ČLÁNOK
Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2012
6. marca 2013

Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 4. štvrťroku zvýšil reálne o 0,7 %. Bol to o 3,1 p. b. miernejší rast ako v 4. štvrťroku 2011. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2012 oproti 3. štvrťroku 2012) po sezónnom očistení vzrástol o 0,2 %. V bežných cenách objem HDP medziročne vzrástol o 2 % na 18 212,1 mil. Eur.

Ekonomický rast v 4. štvrťroku bol rovnako ako v predchádzajúcich štvrťrokoch ovplyvnený výlučne zahraničným dopytom. Objem vývozu výrobkov a služieb medziročne vzrástol o 7,1 %, čo bolo o 2,9 p. b. viac ako zvýšenie dovozu výrobkov a služieb. Domáci dopyt prehĺbil svoj medziročný pokles o 1,1 p. b. na 1,9 % vplyvom zníženia takmer všetkých jeho výdavkových zložiek. Z nich najvyšší medziročný pokles zaznamenala tvorba hrubého kapitálu o 5,8 %, pričom tvorba hrubého fixného kapitálu sa znížila o 5 %. Nižšia bola aj konečná spotreba domácností o 1,2 % a konečná spotreba verejnej správy o 0,3 %. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam ostala na minuloročnej úrovni.

V 4. štvrťroku sa vytvorila hrubá produkcia v objeme 44 549,7 mil. Eur, v tom medzispotreba za 27 898,8 mil. Eur a pridaná hodnota za 16 650,9 mil. Eur. Čisté dane z produktov dosiahli objem 1 561,2 mil. Eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 ostala hrubá produkcia na rovnakej úrovni, medzispotreba klesla o 1,7 % a pridaná hodnota vzrástla o 3 %. Objem čistých daní z produktov sa znížil o 19 %. Podiel medzispotreby na hrubej produkcii klesol o 0,8 p. b. na 62,6 %, podiel pridanej hodnoty na hrubej produkcii vzrástol o 0,8 p. b. na 37,4 %.

Celkovú úroveň pridanej hodnoty objemovo najviac ovplyvňoval priemysel 26,9 % (z toho priemyselná výroba 21,1 %). Významný bol aj podiel odvetvových zoskupení obchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby 19,3 %, verejná správa; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc 14,7 %. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 najviac vzrástol podiel priemyselnej výroby o 1 p. b., najväčší pokles bol v stavebníctve o 1,3 p. b.

Z produkčného hľadiska vývoj HDP v 4. štvrťroku súvisel s rastom pridanej hodnoty najmä v odvetví informácie a komunikácie o 11,2 %. Vyššiu pridanú hodnotu vykazovali aj priemysel o 10,6 % (z toho priemyselná výroba o 13,3 %), odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 7 %, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 2,4 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 2 %, verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc o 1,5 %, finančné a poisťovacie činnosti o 1,1 %. V ostatných odvetviach pridaná hodnota nedosiahla minuloročnú úroveň. Najvyšší relatívny pokles bol v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove a v stavebníctve zhodne o 9,2 %.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 9 490 mil. Eur pri medziročnom raste o 5,9 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 7 276,3 mil. Eur vzrástli o 3,1 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu klesol o 13,6 % na 1 832,9 mil. Eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 36,6 % a dosiahla 387,2 mil. Eur.

V roku 2012 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 71 463 mil. Eur. V porovnaní s rokom 2011 vzrástol v bežných cenách o 3,4 %. V stálych cenách sa tempo medziročného rastu HDP zmiernilo o 1,2 p. b. na 2 %.

________________
Poznámka: podľa metodiky ESNÚ 95; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2005 1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cien 2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi p. b. percentuálny bod

detailnejšie údaje 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS