ČLÁNOK
Konjunkturálny prieskum v priemysle v júni 2017
30. júna 2017

ndikátor dôvery v priemysle v júni poklesol o 2,6 p. b. na hodnotu -0,3. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnil očakávaný pokles priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace.

Trend priemyselnej produkcie mal aj v júni klesajúcu tendenciu, keď oproti máju klesol o 15 p. b. na hodnotu -13. Pokles bol zaznamenaný hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení. Naopak rast bol hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, drevených a papierových výrobkov a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Saldo celkovej úrovne objednávok  vzrástlo o 5 p. b. na hodnotu -2. Rast objednávok (vážené produkciou) zaznamenali vo výrobe textilu, odevov a kože a farmaceutických výrobkov. Naopak pokles objednávok zaznamenali výraznejšie v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii a výrobe potravín. Väčšina respondentov (90 %) považuje súčasné objednávky za dostatočné. Saldo objednávok na export sa oproti máju zvýšilo o 2 p. b. na hodnotu -3. Rast objednávok na export uviedli najmä vo výrobe textilu, odevov a kože. Vo väčšine odvetví nastal pokles objednávok na export a to hlavne vo výrobe farmaceutických výrobkov, potravín a nápojov a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Podiel respondentov, ktorí považujú súčasnú úroveň objednávok na export za dostatočnú, dosiahol 89 %. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa v júni oproti máju znížilo o 1 p. b. na hodnotu -6. Pokles zásob predpokladajú výraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov. Naopak rast zásob očakávajú vo výrobe strojov a zariadení i. n. a potravín a nápojov. Až 83 % respondentov (vážených produkciou) považuje stav zásob za primeraný. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížilo o 14 p. b. na hodnotu -5. Zníženie produkcie predpokladajú výraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov, počítačov, elektronických a optických výrobkov a strojov a zariadení i. n.; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Žilinskom a Trnavskom kraji. Rast produkcie predpokladajú respondenti hlavne v chemickom priemysle a výrobe textilu, odevov a kože; podľa regiónov v Nitrianskom kraji. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v júni vzrástlo o 7 na 5 p. b. So zvyšovaním cien počítajú najvýraznejšie v chemickom priemysle a vo výrobe kovov a kovových výrobkov. Naopak, znižovanie cien predpokladajú vo výrobe potravín, strojov a zariadení i. n. a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Saldo zamestnanosti sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo o 3 body na hodnotu 22 p. b. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú vo výrobe dopravných prostriedkov, kovov a kovových výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a textilu, odevov a kože; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Znižovanie počtu zamestnancov sa očakáva len v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii, výrobe farmaceutických výrobkov a potravín a nápojov. So stabilizáciou zamestnanosti počíta 69 % respondentov.

Poznámka: * V júni 2017 sa zúčastnilo prieskumu 445 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS