ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Vodárne a kanalizácie
10. decembra 2001

Odhad aproximačných nákladov

Plánované investičné náklady v oblasti ochrany vôd sa do roku 2035 odhadujú na 188 mld Sk a prevádzkové náklady dokonca až na 217 mld Sk. Predpokladá sa, že ťažisko financovania bude na podnikateľských subjektov. Prínosy z implementácie smerníc EÚ týkajúcich sa vody sa odhadujú na 11,5 mld. Sk ročne.

Prvá rekonštrukcia v rámci vodných elektrární

Zrekonštruovanú vodnú elektráreň Ladce odovzdali koncom novembra Slovenským elektrárňam zástupcovia dodávateľskej firmy Alstom Power Austria AG.

Dlho rozostavanú čističku dokončia budúci rok

Regionálnu čistiareň odpadových vôd v Poprade, ktorej výstavba trvá už desať rokov, by mali sprevádzkovať ešte pred transformáciou investora – Východoslovenských vodární a kanalizácií.

Ochrana prírodných liečivých zdrojov

Ministerstvo zdravotníctva apeluje na vládu, aby začala realizovať kroky na zvýšenie počtu kanalizačných sietí a čističiek odpadových vôd v obciach v ochrannom pásme prírodných zdrojov

Štrukturované informácie

Aproximácia k EÚ

– Slovensko žiada v kapitole životné prostredie 7 prechodných období, uzatváranie kapitoly sa očakáva ešte v roku 2001

– bude potrebné napr. rekonštruovať diaľkové vodovodné privádzače, budovať nové vodné zdroje, realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vôd

– dokončil sa rozsiahly projekt odhadu aproximačných nákladov v spolupráci s Dánskou agentúrou životného prostredia (DEPA), ako podmienka akceptácie požadovaných prechodných období

Čistiarne odpadových vôd a kanalizácie

– smernica 271/91 EHS (upravuje zber, spracovanie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd) – členské štáty EÚ do roku 2006 odkanalizovať všetky obce nad 2000 obyvateľov, Slovensko žiada predĺženie obdobia na splnenie tejto úlohy až do roku 2015

– okrem vybudovania novej kanalizácie a ČOV požaduje EÚ aj zlepšovanie procesov odstraňovania znečistenia odpadových vôd v už existujúcich ČOV, cieľom je zníženie organického znečistenia v odpadových vodách, zníženie objemu nutrientov a biologického a mikrobiologického znečistenia

– v lete 2001 sa Východoslovenským VaK skončili výnimky udelené pre starú kapacitne nevyhovujúcu popradskú čistiareň, vzhľadom na limity platné pre vypúšťanie odpadových vôd hrozili podniku vysoké sankcie

Výroba energie

– modernizácia vodnej elektrárne Ladce trvala takmer dva roky a vyžiadala si 13,2 mil. DEM, inštalovaný výkon vzrástol po rekonštrukcii o 5 MW, čo zodpovedá výkonu jednej malej vodnej elektrárne

Ochrana vôd

– Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo Správu o potenciálnych zdrojoch znečistenia prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd s návrhom opatrení na zabezpečenie ich ochrany

– z 50 obcí nachádzajúcich sa v ochrannom pásme prírodných zdrojov má vybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV iba 13 obcí, čo predstavuje 26 %

Zdroje

Hospodársky denník, 3. – 4.12.2001

Pravda, 5. 12. 2001

TREND 5.12.2001 (zdroj TASR)

Tlačová agentúra SITA, Ekonomický servis 30.11. – 6.12.2001

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk

p>


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS