ČLÁNOK


,

Envirogen, Inc. (ENVG)
3. decembra 2001

Voda plní pre ľudskú spoločnosť mnoho funkcií a jej význam pre človeka a životné prostredie je nepostrádateľný. Bez vody niet života. Keďže zásoby obyčajnej vody nie sú nevyčerpateľné, je potrebné ich zachovať, udržiavať a chrániť.

Envirogen, Inc. ponúka environmentálne systémy odstraňujúce polutanty z ovzdušia, vody a pôdy, založené na biotechnologickej báze. Cieľom tejto spoločnosti je zužitkovať vhodné technológie, ktoré umožnia účinné, bezpečné a cenovo prístupné odbúranie nebezpečného odpadu. Svoju snahu a vývoj Envirogen zameriava predovšetkým na izoláciu organizmov vyskytujúcich sa v prírode a zlepšenie ich vlastností. Zároveň navrhuje zdokonalené systémy s optimálnym množstvom bioorganizmov tak , aby sa zabezpečila účinná biodegradácia rôznych zložiek v pôde, vode a ovzduší.

Výsledným produktom výskumu a vývoja ENVG je široká škála reaktorových systémov, ktoré sú určené na odstránenie nečistôt v rôznom rozsahu zložitosti. Od jednoduchých uhľovodíkov až po komplexné častice, ako je napríklad MTBE (metyl-terc-butyléter), ktoré sú ťažko odbúrateľné. Spoločnosť produkuje dizajnovo široké spektrum reaktorov. Ako príklad môžeme uviesť tekutý reaktor. Jeho hlavnou časťou je kolóna naplnená médiom, ktoré je tvorené mikrooganizmami. Použitie takéhoto typu reaktora je určené predovšetkým na odstránenie uhľovodíkov, aromatických látok, rozpúšťadiel, amoniaku alebo dusičnanov. Ďalším ponúkaným produktom je membránový bioreaktor. Je zložený z kvapalnej aktívnej časti, ktorá je spojená s membránovou čistiacou jednotkou. Spoločnosť okrem týchto typov ponúka radu ďalších štandardných prenosných membránových biologických reaktorových systémov.

Základné časti bioreaktorových technológií sú tvorené organickými filtrami, na ktorých je nanesená vrstva biofilmu, obsahujúca rôzne zloženia a typy mikroorganizmov. Optimalizované systémy pre zriedené vodné toky zabezpečujú čistiacu účinnosť až do 99 %. Ich prevádzková cena je porovnateľná alebo nižšia ako cena tradičných chemických alebo fyzikálnych čistiacich techník. Mikroorganizmom tak pripadá kľúčové postavenie vo všetkých stupňoch čistenia odpadových vôd.

Biodegradačné procesy môžu prebiehať spontánne, kedy sa aktívne mikroorganizmy prirodzene nachádzajú v ložisku nebezpečného odpadu, alebo sú na toto miesto zavedené. Mikroorganizmy, ktoré pripadajú do úvahy pri čistení, sú predovšetkým primárne baktérie, t.j. mikroskopické, jedno-bunkové organizmy, ktoré pri definovaných podmienkach premieňajú polutanty na neškodné a ľahko odstrániteľné produkty. Envirogen taktiež testuje geneticky modifikované baktérie, ktoré môžu mať mnoho výhod oproti baktériam voľne sa vyskytujúcim v prírode.

Spoločnosť Envirogen dosiahla v roku 2000 celkové výnosy v objeme 20,3 mil. USD. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy spoločnosť dosiahla celkové výnosy na úrovni 24,1 mil. USD, ide o 15% pokles. V roku 1998 Envirogen dosiahla hrozivú stratu vo výške 26,2 mil. USD. V nasledujúcom roku sa firme podarilo túto stratu výrazne znížiť na 1,4 mil. Neskôr opäť poskočila na 2 mil. USD. Najnovšie informácie za deväť mesiacov tohto roka hovoria o výraznom 75%-om poklese čistej strany na hladinu 0,44 mil. USD. Trhová kapitalizácia sa momentálne nachádza na úrovni 5,01 mil. USD. Cena akcií atakuje 1,25 USD. V ostatných 52 týždňoch fluktuovala v rozmedzí 0,63 až 2,0 USD. Ku koncu minulého roka Envirogen evidovala 148 stálych zamestnancov. Za deväť mesiacov tohto roka sa jej podarilo zvýšiť celkové výnosy o 4% na 15,3 mil. USD, najmä ako dôsledok rastúceho objemu predaja svojich produktov.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS