ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Vodárne a kanalizácie
17. decembra 2001

Kapitola Životné prostredie uzavretá

Slovensku sa ju podarilo uzatvoriť v utorok sa na ďalšom kole rokovaní o vstupe do Európskej únie. Minulý týždeň vláda schválila pre túto kapitolu Integrovanú aproximačnú stratégiu. Obsahuje 33 detailných implementačných plánov pre jednotlivé smernice EÚ k predpokladanému dátumu vstupu – 1. januáru 2004.

Vody sú najnákladnejším sektorom v oblasti ŽP

Sektor vôd si do roku 2035 vyžiada investičné náklady vo výške 94 miliárd korún, z toho 62 miliárd na systémy kanalizácie a čistenia odpadových vôd.

Približne tretina prostriedkov z ISPA na ČOV

Odsúhlasené sú prostriedky vo výške 50 miliónov eur, ktoré sa do roku 2006 použijú na šesť veľkých investičných projektov čistenia odpadových vôd a technickú pomoc pre prípravu ďalších projektov.

Pohľadávky po lehote splatnosti Se VaK dosiahli 260 mil. Sk

Z toho vyše 53 mil. Sk tvoria dlhy nemocníc, ktoré nie sú v tejto chvíli schopné riešiť situáciu zo zdrojov poskytovaných poisťovňami bez ohrozenia zdravotnej starostlivosti pacientov.

Pripomienky k novele Zákona o vodách

Podľa návrhu ekológov by mal zákon ochraňovať vody vo všetkých formách a vytvoriť decentralizovaný systém tzv. samospráv povodí.

Slovenský vodohospodársky podnik kritizuje úpravu komplexnej správy podzemných vôd, ochrany pred povodňami a spôsobu spoplatňovania vodohospodárskych úžitkov.

Medzinárodný seminár na ochranu Dunaja

Na seminári mimovládnych organizácií z deviatich krajín strednej a východnej Európy sa diskutovalo aj o nedostatkoch Rámcovej smernice EÚ, v ktorej absentuje problematika výstavby priehrad a protipovodňovej ochrany.

Štrukturované informácie

Aproximácia k EÚ

– Slovensko žiada v kapitole životné prostredie 7 prechodných období (do konca r. 2004 resp. 2007), najdlhšie v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd (do r. 2001 resp. 2015)

– plánované investičné náklady v tejto kapitole sa do roku 2035 odhadujú na 188 mld Sk a prevádzkové náklady na 217 mld Sk, s ťažiskom financovania na podnikateľských subjektov

– oblasť vôd bude najnákladnejšia – investície 94 mld a prevádzka 92 mld Sk

– prínosy z implementácie smerníc EÚ týkajúcich sa vody sa odhadujú na 11,5 mld. Sk ročne

– bude potrebné napr. rekonštruovať diaľkové vodovodné privádzače, budovať nové vodné zdroje, realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vôd

– dokončil sa rozsiahly projekt odhadu aproximačných nákladov v spolupráci s Dánskou agentúrou životného prostredia (DEPA), ako podmienka akceptácie požadovaných prechodných období

– hlavným nástrojom Rámcovej smernice o vodách Európskej únie (EÚ) je plán manažmentu povodí, kandidátske krajiny ho musia aplikovať do deviatich rokov od jej prijatia

Čistiarne odpadových vôd a kanalizácie

– smernica 271/91 EHS upravuje zber, spracovanie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd pre členské krajiny EÚ

– okrem vybudovania novej kanalizácie a ČOV požaduje EÚ aj zlepšovanie procesov odstraňovania znečistenia odpadových vôd v už existujúcich ČOV, cieľom je zníženie organického znečistenia v odpadových vodách, zníženie objemu nutrientov a biologického a mikrobiologického znečistenia

– predpokladané investičné náklady výstavby kanalizácií a čistiarní odpadových vôd sú 62 mld Sk, prevádzkové náklady ďalších 49 mld Sk

– regionálnu čistiareň odpadových vôd v Poprade, ktorej výstavba trvá už desať rokov, by mali sprevádzkovať ešte pred transformáciou investora – Východoslovenských vodární a kanalizácií

Výroba energie

– modernizácia vodnej elektrárne Ladce trvala takmer dva roky a vyžiadala si 13,2 mil. DEM, inštalovaný výkon vzrástol po rekonštrukcii o 5 MW, čo zodpovedá výkonu jednej malej vodnej elektrárne

Ochrana vôd

– Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo Správu o potenciálnych zdrojoch znečistenia prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd s návrhom opatrení na zabezpečenie ich ochrany

– z 50 obcí nachádzajúcich sa v ochrannom pásme prírodných zdrojov má vybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV iba 13 obcí, čo predstavuje 26 %

– Zákon o vodách v súčasnosti ochraňuje len vodu v korytách vodných tokov, nevzťahuje sa na podzemné vody, vodu v pôde či v atmosfére

Zdroje

Tlačová agentúra SITA

Hospodársky denník, 3. – 4. 12. 2001

Pravda, 5. 12. 2001

TREND 5. 12. 2001 (zdroj TASR)

Hospodárske noviny 7. 12. 2001

Národná obroda 13. 12. 2001

Pravda 12. 12. 2001

Hospodárske noviny 13. 12. 2001

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.skl: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS