ČLÁNOK
Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2013
15. septembra 2013

V bežných cenách hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku medziročne vzrástol o 2,4 % na 18 254,5 mil. Eur. V stálych cenách bol vyšší o 0,9 %, čo bolo o 1,7 p. b. menej ako v 2. štvrťroku 2012. Po očistení o sezónne vplyvy sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2013 reálne zvýšil o 0,3 %.

Z hľadiska použitia vplýval na ekonomický vývoj rast zahraničného dopytu a pokles domáceho dopytu. Vývoz výrobkov a služieb sa zvýšil o 4,7 % pri súčasnom raste dovozu výrobkov a služieb o 1,3 %. Domáci dopyt klesol o 3,3 % vplyvom zníženia vo väčšine výdavkových zložiek. Z nich najvyšší medziročný pokles zaznamenala tvorba hrubého kapitálu o 18,5 %, pričom tvorba hrubého fixného kapitálu sa znížila o 6,4 %. Nižšia bola aj konečná spotreba verejnej správy o 0,1 % a konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 2,6 %. Konečná spotreba domácností vzrástla o 1,5 %, po prvý raz od 3. štvrťroka 2009.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu v 2. štvrťroku tvorila pridaná hodnota 16 624,8 mil. Eur. Najväčší objem z celkovej pridanej hodnoty vytvoril priemysel 27,8 % (z toho priemyselná výroba 22,6 %). Významný bol aj podiel obchodu; dopravy a skladovania; ubytovacích a stravovacích služieb 23,3 %, verejnej správy; vzdelávania; zdravotníctva a sociálnej pomoci 13 %. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2012 najviac vzrástol podiel vo finančných a poisťovacích činnostiach o 0,5 p. b., najväčší pokles zaznamenalo stavebníctvo o 1 p. b.

Tvorbu HDP v 2. štvrťroku ovplyvnilo spomalenie medziročného rastu pridanej hodnoty na 0,7 % (v 2. štvrťroku 2012 bol rast o 3,6 %). Pozitívne pôsobili aj čisté dane z produktov, ktoré sa zvýšili o 3,9 %.

Vývoj pridanej hodnoty z hľadiska jednotlivých odvetví bol ovplyvnený najmä rastom vo finančných a poisťovacích činnostiach o 19,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 %, v priemysle o 3,9 % (z toho v priemyselnej výrobe o 6 %), v službách v oblasti nehnuteľností o 1,9 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach; administratívnych službách o 1 %. V ostatných odvetviach pridaná hodnota nedosiahla minuloročnú úroveň pri najvyššom relatívnom poklese v stavebníctve o 13,7 %.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 10 121,6 mil. Eur pri medziročnom raste o 2,7 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 6 573,1 mil. Eur vzrástli o 0,3 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 5,3 % na 1 928,6 mil. Eur. Hodnota subvencií bola nižšia o 12 % a dosiahla 368,7 mil. Eur.

V 1. polroku dosiahla tvorba hrubého domáceho produktu 35 065,6 mil. Eur. V bežných cenách sa oproti 1. polroku 2012 zvýšila o 2 %. V stálych cenách sa tempo medziročného rastu HDP zmiernilo o 1,9 p. b. na 0,8 %.

________________
Poznámka: podľa metodiky ESNÚ 95; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2005 1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cien 2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi p. b. percentuálny bod

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS