ČLÁNOK
Ernst & Young pre nové príležitosti vyplývajúce z rozširovania EÚ
1. apríla 2003

Spolocnost Ernst & Young sa rozhodla vydávat nový mesacný informacný spravodaj – EU+10 Accession News – ktorého cielom je previest klientov integracným procesom a pomôct im orientovat sa v rýchlo sa meniacom obchodnom a legislatívnom prostredí na ceste do Európskej únie. V súcasnosti vyšlo úvodné císlo spravodaja, ktoré je zamerané na otázky ciel, medzinárodného obchodu a stav aproximácie zákona o DPH s legislatívou Európskej únie.

Rozširovanie EÚ, ktoré bude zapocaté 1. amája 2004 a bude sa v prvej vlne týkat 10 kandidátskych krajín, je historickou udalostou, ktorá ovplyvní nielen pristupujúce krajiny, ale aj európsku pätnástku a každého, kto má obchodný ci iný vztah s Európou. Tento krok si vyžiada rozsiahlu a podrobnú prípravu v rôznych oblastiach vrátane daní, na ktoré bude mat plné clenstvo v EÚ velký vplyv.

Odborníci spolocnosti Ernst & Young v Ceskej republike, na Slovensku, v Polsku, Madarsku, Slovinsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, na Cypre a Malte preto vytvorili spolocný tím odborníkov a vydaním prvého císla informacného spravodaja EU+10 Accession News jasne preukázali svoju pripravenost a schopnost koordinovane poskytovat poradenstvo svojim klientom v tejto casti Európy. Cielom spravodaja, ktorý bude spolocnost vydávat pravidelne, je previest klientov integracným procesom a pomôct im orientovat sa v rýchlo sa meniacom obchodnom a legislatívnom prostredí na ceste do Európskej únie.

Úvodné císlo sa zameriava na otázky ciel a medzinárodného obchodu a na postup harmonizácie zákona o DPH v pristupujúcich krajinách s legislatívou EÚ. V dalších císlach budú odborníci Ernst & Young prinášat pravidelné informácie o aktuálnom stave a vývoji v danovej oblasti a odborné clánky o dopade legislatívnych zmien na podnikanie.

Peter Jenkins, globálny partner spolocnosti Ernst & Young pre nepriame dane, k tomu uviedol: „Ako významná poradenská spolocnost v regióne s poprednou a globálne zameranou danovou praxou je Ernst & Young ideálnym partnerom pre podniky všetkých velkostí, ktorý im pomôže vysporiadat sa s úskaliami a príležitostami spojenými s rozšírením Európskej únie. Naši odborníci z celej Európy a zvyšku sveta sú pripravení pomôct našim klientom pri vyhodnocovaní rizík a príležitostí spojených so vstupom do EÚ a pri vývoji a implementácii procesov, ako sa k nim postavit.“

Spolocnost Ernst & Young je poprednou globálnou spolocnostou na poli profesionálnych služieb. Firma má viac ako 110 000 odborníkov pôsobiacich v 130 krajinách sveta. Spolocnost Ernst & Young je partnerom poskytujúcim audítorské a danové služby, ako aj služby v oblasti podnikových financií ako medzinárodným korporáciám tak aj rýchlo rastúcim lokálnym spolocnostiam. Právne služby sú poskytované v tých krajinách sveta, kde to príslušný legislatívny systém umožnuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS