila aj celkovú filozofiu poskytovania produktu „povoleného precerpania na bežnom úcte“, a to priamo kúpou balíka služieb k bežnému úctu. Kúpou balíka služieb je klientovi okrem základnej ponuky platobných kariet automaticky po splnení základných obchodných podmienok poskytnutý limit povoleného precerpania, klient už teda nemusí o produkt povoleného precerpania žiadat samostatne, dokladovat výšku svojho príjmu, uzatvárat samostatnú zmluvu o povolenom precerpaní a následne žiadat o jeho prolongáciu, ale kúpou jedného balíka služieb je komplexne obslúžený. Zmena spôsobu poskytovania povoleného precerpania teda výrazne zvýšila komfort klienta, a zároven ovplyvnila aj výsledky banky, nakolko ku koncu roka 2002 získalo povolené precerpanie cca. 42.100 klientov (fyzických osôb) – co je 4,5 násobok poctu z roku 2001. Celkový objem takto poskytnutých povolených precerpaní na úcte fyzickým osobám predstavoval ku koncu roka 645,5 mil. Sk.

Banke sa taktiež podarilo zvýšit trhový podiel v pocte vydaných platobných kariet nad 20%, pricom si upevnila 3. pozíciu na trhu v oblasti vydávania platobných kariet s poctom takmer 500.000 platobných kariet. Prírastkom viac ako 220.000 kariet tak zaznamenala najväcší rocný prírastok spomedzi slovenských bánk. Celkový pocet vydaných kariet medzirocne vzrástol o viac ako 75%. Tatra banka v roku 2002 taktiež zdvojnásobila portfólio kreditných kariet a udržala si vedúce postavenie v segmente platobných kariet vyššej kvality. V oblasti prijímania platobných kariet Tatra banka významnou mierou prispela k rozširovaniu obchodnej siete, kde je možné platit platobnými kartami prostredníctvom platobných terminálov. Rozšírenie spolupráce v oblasti prijímania platobných kariet s kartovými spolocnostami Diners Club, JCB a spolocnostou Cetelem, zabezpecilo banke najširšie portfólio kariet, ktoré môžu prijímat obchodní partneri prostredníctvom platobných terminálov. Pocet platobných terminálov inštalovaných Tatra bankou vzrástol v roku 2002 o 43% na celkový pocet viac ako 3700. Obrat na platobných termináloch dosiahol objem 6,7 mld. Sk, co predstavuje medzirocné zvýšenie o 83%. Banka pokracovala aj v inštaláciách bankomatov, predovšetkým v pobockách a nákupných centrách vo všetkých regiónoch Slovenska. Celkovo bolo ku koncu roka 2002 nainštalovaných 145 bankomatov. V spolupráci so spolocnostou Orange Tatra banka pripravila rozšírenie služby Teleplatba pod názvom Orange teleplatba za tovary a služby u obchodných partnerov, ktorej komercné spustenie sa uskutocnilo v júni 2002. V súcasnosti sú do projektu zapojené významné spolocnosti, ktorým môžu držitelia platobných kariet uhrádzat svoje platby prostredníctvom mobilného telefónu. Táto forma platenia je na slovenskom bankovom trhu jedinecná. V obratoch realizovaných platobnými kartami u obchodných partnerov banka pocas roku 2002 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšila svoj podiel na bankovom trhu platobných kariet z 33% na 38% a udržala sa tak na prvom mieste spomedzi bánk v SR. Obrat na platobných termináloch dosiahol objem 6,7 miliardy Sk, co predstavuje medzirocné zvýšenie o 83%. V priebehu roka 2002 dosahoval obrat u zmluvných partnerov mesacne priemerne 500 mil. Sk, v decembri bol zaznamenaný zvýšený objem obratu v hodnote nad 820 mil. Sk, s rekordnou štatistikou takmer 400 mil. Sk v predvianocnom týždni od 13.12. do 23.12.2002.

V oblasti elektronických distribucných kanálov sa banka spoliehala na dalšie inovácie širokého portfólia týchto kanálov. V júli 2002 bola uvedená do Internet bankingu nová doplnková služba k bežnému úctu – i:deposit. V mesiaci október bol zavedený nový druh identifikacného, autorizacného a autentifikacného nástroja – i:key, ktorý je založený na technológii elektronického podpisu a ktorý prispieva k bezpecnosti elektronického platobného styku. 24-hodinová telefonická služba DIALOG v priebehu roka 2002 rozšírila svoje služby dalšie možnosti a banka zacala využívat na ponuku a predaj služieb aj telemarketing. Prvá slovenská internetová banka ELIOT zaznamenala v roku 2002 prírastok 3 893 klientov, ako fyzických osôb, tak i fyzických osôb – podnikatelov.

Rok 2002 znamenal tiež zvýšenú likviditu financných trhov so slovenskou korunou a korunovými aktívami celkovo, ked sa k domácim obchodníkom pripojilo mnoho známych zahranicných bánk. Tatra banka patrila opät medzi priekopníkov a tvorcov trhu hlavne pri úrokových swapoch, kontraktoch forward rate agreement a menových opciách na slovenskú korunu. Na slovenskom kapitálovom trhu bola banka už tradicne významným hrácom. V štatistike obratov na Burze Cenných Papierov Bratislava sa umiestnila na 3. mieste s 12,37%- ným podielom na trhu. Spolu s JP Morgan bola Tatra banka vedúcim manažérom emisie Eurobondov pre Železnice Slovenskej Republiky v celkovom objeme 6,84 mld. Sk rozdelenom na dve tranže. Prvá tranža vo výške 4,54 mld. Sk bola s pohyblivým kupónom 6M BRIBOR+0.47%. Druhá tranža vo výške 2,3 mld. Sk bola s fixným kupónom vo výške 8.6%. Emisia predstavovala prvú eurobondovú emisiu emitenta pochádzajúceho zo Slovenskej republiky v slovenských korunách a bola najväcšou eurobondovou emisiou v slovenských korunách v roku 2002. Aj v roku 2002 Tatra banka úspešne ponúkala klientom produkty slúžiace na aktívne manažovanie ich cash flow a eliminovanie kurzových a úrokových rizík. Výrazne inovovala a zlepšila komfort a funkcionalitu služby i:deal , pricom pocet jej používatelov v priebehu roka 2002 stúpol o 140%. i:deal je služba Tatra banky, ktoré umožnuje klientom realizovat obchody devízového a penažného trhu s bankou cez internet. Služba bola uvedená do ostrej prevádzky v roku 1999 a Tatra banka je jedinou bankou na Slovensku, ktorá takúto službu poskytuje.

Tatra banka, a.s. ako súcast bankovej skupiny RZB Group informuje o úspešnom završení procesu štrukturálnej a právnej zmeny v dalšom pôsobení svojho majoritného akcionára, o priebehu ktorého viackrát informovala už v roku 2001 a 2002. Raiffeisen Zentralbank (RZB) po konzultáciách so svojimi akcionármi zacala už v roku 2001 rokovania s vybranými partnermi ohladne ich potenciálneho záujmu o menšinové podiely formou navýšenia kapitálu v rámci spolocného holdingu RIB (Raiffeisen International Betailegung), ktorého je v súcasnosti 100% vlastníkom. Uskutocnenie takéhoto vstupu bude znamenat otvorenie spolocnosti novým impulzom, ktoré z dôvodu navýšenia kapitálu umožní rozvíjat rast bankovej siete dcérskych bánk RZB Group v strednej a východnej Európe. Znamená taktiež nové príležitosti pre rôzne oblasti bankových obchodov, co podporí obchodný objem vytváraný klientmi. Vplyv tohto dlhodobého procesu na zmenu akcionárskej štruktúry dcérskych bánk v žiadnom smere negatívne neovplyvní ich strategické smerovanie a dalšiu expanziu, naopak, predstavujú pozitívny krok pre celú bankovú skupinu a RIB sa stane novým vlastníckym subjektom zastupujúcim záujmy RZB Group. Hoci po právnej stránke sa akcionársky podiel v Tatra banke zmenil z RZB na RIB, v skutocnosti ide o pokracovanie v nastúpenej ceste (história ktorej sa zacala písat v roku 1990), ktorá ako doterajší vývoj a výsledky banky ukázali, vedie správnym smerom. Proces prispieva taktiež k ambíciám managementu banky vybudovat dlhodobo silnú a efektívnu univerzálnu bankovú inštitúciu na Slovensku.

Už v prvom štvrtroku 2003 došlo k dalšiemu posilneniu pozícii Tatra banky v jednotlivých produktových oblastiach, za všetky spomenieme oblast hypotekárnych úverov. Na základe nových zvýhodnených podmienok, Tatra banka za prvý štvrtrok 2003 schválila až 860 nových žiadostí v objeme takmer 700 miliónov Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2002 ide o zvýšenie objemu o 107%. Po znížení úrokových sadzieb od 17.2. 2003 ponúka Tatra banka pri fixácii na 5 rokov úrokovú sadzbu od 5,45% (so zohladnením št. príspevku) a pri fixácii na 10 rokov od 5,60% (so zohladnením št. príspevku). Fixáciu úrokovej sadzby na 15 rokov poskytuje od 1.3.2003 Tatra banka ako jediná na slovenskom bankovom trhu a dáva tak svojim klientom možnost presne a s istotou nacasovat splátky hypotekárneho úveru na dlhé casové obdobie vopred. Úroková sadzba sa pri fixácii na 15 rokov pohybuje od 5,75% do 6,50% (so zohladnením štátneho príspevku) v závislosti od zaradenia žiadatela do ratingovej kategórie.

Tatra banka schválila za celkové obdobie odkedy poskytuje HU (29 mesiacov) do dnešného dna objem takmer 4,74 mld. Sk pre potreby 5704 žiadatelov. Za jedno z dalších hlavných ocakávaní klienta banka považuje casové hladisko, kedže klient chápe žiadost za spracovanú až potom, ked má na úcte peniaze. Preto banka uplatnuje konkrétne kroky, aby z jej strany bola doba od spracovania žiadosti po poskytnutie úveru co najkratšia. Za velmi významnú považuje napr. skutocnost, že na základe dôkladnej vstupnej analýzy banka preberie len kompletne vyplnené žiadosti a tým takmer stopercentne zarucuje udelenie úveru žiadatelovi, pokial od neho žiadost preberie. Sklamanie klienta nad neudelením úveru po prevzatí jeho žiadosti v Tatra banke takmer neexistuje.

Dcérske spolocnosti a strategickí partneri :

Tatra Asset Management

V roku 2002 sa predaj produktov Tatra Asset Management (TAM) orientoval na dve skupiny – retailoví klienti a inštitucionálni klienti. Predaj retailovým klientom bol zabezpecovaný prostredníctvom pobociek Tatra banky, ktorá je zároven depozitárom TAM a prostredníctvom zmluvných partnerov. Inštitucionálny segment obsluhuje TAM vo vlastnej réžii. Významnú cast inštitucionálnych klientov tvoria poistovne, s ktorými TAM spolupracuje pri tvorbe produktov investicného životného poistenia ako aj pri efektívnej správe ich technických rezerv.

Cistý predaj podielových fondov na Slovensku zaznamenal v roku 2002 objem 7,5 mld. Sk. TAM si aj v roku 2002 udržal líderskú pozíciu na trhu podielových fondov. Dosiahnutý cistý predaj v sume 2,24 mld. Sk predstavuje 30 %-ný podiel na celkových cistých predajoch trhu. V hrubom vyjadrení predal TAM podiely v objeme 3,43 mld. Sk, co je v medzirocnom porovnaní viac ako dvojnásobok. Viac ako 50% z toho tvoril predaj v penažných, zvyšnú cast tvorili investície do dlhopisových 34%, zmiešaných 8% a akciových fondov 8%.

V septembri 2001 uviedla spolocnost TAM v spolupráci so svojou materskou spolocnostou -Tatra bankou na trh nový produkt – Investicné balíky, do ktorých klienti do konca roka 2002 investovali takmer 250 mil. Sk. V novembri 2001, Tatra Asset Management, ako prvá správcovská spolocnost na Slovensku, otvorila dividendový penažný fond, do ktorého klienti v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov investovali viac ako 600 mil. Sk.

Cistá hodnota aktív, ktoré sú pod správou všetkých správcovských spolocností dosiahla k 31.12.2002 hodnotu 16 mld. Sk. TAM spravoval ku koncu roka 2002 cisté aktíva vo výške 5,08 mld. Sk, co predstavuje 32%-ný trhový podiel, vdaka comu si Tatra Asset Management nadalej udržal pozíciu lídra medzi slovenskými správcovskými spolocnostami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS