ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
6. mája 2002

Slovensko

– Objem stavebnej produkcie by mal podľa konjunkturálneho prieskumu zaznamenať v apríli po zohľadnení sezónnych vplyvov pokles o dva percentuálne body, kým konjunkturálne saldo sezónne neočistených údajov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 9 bodov. Významnejší rast stavebnej produkcie zaznamenali firmy realizujúce inžinierske stavby, z veľkostného hľadiska sú to firmy s počtom zamestnancov do 20 a od 100 do 199 pracovníkov.

– Košická spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. (IS) dosiahla v r.2001 hrubý zisk 23,6 mil. Sk. Celkový minuloročný obrat IS predstavoval 2,757 mld. Sk a medziročne vzrástol o 685 mil. Sk Stavebná výroba tvorila 77 % obratu spoločnosti. Inžinierske stavby investovali v minulom roku do hmotného investičného majetku 54 mil. Sk. Z vlastných zdrojov financovali 85 % investícií.

– Stavebná spoločnosť Ekostav, a.s., Michalovce dosiahla v r. 2001 zisk po zdanení 2,066 mil. Sk, čo je o 756 tis. viac ako v r.2000 Tržby podniku z predaja vlastných výrobkov a služieb boli 198,753 mil. Sk. Ekostav zabezpečoval výrobu na 21 stavbách v objeme 183,8 mil. Sk Výrobný program podniku bol založený na štátnych objednávkach, pričom medzi najväčších investorov spoločnosti patrili Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. (VVaK), Košice a Slovenská správa ciest – Investorský útvar Košice (SSC IÚ).

– Transformáciu ŠFRB vyrieši rezortný minister do konca mája. Po zrušení fondu prejde jeho majetok, pohľadávky a záväzky, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov do správy ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Outside Slovakia

– Francúzsky stavebný gigant Lafarge zaznamenal v 1Q r. 2002 nárast tržieb o 38,6 % napriek poklesu na európskych trhoch. Tržby za 1Q tohto roka dosiahli 3,145 mld.Eur, podporené tržbami akvizovanej britskej firmy Blue Circle. Spoločnosť Blue Circle, ktorú Lafarge akvizoval v polovici roku 2001, zvýšil produkciu cementu Lafarge o 35 %.

Súvisiace záležitosti

– Výrobca stavebných materiálov Porfix-pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany dosiahla v r. 2001 zisk po zdanení 4,025 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti pozitívne ovplyvnilo spustenie zrekonštruovanej linky na spracovanie popola. Negatívnym vplyvom bolo zvýšenie nákladov na cestnú a železničnú dopravu a zvýšenie cien vstupných surovín. Prevádzkový hospodársky výsledok mala spoločnosť vo výške 10,58 mil. Sk. Firma preinvestovala vlani 12,5 mil. Sk, pričom investície smerovali najmä na dávkovaciu stanicu vstupných surovín, modernizáciu linky na spracovanie popola a odsávacie zariadenia a vzduchotechniku.


Detailnejšie informácie

STAVEBNÍCTVO: Objem produkcie zaznamenáva v apríli mierny pokles Vzhľadom k nevýrazným zmenám vo vývoji ovplyvňujúcich zložiek indikátora dôvery v stavebníctve sa jeho hodnota oproti minulému mesiacu nezmenila a ostala na úrovni mínus 24 bodov

SR-stavebníctvo-prieskum-konjunkturálny-apríl BRATISLAVA 26. apríla (SITA) – Objem stavebnej produkcie by mal podľa konjunkturálneho prieskumu zaznamenať v apríli po zohľadnení sezónnych vplyvov mierny pokles o dva percentuálne body, kým konjunkturálne saldo sezónne neočistených údajov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 9 bodov. Oproti poslednému prieskumu zaznamenali významnejší rast stavebnej produkcie firmy realizujúce inžinierske stavby, z veľkostného hľadiska sú to firmy s počtom zamestnancov do 20 a od 100 do 199 pracovníkov. Vyplýva to z marcových výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR. Názory respondentov na úroveň celkového dopytu po stavebnej produkcii v apríli sú priaznivejšie ako pred mesiacom o štyri percentuálne body. Celkový dopyt za primeraný sezóne považuje 58 % podnikov a za nižší ako normálny ho pokladá 41 % podnikov. Sú to najmä firmy s počtom zamestnancov 200 a viac. Zamestnanosť v stavebníctve v mesiacoch máj až júl by mala podľa očakávaní respondentov mierne poklesnúť, keď saldo sezónne očistených údajov v porovnaní s ostatnou prognózou naznačuje pokles o 4 percentuálne body. Súčasný počet zamestnancov v najbližších troch mesiacoch nemienia zmeniť podniky, ktoré sa na celkovej zamestnanosti podieľajú 54 percentami, firmy s 31-percentným podielom na trhu predpokladajú zvýšenie a 15 % firiem očakáva zníženie. Znižovať stavy budú najmä firmy s počtom zamestnancov vyšším ako 200. Vzhľadom k nevýrazným zmenám vo vývoji ovplyvňujúcich zložiek indikátora dôvery v stavebníctve jeho hodnota sa oproti minulému mesiacu nezmenila. Hodnota indikátora je na úrovni mínus 24 bodov.

STAVEBNÍCTVO: Ekostav dosiahol vlani zisk vyše 2 mil. Sk Tržby stavebného podniku z predaja vlastných výrobkov a služieb boli 198,753 mil. Sk SR-stavebníctvo-Ekostav-výsledky-2001 BRATISLAVA 26. apríla (SITA) – Stavebná spoločnosť Ekostav, a.s., Michalovce dosiahla vlani zisk po zdanení 2,066 mil. Sk, čo je o 756 tis. viac ako v predchádzajúcom roku. Tržby podniku z predaja vlastných výrobkov a služieb boli 198,753 mil. Sk. Ekostav zabezpečoval výrobu na 21 stavbách v objeme 183,8 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Tkáč. Celkové aktíva spoločnosti predstavovali k ultimu decembra 125,217 mil. Sk, z toho obežné aktíva tvorili 80,637 mil. Sk a stále aktíva boli 43,372 mil. Sk. Cudzie zdroje firma evidovala vlani vo výške 45,789 mil. Sk, z toho úvery tvorili 9,06 mil. Sk. „Celková zadlženosť tak dosiahla v minulom roku 36,56 %,“ doplnil generálny riaditeľ. Výrobný program podniku bol založený na štátnych objednávkach, pričom medzi najväčších investorov spoločnosti patrili Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. (VVaK), Košice a Slovenská správa ciest – Investorský útvar Košice (SSC IÚ). Spoločnosť realizovala pre VVaK zákazku v objeme 135,2 mil. Sk, pre SSC IÚ v hodnote 19,9 mil. Sk a zvyšok zo 183,8 mil. Sk predstavovali objednávky pre obecné, mestské a okresné úrady. „V roku 2001 bolo skolaudovaných 21 stavieb s celkovým rozpočtovým nákladom 250 mil. Sk,“ uviedol Tkáč. Ako dodal, spoločnosť sa venovala aj vlastnej investičnej výstavbe v hodnote 705 tis. Sk. Z výrobného programu predstavovali vodné stavby a vodné hospodárstvo 73,6 %, cestné stavby 15,6 % a zvyšok tvorili ostatné stavby. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra v máji 1992 so základným imaním 61,553 mil. Sk. Hlavným predmetom podnikania firmy sú pozemné a inžinierske stavby a realizácia bytových, občianskych, priemyselných a dopravných stavieb

STAVEBNÍCTVO: Porfix-pórobetón vlani so ziskom vyše 4 mil. Sk Spoločnosť mala v roku 2002 tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb viac ako 225 mil. SkSR-stavebníctvo-Porfix-pórobetón-výsledky-2001 BRATISLAVA 29. apríla (SITA) – Výrobca stavebných materiálov Porfix-pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany dosiahla v minulom roku zisk po zdanení 4,025 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti pozitívne ovplyvnilo spustenie zrekonštruovanej linky na spracovanie popola, ktorej cieľom je dosiahnuť vyšší stupeň automatizácie výrobného procesu, zníženie prácnosti, zlepšenie úžitkových vlastností výrobkov a zvýšenie efektívnosti výroby. Prevádzkový hospodársky výsledok mala spoločnosť vo výške 10,58 mil. Sk, pri tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb 225,048 mil. Sk. Medzi ďalšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie firmy, patrí zlepšenie systému spolupráce s odberateľmi, zvýšenie vývozu výrobkov a certifikácia všetkých vyrábaných výrobkov. Negatívnym vplyvom bolo zvýšenie nákladov na cestnú a železničnú dopravu a zvýšenie cien vstupných surovín. Spoločnosť mala ku koncu minulého roka aktíva 236,923 mil. Sk, z čoho stále aktíva tvorili 68 %. Sk. Na stálych aktívach sa hmotný investičný majetok podieľal hodnotou 141,713 mil. Sk. Firma evidovala k ultimu decembra krátkodobé pohľadávky 38,432 mil. Sk. Ku koncu roku mala spoločnosť cudzie zdroje vo výške 73,371 mil. Sk, z čoho krátkodobé záväzky dosiahli 35,366 mil. Sk. Firma preinvestovala vlani 12,5 mil. Sk, pričom investície smerovali najmä na dávkovaciu stanicu vstupných surovín, modernizáciu linky na spracovanie popola a odsávacie zariadenia a vzduchotechniku. „Porfix-pórobetón rozšíril v roku 2001 výrobný sortiment o tzv. stropný systém, ktorý tvoria nosné a nenosné preklady, stropné vložky a U profily,“ informovali predstavitelia spoločnosti. Spoločnosť zamestnáva zhruba 183 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda robotníkov dosahuje približne 12 100 Sk. Export predstavuje 30,1 % a smeroval predovšetkým do ČR, Maďarska a Poľska.

BYTY: Transformáciu ŠFRB vyrieši rezortný minister do konca mája Po zrušení fondu prejde jeho majetok, pohľadávky a záväzky, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov do správy ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

SR-byty-transformácia-návrh-MVRR-termíny BRATISLAVA 29. apríla (SITA) – Navrhnutú transformáciu majetku Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov ŠFRB treba riešiť na základe zákona, ktorého návrh predloží minister výstavby a regionálneho rozvoja István Harna na rokovanie vlády SR do 30. mája tohto roku. Vláda uložila ministrovi, aby do 31. októbra 2002 vypracoval návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre poskytovanie prostriedkov v rámci Programu štátnej podpory rozvoja bývania. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Remiášová z oddelenia pre komunikáciu s verejnosťou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR). Návrh transformácie ŠFRB schválila vláda minulý týždeň. Materiál zároveň obsahuje návrh Programu štátnej podpory rozvoja bývania. Minister Harna v materiáli navrhuje, aby sa majetok a zostatok finančných prostriedkov ŠFRB transformoval do kapitoly MVRR a stal sa súčasťou štátneho rozpočtu a aby rozhodovanie o ich použití zostalo prostredníctvom ministerstva úplne v kompetencii vlády. Podľa návrhu zákona prejde po zrušení ŠFRB jeho majetok, pohľadávky a záväzky, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov do správy MVRR. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách nemôže MVRR poskytovať úvery, preto minister navrhuje riešiť poskytovanie úverov nepriamo, a to zverením prostriedkov na rozvoj bývania Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB), ktorá môže poskytovať úvery a uzatvárať zmluvy o poskytnutí úveru vo svojom mene. SZRB na základe zmluvy uzatvorenej s ministerstvom bude poskytovateľom výhodných úverov na rozvoj bývania, nenávratných príspevkov, úhrady časti úroku stavebného alebo hypotekárneho úveru a bankových záruk. Hlavným princípom transformácie ŠFRB je zachovanie účelu, ktorým je poskytovanie najmä výhodných úverov na riešenie bývania pre občanov s nižšími príjmami. Poskytovanie jednotlivých druhov a foriem podpory zo ŠFRB sa v ďalšom období zabezpečí prostredníctvom Programu štátnej podpory rozvoja bývania. Základnými formami podpory upravenými v tomto programe bude poskytovanie úverov, nenávratných príspevkov, bankových záruk, dotácií a úhrady časti úrokov stavebných alebo hypotekárnych úverov na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu. Prijímateľom podpory budú obce, neziskové organizácie, fyzické osoby, malí a strední podnikatelia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. ŠFRB je v súčasnosti hlavným pilierom pôsobiacim najmä v oblasti podpory výstavby nájomných bytov a bytov pre nižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Za obdobie od začiatku svojho fungovania, t.j. od polovice roku 1996 do 31. decembra 2001, poskytol podporu vo výške 14,3 mld. Sk, z toho nenávratné príspevky tvorili 1,905 mld. Sk, a podporil tým výstavbu viac ako 28 000 bytov.

STAVEBNÍCTVO: Inžinierske stavby Košice vlani so ziskom 23,6 mil. Sk Inžinierske stavby investovali v minulom roku do hmotného investičného majetku 54 mil. Sk SR-stavebníctvo-Inžiniesrke-stavby-výsledky-2001 KOŠICE 30. apríla (SITA) – Košická spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. (IS) dosiahla vlani hrubý zisk 23,6 mil. Sk. Celkový minuloročný obrat IS predstavoval 2,757 mld. Sk a medziročne vzrástol o 685 mil. Sk. Prevádzkový zisk firmy bol na úrovni 69,9 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 13,7 mil. Sk. O auditovaných výsledkoch informoval agentúru SITA obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Vojtech Riník. Stavebná výroba tvorila 77 % obratu spoločnosti. Nárast výnosov zaznamenala hlavne oblasť stavebných prác podľa dodávateľských zmlúv na takmer 2 mld. Sk, čo predstavuje 36-percentný nárast oproti roku 2000. Základná stavebná výroba firmy vzrástla v minulom roku o 24 % a predstavovala 1,463 mld. Sk. Uplynulý rok považuje vedenie spoločnosti za obdobie stabilizácie a konsolidácie spoločnosti. Stabilizovaná bola aj finančná situácia IS. Pohľadávky z obchodného styku vzrástli podľa Riníka ku koncu minulého roka o 14,7 %, no firma zaznamenala pokles pohľadávok po lehote splatnosti o 4%. „Celková likvidita podniku sa zvýšila z úrovne 1,1 na 1,59 a doba obratu pohľadávok poklesla zo 78 na 69 dní,“ doplnil V. Riník. V minulom roku vzrastal objem stavebných prác diaľničného, cestného a mostného charakteru, ktoré tvorili 63 % výrobného programu firmy. Posilňoval sa aj podiel priemyselných, ekologických a pozemných stavieb, ktorých bolo celkom 29 %. Tržby za predaj betónu, obaľovanej drvy a oceľových výstuží tvorili 5 % obratu IS. Firma sa vlani podieľala na výstavbe diaľničných úsekov vo Fričovciach, Košiciach, Prešove a Žiline. Stúpol aj objem dodávok pre neštátnych investorov. Ide o U.S. Steel Košice, obchodné centrum Optima či kamiónové centrum Pema v Košiciach. Inžinierske stavby investovali v minulom roku do hmotného investičného majetku 54 mil. Sk. Z vlastných zdrojov financovali 85 % investícií. Na nákup a technické zhodnotenie stavebných strojov smerovalo 68 % investičných prostriedkov. Viac ako 5 mil. Sk investovali do nákupu výpočtovej techniky. V roku 2001 vzrástol v IS počet zamestnancov o 135 pracovníkov, teda o 8,2 %. Väčšinou išlo o robotnícke profesie. IS v súčasnosti zamestnáva 1 773 ľudí.

STAVEBNÍCTVO: Tržby Lafarge v prvom štvrťroku vzrástli o 38,6 % Tržby najväčšieho výrobcu stavebných materiálov na svete za prvé tri mesiace tohto roka dosiahli 3,145 mld. eur, podporené tržbami akvizovanej britskej firmy Blue CircleFrancúzsko-stavebníctvo-Lafarge- PARÍŽ 2. mája (SITA, Reuters) – Francúzsky stavebný gigant Lafarge zaznamenal v prvom štvrťroku nárast tržieb o 38,6 % napriek poklesu na európskych trhoch. Tržby najväčšieho výrobcu stavebných materiálov na svete za prvé tri mesiace tohto roka dosiahli 3,145 mld. eur, podporené tržbami akvizovanej britskej firmy Blue Circle. Spoločnosť Blue Circle, ktorú Lafarge akvizoval v polovici roku 2001, zvýšil produkciu cementu Lafarge o 35 %. Skupina Lafarge, ktorá má prevádzky v 75 krajinách sveta a zamestnáva približne 83 tisíc ľudí, neuviedla žiadne indície výhľadu na rok 2002.

Pripravil: Linda Drábová, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HODLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS