ČLÁNOK
Ćo sa stalo v odvetví
21. decembra 2001

Nový zákon o vodách

Parlament sa bude zaoberať návrhom Zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami na svojej januárovej schôdzi.

Stanovisko MVO ku kapitole Životné prostredie

Mimovládne organizácie považujú prechodné obdobia za dlhé a niektoré za zbytočné, vidia za tým uprednostnenie krátkodobých ekonomických záujmov znečisťovateľov. Tempo implementácie smerníc EÚ spomaľujú aj veľké nedostatky pri získavaní zdrojov z predvstupových fondov.

Problémy s vodou v podtatranskej oblasti a na Zamagurí

V dôsledku suchej jesene vyschli vodné zdroje v obci Toporec. Extrémne nízke teploty spôsobili vážnejšiu poruchu na vodovodnom potrubí v Matiašovciach a Hôrke, bez vody je aj časť obyvateľov Popradu.

Štrukturované informácie

Aproximácia k EÚ

– kapitola Životné prostredie je uzavretá

– vláda schválila pre túto kapitolu Integrovanú aproximačnú stratégiu, obsahuje 33 detailných implementačných plánov pre jednotlivé smernice EÚ

– Slovensko žiada v kapitole životné prostredie 7 prechodných období (do konca r. 2004 resp. 2007), najdlhšie v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd (do r. 2001 resp. 2015)

– plánované investičné náklady v tejto kapitole sa do roku 2035 odhadujú na 188 mld Sk a prevádzkové náklady na 217 mld Sk, s ťažiskom financovania na podnikateľských subjektov

– oblasť vôd bude najnákladnejšia – investície 94 mld a prevádzka 92 mld Sk

– prínosy z implementácie smerníc EÚ týkajúcich sa vody sa odhadujú na 11,5 mld. Sk ročne

– bude potrebné napr. rekonštruovať diaľkové vodovodné privádzače, budovať nové vodné zdroje, realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vôd

– hlavným nástrojom Rámcovej smernice o vodách EÚ je plán manažmentu povodí, kandidátske krajiny ho musia aplikovať do deviatich rokov od jej prijatia

– mimovládne organizácie zo strednej a východnej Európy považujú za nedostatok Rámcovej smernice EÚ absenciu problematiky výstavby priehrad a protipovodňovej ochrany

Čistiarne odpadových vôd a kanalizácie

– smernica 271/91 EHS (upravuje zber, spracovanie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd pre členské krajiny EÚ)

– okrem vybudovania novej kanalizácie a ČOV požaduje EÚ aj zlepšovanie procesov v už existujúcich ČOV, cieľom je zníženie organického znečistenia v odpadových vodách, zníženie objemu nutrientov a biologického a mikrobiologického znečistenia

– predpokladané investičné náklady výstavby kanalizácií a čistiarní odpadových vôd sú 62 mld Sk, prevádzkové náklady ďalších 49 mld Sk

– približne tretina prostriedkov z ISPA (2,2 mld. Sk) sa do roku 2006 použije na šesť veľkých investičných projektov ČOV

Hospodárenie podnikov VaK

– pohľadávky po lehote splatnosti Se VaK dosiahli 260 mil. Sk, toho vyše 53 mil. Sk sú dlhy nemocníc, ktoré nie sú v tejto chvíli schopné riešiť situáciu

Ochrana vôd

– Správu o potenciálnych zdrojoch znečistenia prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd s návrhom opatrení na zabezpečenie ich ochrany predložilo MZ SR

– z 50 obcí nachádzajúcich sa v ochrannom pásme prírodných zdrojov má vybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV iba 13 obcí, čo predstavuje 26 %

Zákon o vodách

– v súčasnosti ochraňuje len vodu v korytách vodných tokov, nevzťahuje sa na podzemné vody, vodu v pôde či v atmosfére

– podľa návrhu ekológov by mal ochraňovať vody vo všetkých formách a vytvoriť decentralizovaný systém tzv. samospráv povodí

– Slovenský vodohospodársky podnik kritizuje úpravu komplexnej správy podzemných vôd, ochrany pred povodňami a spôsobu spoplatňovania vodohospodárskych úžitkov

Zdroje

Tlačová agentúra SITA

Hospodársky denník, 3. – 4. 12. 2001

Pravda, 5. 12. 2001

TREND 5. 12. 2001 (zdroj TASR)

Hospodárske noviny 7. 12. 2001

Národná obroda 13. 12. 2001

Pravda 12. 12. 2001

Hospodárske noviny 13. 12. 2001

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava

P67 Value, member of PENTA HOLDING

Krížková 9

811 04 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Tel:+421-2-52 44 26 57

Fax: +421-2-52 44 26 58

e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS