ČLÁNOK
Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2013
5. júna 2013

 V bežných cenách sa medziročne zvýšil o 1,6 %. V stálych cenách vzrástol o 0,6 %, čo bolo o 2,3 p. b. menej ako vlani. Po očistení o sezónne vplyvy sa v porovnaní so 4. štvrťrokom 2012 reálne zvýšil o 0,2 %.

Dosiahnutý hospodársky rast v 1. štvrťroku 2013 bol výsledkom rastu zahraničného dopytu, pričom domáca stránka ekonomiky rast HDP tlmila. Objem vývozu výrobkov a služieb medziročne vzrástol o 4,2 %, čo bolo o 2,6 p. b. viac ako zvýšenie dovozu výrobkov a služieb. Domáci dopyt prehĺbil svoj medziročný pokles o 2,6 p. b. na 3,4 % vplyvom zníženia všetkých jeho výdavkových zložiek. Z nich najvyšší medziročný pokles zaznamenala tvorba hrubého kapitálu o 14,6 %, pričom tvorba hrubého fixného kapitálu sa znížila o 8,4 %. Nižšia bola aj konečná spotreba domácností o 0,9 %, konečná spotreba verejnej správy o 0,6 % a konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,8 %.

V 1. štvrťroku sa vytvorila hrubá produkcia v objeme 40 858,3 mil. Eur, v tom medzispotreba za 25 582,5 mil. Eur a pridaná hodnota za 15 275,9 mil. Eur. Čisté dane z produktov dosiahli objem 1 535,2 mil. Eur. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 klesla hrubá produkcia o 3,7 % a medzispotreba o 5,9 %. Pridaná hodnota vzrástla o 0,1 % a objem čistých daní z produktov vzrástol o 5,2 %. Podiel medzispotreby na hrubej produkcii klesol o 0,8 p. b. na 62,6 %, podiel pridanej hodnoty na hrubej produkcii vzrástol o 0,8 p. b. na 37,4 %.

Celkovú úroveň pridanej hodnoty objemovo najviac ovplyvňoval priemysel 28,9 % (z toho priemyselná výroba 23,1 %). Významný bol aj podiel odvetvových zoskupení obchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby 21,3 %, verejná správa; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc 13,2 %. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 najviac vzrástol podiel vo finančných a poisťovacích činnostiach o 0,5 p. b., najväčší pokles bol zaznamenaný v priemysle o 0,9 p. b.

Z produkčného hľadiska rast HDP súvisel s vyšším výberom čistých daní z produktov o 5,2 %, ako aj s rastom objemu pridanej hodnoty za finančné a poisťovacie činnosti o 13,4 %, informačné a komunikačné činnosti o 4,1 %, umenie, zábavu a rekreáciu; ostatné činnosti, ako aj za veľkoobchod a maloobchod, opravu motorových vozidiel a motocyklov; dopravu a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby zhodne o 3,5 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 1,1 %, odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 0,3 %. V ostatných odvetviach pridaná hodnota nedosiahla minuloročnú úroveň. Najvyšší relatívny pokles pridanej hodnoty bol v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove o 12,2 %, stavebníctve o 11,4 % a v priemysle o 1,5 %.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 9 126,1 mil. Eur pri medziročnom poklese o 1,1 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 6 327,2 mil. Eur vzrástli o 3,6 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 4,5 % na 1 715,6 mil. Eur. Hodnota subvencií bola nižšia o 16,8 % a dosiahla 357,8 mil. Eur.

________________
Poznámka: podľa metodiky ESNÚ 95; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2005 1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cien 2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi p. b. percentuálny bod

detailnejšie údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS