ČLÁNOK
Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (HESO) za tretí štvrťrok 2001 pre Slovenskú republiku signalizuje pokles
23. októbra 2001

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy prinášajú výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (HESO) za tretí štvrťrok 2001 pre Slovenskú a Českú republiku. V rámci projektu HESO sa štvrťročne vyjadrujú odborníci k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií a sprostredkúvajú tak názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov krajiny. Cieľom projektu je taktiež distribúcia informácií o spoločenských a najmä ekonomických reformách vo viacerých krajinách.

Rating štvrťroka, ktorý je priemerom ratingov všetkých opatrení prijatých v danom štvrťroku, reflektuje názor hodnotiacej komisie na ich kvalitu a dôležitosť a odráža mieru reformnej atmosféry v spoločnosti. Rating 3.štvrťroka klesol na Slovensku z úrovne 56,0 bodov v 2.štvrťroku 2001 na 42,5, čo je zatiaľ najnižšia hodnota od vzniku HESO. V Českej republike stúpol rating z 43,2 na 54,2 bodov. (Rating dosahuje hodnoty v intervale od -300 do +300 bodov.)

Komentár k 5 opatreniam s najvyšším ratingom:

Vysoko bola hodnotená skutočnosť, že vďaka novým pracovným postupom vybavovania súdneho spisu, ktoré sa v praxi odskúšali na Okresnom súde v Banskej Bystrici v rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Súdny manažment“, sa výrazne skrátila doba spracovania súdnej agendy a zefektívnila činnosť súdu. Oceňované bolo, že vďaka počítačovému systému je možné v každej chvíli v priebehu niekoľkých sekúnd vyhľadať súdny spis, poskytnúť informáciu u koho sa spis práve nachádza a v akom štádiu vybavenia je. Prideľovanie súdnej agendy sudcom náhodným výberom bolo vnímané ako podstatný protikorupčný nástroj. Aplikácia projektu aj na ďalšie súdy na Slovensku by pravdepodobne vyvolala zrýchlenie práce súdov a zmenšenie priestoru na korupciu, čo by významne zlepšilo podnikateľské prostredie.

Takzvaný malý kompetenčný zákon umožnil prenos zriaďovateľských a rozhodovacích kompetencií z orgánov štátnej správy na miestnu a regionálnu samosprávu, čo posilní možnosť obcí a samosprávnych krajov rozhodovať samostatne o veciach verejného záujmu. Kriticky vnímané bolo, že v súvislosti s odovzdaním kompetencií neboli zrušené okresné úrady, čo spôsobí zbytočné zdvojovanie niektorých činností a zdraženie verejnej správy.

Miera zníženia dane z príjmov, ako aj zavedenie valorizačného mechanizmu nezdaniteľného základu vo vládnom návrhu daňových zákonov bolo vnímané ako prijateľný kompromis, nakoľko stav verejných financií a neefektívna štruktúra verejných výdavkov výraznejšie zníženie neumožňujú. Viacerí hodnotiaci za väčší problém než výšku daní, považujú vysoké odvodové zaťaženie, ktorého zníženie však predpokladá dôslednú reformu zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.

Návrh na nulovú toleranciu korupcie pre advokátov by mohol prispieť k účinnejšiemu boju proti korupcii. Advokáti, ktorí boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie v súvislosti s vykonávaním svojej profesie, by už nikdy nemohli byť zapísaní do zoznamu advokátov, čím by stratili aj možnosť vykonávať advokátske povolanie. Podľa názoru hodnotiacej komisie by sa mal inštitút nulovej tolerancie korupcie rozšíriť nielen na advokátov, ale aj na sudcov a prokurátorov, ako aj na policajtov a celú verejnú správu.

Zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC), ktorý definoval rámec dlhoočakávanej reformy verejnej správy a vytvoril druhú úroveň samosprávy, bol považovaný za dôležité opatrenie nielen v súvislosti s decentralizáciou kompetencií štátnej správy na územnú samosprávu, ale aj v súvislosti s integračnými ambíciami Slovenska. Rozhodnutie v prospech územnosprávneho členenia s ôsmymi VÚC na úkor pôvodne navrhovaného modelu „12+12“, bude mať podľa názoru mnohých hodnotiacich za následok zakonzervovanie neprirodzených regiónov, čo povedie k ich pretrvávajúcemu hospodárskemu zaostávaniu. Negatívne boli vnímané ustanovenia obmedzujúce regionálnu samosprávu, ako je napríklad možnosť zrušiť všeobecne záväzné nariadenie VÚC vládou, ak je v rozpore s bližšie nešpecifikovanými národnými záujmami SR.

Komentár k 5 opatreniam s najnižším ratingom:
Zavedenie nútenej správy na Devín banku bolo potrebné a správne, nakoľko táto súkromná banka mala už niekoľko rokov problémy s dodržiavaním pravidiel obozretného podnikania a po dlhú dobu získavala atraktívnym, ale nereálnym úrokovým zhodnotením nové vklady obyvateľstva. Neskorá reakcia bankového dohľadu bola označená za výrazné zlyhanie, pričom zaznela i pochybnosť o jeho nezávislosti. Kritizovaná bola i predchádzajúca vládna pomoc Devín banke.

Použitie daňových príjmov na výrobu vzdelávacieho televízneho seriálu „Dane naše milované“ bolo hodnotené ako neefektívne, keďže podľa odborníkov seriál nesplní účel zvyšovania informovanosti verejnosti. Poukázali na nekritické vnímanie funkcie štátu a daní, ako aj na prílišnú prostoduchosť a naivitu, ktorou sa podceňuje vedomie občanov. V seriáli sa nič nehovorí napríklad o dotáciách, štátnych zárukách pre neefektívne hospodáriace podniky a sektory národného hospodárstva.

Tretí sektor by mal byť podľa názoru hodnotiacej komisie od štátu nezávislý aj finančne, aby nebol pošliapaný zmysel označenia „mimovládne organizácie“, a preto bolo odmietnuté vyčlenenie 1,5 miliardy korún z privatizačných príjmov na jeho podporu. Ak totiž bude tretí sektor privilegovaný a dostane také podmienky, aké má štátna správa, ničím sa potom od nej odlišovať nebude.

Zámer novely Exekučného poriadku dočasne vylúčiť majetok zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní z exekúcií, a tým zabrániť kolapsu zdravotníckej starostlivosti a získať časový priestor na zabezpečenie prostriedkov z privatizácie pre zdravotníctvo bol hodnotený ako nesystémové riešenie účelovo hasiace možný „požiar“. Opatrenie zvýhodňuje subjekty v sektore zdravotníctva a vytvára nerovnosť medzi zmluvnými partnermi. Unisono zaznel apel hodnotiacej komisie, aby sa konečne sformulovala predstava o smerovaní zdravotníctva a zreformoval sa systém jeho financovania.

Stanovisko hodnotiacich k návrhu zákona o preukazovaní pôvodu majetku bolo väčšinovo odmietavé, nakoľko štandardný inštitút majetkových priznaní umožňuje daňovým úradom kontrolovať, prípadne dodatočne zdaniť nezrovnalosti v prírastkoch majetku, ak boli nadobudnuté z nepriznaných alebo nezdanených príjmov.

Česká republika
Komentár k 5 opatreniam s najvyšším ratingom:
Pozitívne hodnotený vládny návrh ústavného zákona o referende odstraňuje jeden z posledných deficitov demokracie v ČR a zavádza inštitút referenda aj na krajskej a miestnej úrovni. Členovia hodnotiaceho fóra však zdôraznili potrebu obozretnosti pri jeho používaní, nakoľko je ľahko zneužiteľný a veľmi nákladný.

Návrh zákona o platobnom styku štandardizujúci poskytovanie služieb bankového sektora zavádza presné lehoty, dokedy musí byť uskutočnená peňažná transakcia. Je pokrokom i v aproximácii noriem EÚ, pričom taktiež skvalitňuje platobný styk ako jeden z predpokladov efektívnejšej ekonomiky.

Ocenený bol európsky štandard novely zákona o bankách, a vzhľadom na dramatický vývoj v minulosti najmä sprísnenie podmienok vstupu subjektov na bankový trh a informačná povinnosť bánk voči verejnosti.

Kladne hodnotené zverejnenie spoločností poskytujúcich investičné služby bez povolenia, resp. porušujúcich pravidlá, by malo zvýšiť transparentnosť finančného trhu, ako aj ochranu klientov investičných spoločností.

Prínosom Registrov verejnej správy zhromažďujúcich osobné údaje občanov pre styk so štátnymi úradmi by malo byť zefektívnenie administratívnych postupov, no zriadením registrov sa zároveň zvýši riziko možného zneužitia osobných údajov koncentrovaných v registroch.

Komentár k 5 opatreniam s najnižším ratingom:
Škodlivosť návratu k regulácii nájomného spočíva v tom, že dôjde k poklesu investícií do bytového fondu, čo v dlhodobom horizonte spôsobí starnutie a nedostatok bytov.

Návrh štátneho rozpočtu, rátajúci s deficitom, sa stretol s kritikou, keďže by mal byť v období hospodárskeho rastu zostavený ako prebytkový. Opäť sa ukázala neschopnosť vlády nájsť významnejšie úspory a zastaviť používanie mimoriadnych príjmov na financovanie bežných výdavkov.

Panuje zhoda, že plošné vyplácanie prídavkov na deti by nedokázalo ovplyvniť demografický vývoj a došlo by len k zvýšeniu verejných výdavkov, a to aj v prospech domácností, ktoré ich nepotrebujú.

Rozporuplne vnímaný návrh novely občianskeho súdneho poriadku presúva v súdnom pojednávaní dôkazné bremeno na obžalovaného, v prípade že žalobcom je osoba diskriminovaná pre svoju rasu, etnický pôvod, vierovyznanie, svetonázor, invaliditu, vek alebo sexuálnu orientáciu. Vzniká riziko zneužitia pozície „slabšej strany“, ako aj komplikácie súdneho konania.

Predaj štátneho podielu v Českých rádiokomunikáciách bol vzhľadom na nízku cenu považovaný za unáhlený krok. Privatizácia nepriniesla plánovaného strategického investora, takže jediným pozitívom je len pokrok v privatizácii podnikov kontrolovaných štátom.

Slovenská republika

HESO – Slovenská republika
júl – september 2001
5 opatrení s najvyšším ratingom
RATING [-300,300]
Projekt „Súdny manažment“
160,6
Malý kompetenčný zákon
99,1
Vládny návrh daňových zákonov
93,6
Návrh na nulovú toleranciu korupcie pre advokátov
83,4
Zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC)
74,1
5 opatrení s najnižším ratingom
RATING [-300,300]
Postup NBS a vlády pri uvalení nútenej správy na Devín banku
-31,6
Televízny seriál „Dane naše milované“
-30,6
1,5 miliardy korún pre tretí sektor
-28,4
Novela Exekučného poriadku
-12,2
Návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku
-3,5
Rating III. štvrťroka 2001 – prijaté opatrenia 42,5
RatingII. štvrťroka 2001 – prijaté opatrenia 56,0

Česká republika

HESO – Česká republika
júl – september 2001
5 opatrení s najvyšším ratingom
RATING[-300,300]
Vládny návrh ústavného zákona o referende
124,5
Návrh zákona o platobnom styku
101,2
Novela zákona o bankách
97,2
Zverejnenie spoločností poskytujúcich inv. služby bez povolenia
96,6
Registre verejnej správy
93,6
5 opatrení s najnižším ratingom
RATING [-300,300]
Návrat k regulácii nájomného
-120,3
Vládny návrh štátneho rozpočtu
-100,6
Návrh na plošné vyplácanie prídavkov na deti
-87,5
Návrh novely občianskeho súdneho poriadku
-21,3
Predaj štátneho podielu v Českých rádiokomunikáciách
-5,5
Rating III. štvrťroka 2001 – prijaté opatrenia
54,2
RatingII. štvrťroka 2001 – prijaté opatrenia
43,2

Viac informácií a kompletné výsledky nájdete na: www.ineko.sk/projekt_heso.htm


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS