ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
22. marca 2002

Vláda schválila novelu zákona o verejných vodovodoch

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií bude viazanou živnosťou, novela upravuje vlastnícke a iné práva a povinnosti jednotlivých subjektov. Obsahuje aj návrh novely zákona o regulácii ceny vodného a stočného.

Zákon o vodách

Vstúpiť by mal do platnosti ešte v tomto roku. Do tohto návrhu už bola čiastočne premietnutá Smernica 2000/60ES Európskeho parlamentu a Rady Európy ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky.

Transformácia VaK

Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice by sa mali rozdeliť na dve samostatné vodárenské spoločnosti, a to košickú a spišsko-tatranskú. Akcionármi budú mestá a obce bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú vodovod a kanalizáciu, pričom hlasovacie práva budú rozdelené podľa počtu obyvateľov.

Hospodársku situáciu vodární ovplyvňujú regulované ceny a neplatiči

V roku 2005 sa má cena vody pre obyvateľstvo dostať na úroveň cien pre veľkoodberateľov, v tej súvislosti možno predpokladať i ďalší pokles odberu. Spotreba pitnej vody sa medziročne znižuje o 4 až 5% v dôsledku jej hospodárnejšieho využívania. Najväčšími dlžníkmi vodární sú nemocnice.

Alternatívy použitia prostriedkov ISPA

Ak sa nevyrieši transformácia VaK, pripravené sú alternatívne projekty z oblasti ovzdušia a odpadového hospodárstva. Zatiaľ nie je vyjasnené, do akej miery bude EK akceptovať aj iných prijímateľov prostriedkov ako obce a mestá.

Internetový informačný systém o čerpaní z fondov EÚ

Na stránke http://www.vlada.gov.sk/phare/ sú zverejnené všetky schválené projekty z programu PHARE v období 1998 – 2001, organizácie, ktoré dostali peniaze a výška príspevku. Mali by pribudnúť tiež správy z výberového konania, dodávateľské zmluvy a prepojenie stránky na obchodný register. Stránku budú priebežne aktualizovať a dopĺňať aj o projekty v rámci programov ISPA a SAPARD.

Kanalizácia v Košiciach

Ak Európska únia rozhodne o pridelení prostriedkov z fondu ISPA, na dobudovanie kanalizácie a čističiek odpadových vôd v Košiciach sa vynaloží vyše 19 miliónov eur. V rámci projektu, na ktorom sa podieľa 11 okrajových košických mestských častí a VVaK, sa má dobudovať 56 km kanalizácie a na čističku odpadových vôd sa napojí ďalších 55 300 obyvateľov Košíc.

Štrukturované informácie

Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciach
– návrh zákona predložil na rokovanie vlády minister pôdohospodárstva
– upravuje tiež pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a kanalizácií
– preukazom spôsobilosti na prevádzkovanie verejných VaK bude osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR
– v porovnaní s pôvodným znením zvýrazňuje aj environmentálnu koncepciu využívania a ochrany vodných zdrojov a prírodného prostredia
– prijatie novely zákona o vodovodoch a verejných kanalizáciách, bolo jednou z prioritných úloh vlády v rámci príprav na vstup do Európskej únie
– novela zákona zabezpečuje čiastočnú zlučiteľnosť s právnymi normami EÚ, pričom úplný súlad s právom EÚ sa dosiahne ku dňu vstupu Slovenska do únie

Predvstupová pomoc EU
– stránka http://www.vlada.gov.sk/phare/ obsahuje aj zmluvy a projekty, ktoré bežia na základe zmlúv s jednotlivými členskými štátmi únie
– záujemcovia môžu zistiť, na čo môžu získať peniaze v rámci slovensko-flámskej alebo slovensko-holandskej spolupráce, a stiahnuť si formulár na podanie projektu
– stránka vlády ponúka tiež informačnú príručku o možnostiach využitia finančnej pomoci únie, je možné posielať otázky emailom
– zverejňovanie informácií Slovensko ešte prekonzultuje s EK, dnešná miera prístupu verejnosti k informáciám je nad rámec toho, čo je bežné v členských aj ostatných kandidujúcich krajinách
– súčasná pomoc predvstupových fondov sa po vstupe do EÚ zmení na podporu zo štrukturálnych a kohéznych fondov, v rokoch 2004-2006 sa predpokladá v celkovej sume 1,3 mld EUR

Dlhy nemocníc

– dlh nemocníc na východnom Slovensku po lehote splatnosti predstavuje takmer 178 mil. Sk
– dlh Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach predstavuje 44 mil.Sk, ďalšia košická nemocnica – Fakultná nemocnica Louisa Pasteura dlhuje necelých 22 mil. Sk
– Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici producentom vody dlhuje asi 62 mil. Sk
– zdravotníci sa v minulosti viackrát dohodli s vodárňami na splátkových kalendároch, ale nikdy ich nedodržali

Kanalizácia v Košiciach
– na financovanie projektu by mal fond ISPA prispieť 50% prostriedkov, mesto by malo poskytnúť 25% a zvyšok by mali zabezpečiť VVaK
– žiadosť chce mesto pripraviť tak, aby mohla byť v októbri tohto roku prerokovaná v Bruseli
– podklady na projekt pripravia belgické spoločnosti Aquaplus a Aquafin spoločne s Hydroprojektom s.r.o., Aquaplus sa podieľa na projektoch v Brne a v regióne Bečva v ČR, ako aj v Rumunsku a Maďarsku

Zdroje

Tlačová agentúra SITA

HOSPODÁRSKY DENNÍK, 12-13.3. 2002

SME, 12-13. 3. 2002

PRAVDA 12. 3. 2002

HOSPODÁRSKE NOVINY, 14. 3. 2002

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS