ČLÁNOK
Guvernér NBS odporúča na rok 1998 vyrovnaný rozpočet
8. októbra 1997

Reálny prírastok HDP dosiahol 6% pričom najdôležitejším prvkom jeho rastu bol domáci dopyt. hrubá zahraničná zadĺženosť vzrástla o 1,2 mld USD na 9 mld USD, koncom roka sa predpokladá výška 10 mld USD. Domáci dopyt zvyšoval vývoj verejného sektora, ktorý charakterizuje neustále sa prehlbujúci deficit štátneho rozpočtu. Koncom júna dosiahol 13,2 mld Sk, na konci augusta sa takmer zdvojnásobil na 28 mld Sk. Spotreba štátnej správy po očistení a deblokácii v prvom polroku 1996 dosiahla v prvom polroku 1997 rast o 17%. Za varujúce označil guvernér neplnenie daní z príjmov z právnických osôb, spôsobené okrem iného poklesom zisku vyprodukovaného nefinančnými organizáciami s 20 a viac pracovníkmi, kde je 45% stratových organizácií. Reálny prírastok HDP prevýšila konečná spotreba domácností o 7,4%, naďalej sa prehlboval negatívny rozdiel medzi rastom reálnych miezd a produktivity práce. Vývoj ekonomiky sprevádzal hlboký deficit platobnej bilancie. Pozitívne je nevýrazné oživenie zahraničného dopytu. Schodok bežného účtu platobnej bilancie sa v prvom polroku zvýšil o 9,2 mld Sk a jeho podiel vzrástol z 8,6% v prvom polroku 1996 na 10,9% ku koncu júna 97. Je reálny predpoklad, že na konci roka bude podiel na HDP menší ako vlani. Ročná miera inflácie vzrástla z 5.4% na konci roku 96 na 6,2% v júni. Vo vývoji štruktúry čistých domácich aktív vzhľadom na expanzívny vývoj verejného sektora dosiahol prírastok úverov podnikov a obyvateľstva koncom júna len 9,7% a koncom augusta 5%. Prichádza tak k avizovanému vytláčaniu súkromných investícií verejnými, čo bude mať negatívny vplyv na produkčnú schopnosť reálnej ekonomiky. „Ak nedôjde k zásadným krokom v oblasti štátneho rozpočtu a miezd, NBS bude musieť dostupnými nástrojmi pôsobiť na nastoľovanie rovnováhy i za cenu vysokej hladiny úrokových sadzieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS