ČLÁNOK
Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v Českej republike
7. mája 2001

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovej Univerzity v Prahe v spolupráci so Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prináša výsledky Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení (HESO) za prvý štvrťrok 2001 v Českej republike. V projekte sa vyjadrujú ekonómovia, analytici, odborní žurnalisti, zástupcovia akademickej obce, stavovských organizácií a samosprávy k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií a sprostredkúvajú tak názor českej odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov. Informácie o výsledkoch projektu HESO poskytol Milan Kisztner z INEKO.

Fórum českých odborníkov v prvom štvrťroku 2001 najlepšie ohodnotili Návrh zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe [151.2], ktorý najmä spriehľadňuje použitie verejných financií a rozširuje kontrolné právomoci. Prevládala zhoda, že je to krok dôležitý pre približovanie českej legislatívy k európskej a predstavuje ďalšiu možnosť finančných príspevkov z fondov EÚ. Niektorí hodnotiaci vyjadrili obavy nad kvalitou rastúceho počtu kontrolórov v prostredí nereformovanej štátnej správy. Kladne bol tiež hodnotený Návrh novely zákona o majetku štátu [139,4], ktorý sa týka najmä bezodplatných prevodov pozemkov pod družstevnými bytmi. Táto veľmi potrebná novela by mala sprehľadniť situáciu a zlepšiť stav trhu s bytmi. Reforma prispieva k posilneniu istôt a práv majiteľov, no prichádza značne neskoro. Fórum sa zhodlo, že Návrh spotrebiteľského zákona [135.0] je krok správnym smerom a to hlavne v súvislosti s aproximáciou k legislatíve Európskej Únie. Zákon zvyšuje ochranu spotrebiteľov, a tak prispieva k spotrebiteľskej dôvere. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže [121.8] je další z radu kladne hodnotených opatrení, ktoré približuje českú legislatívu požiadavkám EÚ. Zazneli i skeptické hlasy pripomínajúce, že prax môže byť úplne odlišná od znenia zákona, a že ochrana hospodárskej súťaže naďalej zostává v rukách neveľmi úspešného úradu. Vládna novela dôchodkového zákona [118.5] bola vnímaná ako rozumná a žiaduca vzhľadom na schodky dôchodkového účtu. Prínosom je i zvýhodnenie tých, ktorí sa rozhodnú pracovať i po prekročení zákonom stanovenej vekovej hranice pre odchod do dôchodku. Niektorí hodnotiaci však novele vyčítajú, že nie je dostatočne dôrazná a prichádza neskoro. Negatívne ohlasy považujú opatrenie za celkom nesystémový krok, ktorý nič nerieši a len zbytočne odďaľuje nevyhnutnú komplexnú reformu dôchodkového systému.

Návrh zákona o registračných pokladniciach [26,2] bol hodnotený veľmi rozporuplne. Na jednej strane dlhodobo pozitívna záležitosť, ktorá by mala obmedziť šedú ekonomiku a vytvoriť štandardné spôsoby podnikania na spotrebiteľskom trhu. Na strane druhej môže ísť o opatrenie demotivujúce malých podnikateľov a existuje pochybnosť, či zvýšenie príjmov preváži náklady. Podľa časti Fóra je tento krok byrokratický a problém daňových únikov by radšej riešili pomocou paušálnej dane. O potrebe deregulácie nájomného sa veľká časť hodnotiacich zhodla na tom, že Vládny návrh deregulácie nájomného [10] nedereguluje v potrebnom rozsahu. Ide o dôležitý krok, ktorý môže pomôcť vzniku efektívneho trhu s bytmi, prichádza však neskoro a v nedôslednej podobe (niektoré pojmy v ňom sú nedostatočne definované a vyvolávajú pochybnosti). Medzi komentármi zaznel tiež hlas, že je potrebné spraviť inventúru bytového fondu. K Vládnemu návrhu školského zákona [-24.1] členovia Fóra nezaujali jednoznačné stanovisko. Prevládal ale názor, že v podstate ide o zbytočnú reformu, ktorá sa sústreďuje na procesné otázky, ale nerieši primárne problémy ( napr. mzdy učiteľov), a tak zásadne neprispieva k zlepšeniu situácie v českom školstve. Čo sa týka sporného bodu – rušenia viacročných gymnázií, viacero členov Fóra sa priklonilo k myšlienke ich zachovania a to väčšinou z dôvodu nižšej úrovne základných škôl. Ako veľmi negatívny krok českej vlády bol označený Tender na stíhačky [-74.3]. V očakávaní nepriaznivého vývoja verejných financií by realizácia tohto nákupu značne zaťažila verejné financie a to na veľmi dlhú dobu. Nákup stíhačiek spochybňuje i NATO, a preto by sa česká vláda mala zamerať na dokončenie domáceho projektu (subsonic L-159). Hodnotiaci považujú konkrétne výsledky off-setových programov za nedôveryhodné. Koncepcia materiálu „Stratégia posilnenia hospodárskeho rastu (veľký tresk)“ [-139,1] bola vnímaná negatívne, ako nedôsledná až zbytočná. Väčšina členov upozornila na nezodpovedné použitie verejných financií, ktoré napriek krátkodobému efektu len zvýši dlhu štátu. Nesúhlas zaznel hlavne s časťou, týkajúcej sa dotácii zadlžených podnikov, čo je len ďalším zbytočným podporovaním nekvalitných a problémových podnikov. Kladne hodnotené boli výdavky na infraštruktúru. Členovia Fóra upozornili na fakt, že určité časti „Veľkého tresku“ sa už v súčasnosti uskutočňujú bez ohľadu na to, či bude program schválený, a preto sa jedná v niektorých prípadoch iba o reorganizáciu už existujúcich programov.

INEKO zároveň pripravuje aplikáciu projektu aj v Poľsku a Maďarsku.

HESO – Česká republika január – marec 2001

5 najlepšie hodnotených opatrení

rating
(-300,300)

Návrh zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe

151,2

Návrh novely zákona o majetku štátu

139,4

Návrh spotrebiteľského zákona

135,0

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

121,8

Vládna novela dôchodkového zákona

118,5

5 najhoršie hodnotených opatrení

rating
(-300,300)

Návrh zákona o registračných pokladniciach

26,2

Vládny návrh deregulácie nájomného

10

Vládny návrh školského zákona

-24,1

Tender na stíhačky

-74,3

Stratégia posilnenia hosp. rastu (veľký tresk)

-139,1


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS