ČLÁNOK
Dotácie v energetike Slovenskej republiky alebo (ne)dobrovoľný príspevok občanov energetickým podnikom
31. októbra 2001

Celková výška týchto dotácií v uvedenom období prekračovala 7,5 miliardy Sk ročne a krížové dotácie dosahovali takmer 8 miliárd Sk ročne.

Mimovládne organizácie Greenpeace Slovensko, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, SZOPK – Sírius a World Information Service on Energy (WISE) prezentujú v týchto dňoch štúdiu „Dotácie v energetike Slovenskej republiky“ s podtitulom Analýza dotácií, domácej a zahraničnej priamej a nepriamej podpory jednotlivým odvetviam energetického priemyslu v Slovenskej republike. Štúdiu na objednávku uvedených organizácií spracovalo SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. so sídlom v Prahe.

Autori štúdie vyhodnocovali výšku priamej a nepriamej podpory štátu jednotlivým energetickým odvetviam, ako aj krížové dotácie v energetike. Výsledky štúdie ukazujú, že v sekcii priamych a nepriamych dotácií boli v rokoch 1993 až 1999 najvyššou čiastkou 39,25 mld. Sk podporené fosílne palivá (74%), jadrová energetika získala 5,56 mld. Sk (11%). Obnoviteľné zdroje energie a úspory energie získali 15% podpory vo výške 8,05 mld. Sk, z toho vodné elektrárne (prevažne veľké) 7,25 mld. Sk., t.j. 13,7% z celkovej sumy priamych a nepriamych dotácií vo výške 52,87 mld. Sk.

Priame dotácie predstavujú výdavky štátneho rozpočtu na projekty v energetike, ktoré boli financované priamo z daní občanov. V kategórii priamych dotácií na fosílne palivá sú najvyššie položky v dotáciách na teplárenskú výrobu – dotácie na ceny tepla domácnostiam a podpora baníctvu. V kapitole jadrovej energetiky sú to financovanie Úradu jadrového dozoru a príspevky na likvidáciu JE A-1 Bohunice. V oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie ide predovšetkým o splátky štátneho rozpočtu na financovanie vodných diel a programov úspor energie. Nepriame dotácie predstavujú ďalšiu formu zvýhodnenia – podpory, úľavy. Oblasť nepriamych dotácií je prezentovaná najmä zníženou sadzbou DPH, financovaním plynofikácie obcí a štátnymi zárukami za projekty v energetike (predovšetkým výstavba JE Mochovce, VD Gabčíkovo a VD Žilina).

Krížové dotácie, čiže rozdiely v sadzbách elektrickej energie pre domácnosti a podnikateľský maloodber, ktoré nevyplývajú z rozdielnych nákladov, ale zo sociálnych a historických dôvodov, dosiahli v uvedenom období sumu 53,3 miliárd korún.

Väčšina z uvedených foriem podpôr mala v rokoch 1993 až 1999 rastúcu tendenciu, dotácie a ďalšie deformácie trhu sa teda v tomto období zvyšovali. Na rozdiel od toho niektoré hlavné kategórie dotácií, napríklad dotácie na teplo alebo krížové dotácie elektrickej energie, zaznamenali v roku 2000 výrazný pokles, čo je jednoznačne pozitívny trend.

Dotácie v energetike zvýhodňujú vyvolené zdroje energie, najmä fosílne a jadrové, netrhovými mechanizmami na základe politických rozhodnutí a zároveň zabraňujú využívaniu skutočných predajných cien energie. Tým spôsobujú umelú nadspotrebu energie so všetkými negatívnymi dôsledkami napríklad na životné prostredie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS