ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Vodárne a kanalizácie
21. januára 2002

V rezorte pôdohospodárstva sa zrušili všetky štátne fondy

Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR, Štátny fond zveľaďovania lesa SR, Štátny vodohospodársky fond SR a Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva SR sa k 1.1. transformovali na štyri odbory Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP a ich financie sa stali súčasťou rozpočtovej kapitoly rezortu.

Konflikt záujmov pri riadení obecných podnikov

Väčšina primátorov a starostov vystúpila z riadiacich funkcií v obecných a obchodných spoločnostiach, inak by prišli podľa zákona o obecnom zriadení o svoje posty. O konflikt záujmov nejde v prípade, ak bola spoločnosť založená viacerými obcami a mestami.

Dlhy zdravotníckych zariadení
Pri privatizácii plynární, vodární a elektrární by sa mali odpísať pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam.

Dokončenie ČOV v Nitre schválilo Mestské zastupiteľstvo
Polovicu z celkových nákladov v objeme 530 mil. Sk pokryje grant z fondu ISPA, 12,5% uhradí Štátny fond životného prostredia a zvyšných 37,5% uvoľní mesto Nitra z vlastných zdrojov.

Únia cez program PHARE podporí aj riešenie problémov rómskej menšiny
V 30 rómskych osadách v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji sa za pomoci EÚ postavia vodovody s pitnou vodou, čistiarne odpadových vôd, verejné osvetlenie a cesty. Vláda predpokladá, že projekt zvýši počet Rómov pripojených na základnú infraštruktúru o 20 percent.

ČR: Chodské vodárny a kanalizace má záujem ovládnuť a.s. Západočeská energetika (ZČE)
Záujem o zmienené akcie súvisí s napĺňaním stratégie ZČE byť najvyhľadávanejším poskytovateľom služieb v oblasti energií, kam radia vodu, teplo a odpady. Je to prvý pokus o vstup ZČE do vodárenskej spoločnosti.

Štrukturované informácie

Štátne fondy
– v súčasnosti sa robí na nových odboroch Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP inventarizácia, ktorá by sa mala skončiť do konca marca
– finančná pomoc by neskôr mala ísť cez systém programov, ktoré umožnia podnikateľským subjektom získať finančnú podporu po splnení stanovených podmienok a predložení projektu v rámci niektorého programu, vláda sa nimi zatiaľ nezaoberala
– majetok fondov prešiel do správy majetku ministerstva a do štruktúry ministerstva včlenilo aj 28 zamestnancov fondov
– zostatok finančných prostriedkov fondov k 31. decembru 2001 mal prejsť na osobitný bežný účet ministerstva, z neho by sa mali financovať projekty, ktoré boli pre fondy schválené v minulom roku a prechádzajú aj na tento rok
– záruky poskytnuté štátnymi fondami nezrealizované do 31. decembra 2001 sa dňom zrušenia fondu považujú za bankové záruky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou

Riadenie obecných podnikov
– obce a mestá majú majetkovú účasť vo vodárňach a kanalizáciách, podnikoch na výrobu tepla, obecných televíznych spoločnostiach a kúpeľoch
– členstvo starostov a primátorov v predstavenstve a dozornej rade vodárenských spoločností je v niektorých prípadoch podmienkou predvstupovej pomoci z fondu ISPA, ktorý môže prispieť 50 až 70% na projekty odkanalizovania

ČR: Chodské vodárny a kanalizace
– ZČE v súčastnosti vlastní vyše 80% akcií vodární miest a obcí na Domažlicku
– starosta Domažlíc je proti strate vplyvu obcí na cenu vody v okrese, nakoľko vodáreň momentálne nevytvára zisk a vstup nového vlastníka by mohol zvýšiť cenu vody

Zdroje
Tlačová agentúra SITA
HOSPODÁRSKE NOVINY 11. – 17. 1. 2002
PRAVDA 9. 1. 2002
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 14. 1. 2002

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS