ČLÁNOK
Hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS)
13. novembra 2001

– Bilančná suma k 30. 9. 2001 vzrástla na objem 188 799 mil. Sk, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 4 %. Zvýšenie je ovplyvnené najmä nárastom vkladov klientov.
– Vklady klientov medziročne vzrástli o 5 % na objem 162 404 mil. Sk, čo je pozitívnym signálom vkladateľov na zmenu majiteľa banky. Vklady klientov pokrývajú až 86 % aktív.
– Najväčšie medziročné zmeny v aktívach zaznamenali položky: objem pohľadávok voči klientom, ktorý poklesol o 62 % na úroveň 22 024 mil. Sk a objem portfólia cenných papierov, ktorý vzrástol o 56 % na úroveň 91 091 mil. Sk, vplyvom zmeny úverov poskytnutých konsolidačným agentúram na reštrukturalizačné dlhopisy.
– Čistý neauditovaný zisk bežného obdobia k 30. 9. 2001 v objeme 1 244 mil. Sk medziročne vzrástol (32 %) aj napriek skutočnosti, že v predchádzajúcom roku bol zisk ovplyvnený v pozitívnom smere jednorazovým rozpustením opravných položiek a rezerv k odsunutým pohľadávkam v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie úverového portfólia.
– Čistý úrokový výnos v objeme 4 335 mil. Sk medziročne vzrástol o 8 %. Toto zlepšenie dosiahla banka vďaka operatívnemu riadeniu úrokovej politiky.
– Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 26 % na objem 952 mil. Sk vplyvom zvýšenia počtu transakcií.
– Administratívne náklady v objeme 4 108 mil. Sk sa zvýšili v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 20 %. Hlavným faktorom nárastu je skutočnosť, že banka vo zvýšenej miere účtuje časové rozlíšenie týchto nákladov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
– Prevádzkový hospodársky výsledok medziročne poklesol o 12 % na objem 1 725 mil. Sk vplyvom zvýšených administratívnych nákladov.
– Ukazovateľ návratnosti kapitálu ROE dosiahol hodnotu 14,77 %, ukazovateľ návratnosti aktív ROA 0,87 %.
– Pomer prevádzkových nákladov a príjmov predstavoval 70,43 %.
– Kapitálová primeranosť k 30. 9. 2001 podľa IAS dosiahla úroveň 24,64 %.
– Počet klientov medziročne vzrástol o 14 % na 2 086 189.
– Stav zamestnancov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o 4,8 % na počet 6 133.

„Vývoj za prvých deväť mesiacov 2001 splnil naše očakávania“ – uviedol Ing. Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne, a. s.

Štruktúra akcionárov

Akcionármi Slovenskej sporiteľne k 30. 9. 2001 sú:
– Erste Bank – 67,19 %
– EBOR – 19,99 %
– Ministerstvo financí SR – 10,0 %
– Reštitučný investičný fond, a.s. – 2,82 %.

Erste Bank podpísala dňa 18. júna 2001 zmluvu o predaji 19,9 %-ného balíka akcií Slovenskej sporiteľne s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR). Prevod akcií bol realizovaný 14. septembra 2001.

Transformačný proces Slovenskej sporiteľne

Cieľom transformačného procesu je transformácia Slovenskej sporiteľňe na medzinárodné štandardy najmä v oblasti kvality poskytovania služieb klientom a integrácia banky do finančnej skupiny Erste Bank. Proces sa realizuje prostredníctvom 11 kľúčových projektov: retailové bankovníctvo, obchodné centrá, reorganizácia ústredia, ľudské zdroje, riadenie úverových rizík, controlling, corporate identity, strategický nákup, správa budov a majetku, informačné technológie a asset management.

Transformačný proces banky začal v januári 2001. Po ukončení analytickej a koncepčnej fázy, začala v júni tohto roka fáza realizácie.

Hlavné míľniky transformácie v roku 2001
– bola schválená organizačná štruktúra do štvrtej úrovne riadenia, ktorá je základom pre zefektívnenie riadenia banky,
– bola zriadená divízia riadenia rizík, ktorá sleduje celkovú rizikovú pozíciu banky voči nebankovým klientom,
– bol zavedený nový kompetenčný poriadok pre schvaľovanie úverov, ktorý prinesie viac kontroly a sprísni pravidlá, na druhej strane je kľúčový pre skrátenie času pri schvaľovaní úverov a zníženie počtu klasifikovaných úverov,
– v rámci zlepšovania predajných zručností a prístupu ku klientom boli realizované školenia trénerov, ktorí budú školiť predajcov v pobočkách.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS