ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Vodárne a kanalizácie
15. februára 2002

Návrh zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Legislatívna rada odporučila vláde SR schváliť návrh v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

ISPA
Z pohľadu EK sú pri využívaní predvstupovej pomoci v SR najkritickejšími miestami nedostatočné programovacie kapacity, meškajúca implementácia, nedokončený proces transformácie vodární a kanalizácií na obce a mestá, ako aj netransparentná účasť zahraničných firiem na čerpaní prostriedkov ISPA.

Výnimka pre Nitru
Aby sa rekonštrukcia čistiarne a kanalizácie mohla rozbehnúť čím skôr, vláda odsúhlasila možnosť presunu majetku do účtovných kníh mesta. FNM pripravuje zmluvu o bezodplatnom prevode majetku na mesto Nitra tak, aby bola účinná od 16. februára.

Pitná voda a odkanalizovanie juhovýchodu Zemplína
Pôvodný celkový projekt v hodnote 1,8 mld Sk z hľadiska fondov ISPA experti rozdelili na časť, ktorá vyhovuje normám EÚ, a druhú časť, ktorá nebude financovaná z prostriedkov ISPA.

Ďalšia vodárenská spoločnosť?
Primátori a starostovia okresu Dunajská Streda žiadajú, aby v procese transformácie štátnych vodárenských spoločností na území ich okresu vznikla Podunajská vodárenská účastinná spoločnosť.

Štrukturované informácie

NOVÝ ZÁKON O VAK
Účelom predloženého návrhu je:
– ustanoviť práva a povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
– podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
– ďalšie požiadavky na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

ISPA
– pracovné stretnutie vládnych predstaviteľov s úradujúcim riaditeľom odboru ISPA Direktoriátu EK pre regionálny rozvoj Jeanom-Mariem Seylerom bolo zamerané na otázky spojené s programovaním a implementáciou programu
– bolo vyslovené znepokojenie nad fluktuáciou pracovníkov Implementačnej agentúry na MŽP SR
– J. M. Seyler navrhol, aby v záujme transparentnosti nositeľom kontroly priebehu súťažných konaní v rámci programu ISPA bol Úrad pre verejné obstarávanie, zjednodušil by sa tým proces riešenia sporných prípadov
– naliehavo bola vznesená požiadavka na zrýchlenie programovania a predkladania projektov
– podpredsedníčka vlády SR informovala zástupcov EK o priebehu transformácie vodární a kanalizácií a požiadala, aby EK zohľadnila priority a skutočnú potrebu Slovenska a akceptovala aj skupinové projekty miest a obcí nachádzajúcich sa pri povodiach riek
– dokumentácia troch pripravených projektov ISPA bude do konca mesiaca odovzdaná EK
– zatiaľ boli schválené projekty pre čistiarne a kanalizácie v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Komárne, najpokročilejší je projekt Trenčín, kde sa už čoskoro začne s výberovými konaniami na dodávateľov stavebných prác

TRANSFORMÁCIA VAK
– odporúčacie smernice EÚ hovoria o tom, že ceny vodného a stočného by mali tvoriť 3 až 4 percentá z výdavkov domácností, u nás je to dnes asi 0,9 percenta
– o prevod hospodárenia s vodou do majetku obcí sa už deväť rokov snaží samospráva, obce vytvoria vlastné akciové spoločnosti, akcie nebude možné predávať
– privatizačné projekty sú už na ministerstve privatizácie, prioritou je, aby v priebehu marca boli prvé uzavreté
– EÚ prekáža nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov vo vodnom hospodárstve, zabraňuje to jednoznačne určiť konečných príjemcov prostriedkov z predvstupových fondova odhadnúť ich manažérsku kapacitu a finančnú situáciu, upozornili nás, že by sme mohli prísť o určité projekty
– ISPA je len prípravou na čerpanie peňazí z kohéznych fondov, kde sa očakávajú miliardové granty

ZEMPLÍN
– projekt z technickej a odbornej stránky dopracovala expertná skupina EK pod vedením anglickej firmy Carl-Bro
– prvá časť – Pitná voda do každej obce – sa týka 37 obcí Zemplína združených do Občianskeho združenia pre stavbu rozvodu pitnej vody a odkanalizovanie juhovýchodu Zemplína, ktoré nemajú verejný vodovod, hodnota diela bude 472,2 mil. Sk
– finančný limit, ktorý štát a EÚ pre veľký záujem o grant znížili, a snaha o rýchlu návratnosť peňazí investovaných do stavby umožnili kanalizáciu len pre obce nad 5 000 obyvateľov, teda pre Pavlovce nad Uhom, Veľké Kapušany a Michalovce
– celkový limit na kanalizáciu je 76,6 mil. Sk a ďalších 342,5 mil. Sk pre V. Kapušany a Pavlovce n. Uhom
– celkové náklady na prvú časť projektu sú 20,46 mil. EUR, pričom 61% hradí ISPA, 25% štát a 14% budú vlastné prostriedky formou úveru
– časové rozvrhnutie 1. etapy predpokladá, že v EK odsúhlasia financovanie projektu v apríli, ukončenie všetkých stavieb je naplánované na december 2004
– do druhej časti projektu, ktorá nebude financovaná z fondov ISPA, patria všetky projekty na kanalizáciu obcí a stavbu viacerých ČOV, tie sa uskutočnia postupne po ukončení 1. etapy, ktorá vytvorí majetok Zemplínskej juhovýchodnej vodárenskej spoločnosti, a.s., Zemplínska Široká
– majetok spoločnosti sa založí do bankovej inštitúcie ako záložné právo na úver, ktorý si a.s. zoberie na stavbu 2. etapy v hodnote asi 20 mil. EUR

PODUNAJSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
– zástupcovia samospráv Žitného ostrova poukazujú nato, že vláda minulý rok neakceptovala ich návrhy na vytvorenie Podunajskej vodárenskej akciovej spoločnosti bez okresov Nitra, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske
– obce Žitného ostrova žiadajú vyňatie okresu Dunajská Streda z 2. vodárenskej spoločnosti, do ktorej bol zaradený na základe rozhodnutia vlády z 13. júla 2001
– tento ich zámer je v súlade s koncepciou vlády z februára minulého roka, podľa ktorej na Slovensku nevznikne viac ako 14 vodárenských spoločností
– primátori a starostovia okresu Dunajská Streda žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva, aby ich návrh predložilo do vlády na schválenie
– navrhovaná Podunajská vodárenská spoločnosť fungujúca na území okresu by bola podľa samospráv z hľadiska prevádzky samostatná a hospodárna, zásobovanie Nitrianskeho okresu pitnou vodou by tým nebolo ohrozené

Zdroje
Tlačová agentúra SITA
HOSPODÁRSKE NOVINY 8. 2. 2002
SME 14.2.2002

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS