ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
24. januára 2002

Programy cezhraničnej spolupráce PHARE

Z oblasti vodného hospodárstva boli schválené dva projekty – riešenie systému odvedenia odpadovej vody v obciach mikroregiónu Veľké Leváre – Jakubov a čistenie a odkanalizovania odpadových vôd v hraničnej oblasti s Poľskom s cieľom zredukovať znečistenie riek Poprad a Dunajec.

Dlhy zdravotníckych zariadení
Celkové pohľadávky š.p. SeVaK voči zdravotníckym zariadeniam sa znížili z októbrových 53 mil. Sk na 47,175 mil. Sk v závere roka. Ak platby za január nebudú na úrovni decembra, odpojenie hrozí najmä nemocniciam v Považskej Bystrici a v Martine.

RWE získa American Water Works
Akcionári American Water Works schválili zmluvu o fúzii zo 16.9.2001, konečné slovo budú mať regulačné orgány v USA.

Štrukturované informácie

PHARE
– vláda schválila financovanie programov cezhraničnej spolupráce pre slovensko-maďarskú, slovensko-rakúsku a slovensko-poľskú hranicu
– pre slovensko-maďarskú hranicu je zameraný na rekonštrukciu a zlepšenie kvality prístupovej cesty k slovensko-maďarskému hraničnému prechodu Plešivec
– pre slovensko-rakúsku hranicu boli schválené 3 veľké investičné projekty zamerané na podporu životného prostredia a zlepšenie infraštruktúry pre podnikanie (revitalizácia Chorvátskeho ramena v Petržalke, odpadová voda v obciach mikroregiónu Veľké Leváre – Jakubov, priemyselný park Záhorie), celkový alokovaný grant 6 miliónov eur v rozdelení 5,2 milióna eur na investičné aktivity, 0,8 milióna EUR na neinvestičné opatrenia, prijímatelia pomoci sa podieľajú na spolufinancovaní vo výške 2,49 milióna eur
– pre slovensko-poľskú hranicu ide o projekty v oblasti dopravy a životného prostredia (projekt Čistá voda – koryto riek Poprad a Dunajec, celkový rozpočet projektu je 2 470 000 eur, príspevok PHARE 1 800 000 eur a národné spolufinancovanie vo výške 670 000 eur)

Dlhy zdravotníckych zariadení
– š.p. SeVaK Žilina hrozil, že k 1.1.2002 odpoja od vody najväčších dlžníkov, zatiaľ sa tak nestalo
– pohľadávky vodární voči zdravotníckym zariadeniam k 31.12.2001: Považská Bystrica 21,832 mil. Sk Martin 6,6 mil. Sk, Ilava 4,557 mil. Sk, Liptovský Mikuláš 4,463 mil. Sk, Žilina 4,398 mil. Sk, Čadca 2,576 mil. Sk, Dolný Kubín – 1,766 mil. Sk
– po predchádzajúcom upozornení sa platby zdravotníckych zariadení za december výrazne zvýšili, za október zaplatili 2,2 mil., za november 2,3 mil., za december až 7,2 mil. Sk
– považskobystrická nemocnica uhradila vodárňam zo svojich záväzkov 1,941 mil., martinská 1,191 mil. Sk
– podstatnú časť dlhov by malo pokryť pripravované oddlženie nemocníc, hoci sa počíta so záväzkami z rokov 1996 – 1998, dlh niektorých nemocníc sa nakumuloval v neskoršom období

Fúzia Thames Water – American Water Works
– britská Thames Water Aqua Holdings (súčasť nemeckej spoločnosti RWE) prevezme kontrolu nad American Water Works
– American Water Works je jednotkou v USA medzi verejne obchodovateľnými firmami, ktoré poskytujú služby spojené s distribúciou vody

Zdroje
Tlačová agentúra SITA
PRAVDA 22. 1. 2002
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 21. 1. 2002

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava

P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS