ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
8. apríla 2002

Transformácia š.p. VaK

MPSNM odovzdalo na FNM SR návrh na transformáciu š.p. Bratislavské vodárne a kanalizácie a Západoslovenské vodárne a kanalizácie. V krátkom čase sa napriek komplikáciam pri vyrovnávaní majetku očakáva dokončenie a odsúhlasenie posledných dvoch základných privatizačných projektu – Severoslovenských vodární a kanalizácií Žilina a Stredoslovenských vodární a kanalizácií Banská Bystrica.

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Ďalší krok k harmonizácii s príslušnou smernicou EÚ vyplynul z potreby prípravy SR na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov PHARE a ISPA a neskôr z kohéznych fondov. Úrad pre verejné obstarávanie novelu do konca apríla 2002 predloží na rokovanie vlády SR.

Kanalizácia

Slovensko patrí z hľadiska napojenia obyvateľstva na vodovodnú sieť, kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd k priemerne rozvinutým. Z viac ako 2 880 obcí a miest na Slovensku má vybudovanú kanalizáciu 471 obcí, čo predstavuje 16,3 percenta. Najvyšší podiel odkanalizovaných domácností je v Bratislave, 98,3 percenta. Pod celoštátnym priemerom je až 20 okresov, najhoršie sú na tom okresy Malacky, Senec či Poltár.

Výsledky kontroly využívania fondov EÚ

Doteraz poskytnuté prostriedky PHARE boli kontrahované z finančných memoránd 1998 na úrovni 87,46%, z finančných memoránd 1999 na úrovni 38,55% a z finančných memoránd 2000 na úrovni iba 3,11%. Realizácia niektorých projektov programu ISPA na ministerstvách dopravy a životného prostredia je z hľadiska procesných krokov a oneskorovania výberových konaní ohrozená. Posúdenie pripravenosti projektov programu SAPARD závisí od konečnej akreditácie Agentúry SAPARD.

Štrukturované informácie

Transformácia VaK

– projekty podnikov VaK v súhrnnej hodnote majetku asi 37,9 mld Sk vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, začiatkom februára ich predložilo na posúdenie rezortu privatizácie, ale takmer s trojmesačným meškaním oproti stanovenému harmonogramu

– viacerí odborníci vyslovujú výhrady aj k údajnému „zbavovaniu sa“ lukratívnych častí majetku, ako aj k privysokým úverom, pre ktoré sa niektoré podniky VaK rozhodli v poslednej chvíli

– vláda predpokladá, že sa podarí transformáciu VaK ukončiť v stanovenom termíne – do júna, dôležité bude, ako rýchlo bude FNM SR schopný založiť akciové spoločnosti, ako rýchlo sa uskutočnia valné zhromaždenia a prevod akcií na mestá a obce

– samosprávy však nemajú z čoho investovať a chýbajú im v danej oblasti aj potrebné skúsenosti, preto budú musieť hľadať strategických investorov

– záujem o vstup do budúcich obecných vodárenských spoločností nám potvrdila spoločnosť Vivendi Water i zástupcovia francúzskeho koncernu Ondeo, k ďalším potenciálnym investorom patrí nemecká Berlinwasser, Aqua Mundo a najnovšie aj nemecká plynárenská spoločnosť VNG

– značné znechutenie potenciálnych investorov vyvolal podpis zmluvy s MP SR o bezplatnom poradenstve pri procese transformácie podnikov vodární a kanalizácií spoločnosťou IWT, ktorá je tiež potenciálnym investorom, vlani na jar

– obecné vodárenské spoločnosti zatiaľ neboli pomenované, ale ide o: 1. Bratislavskú obecnú a.s. so sídlom v Bratislave 2. Západoslovenskú obecnú a.s. so sídlom v Nitre 3. Stredoslovenskú obecnú a.s. so sídlom v B. Bystrici 4. Severoslovenskú obecnú a.s. so sídlom v Žiline 5. Podtatranskú obecnú a.s. so sídlom v Poprade 6. Východoslovenskú obecnú a.s. so sídlom v Košiciach

Verejné obstarávanie

– terajší zákon musí smernici EU prispôsobiť okruh obstarávateľov, to znamená, že sa rozšíri o organizácie, riadené verejným právom, a o subjekty, podnikajúce v doprave

– spresní sa tiež okruh zmlúv, ktoré sú vyňaté z aplikácie metód a postupov verejného obstarávania, čo je prípad nadobúdania knižničných fondov

– novela doplní i podmienky technickej spôsobilosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní

– skráti sa lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži vo výnimočných prípadoch až na 10 dní, to umožní účastníkom verejnej súťaže skôr dospieť k zmluve (za 1,5 mesiaca namiesto súčasne platnej lehoty 3,5-4 mesiace), upraví sa ustanovenie, ktoré hovorí o koncesnom obstarávaní

– novela vytvorí priestor na to, aby ÚVO bolo možné v prípade námietky kontrolovať v rámci občianskeho súdneho poriadku

ČOV

– do roku 2015 budú musieť v zmysle smernice Európskej únie o čistení komunálnych odpadových vôd mať aglomerácie nad 2 000 obyvateľov vyhovujúce čistiarne odpadových vôd

– táto povinnosť sa týka 522 obcí a miest na Slovensku, bez čistiarní odpadových vôd až 295 z nich a mnohé z existujúcich čistiarní nespĺňajú súčasné kritériá

– približne polovica z existujúcich čistiarní bude do roku 2015 potrebovať rekonštrukciu, aby spĺňali normy EÚ, náklady na naplnenie smernice odhaduje ministerstvo približne na 130 mld. Sk

– s implementáciou smernice Európskej únie o čistení mestských odpadových vodách bude mať Slovensko, ale aj členské krajiny Európskej únie problémy najmä pre vysokú investičnú náročnosť

Kontrola využívania fondov EU

– cieľom kontroly, ktorú vykonal Úrad vlády SR v januári 2002 za obdobie 1999 až 2001, bolo zistiť, ako je z hľadiska funkčnosti zabezpečený systém a výkon finančnej kontroly prostriedkov poskytnutých z predvstupových nástrojov EÚ

– subjektmi kontroly boli Ministerstvo financií SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR

– Ministerstvo dopravy vykonalo jednu finančnú kontrolu a druhú neukončilo, ministerstvo životného prostredia dve kontroly prostriedkov PHARE a ministerstvo pôdohospodárstva použitie prostriedkov PHARE nekontrolovalo

– počet orgánov finančnej kontroly je vysoký a náročný na koordináciu, pričom nie sú vypracované záväzné zásady koordinácie finančnej kontroly

Zdroje

Tlačová agentúra SITA

NÁRODNÁ OBRODA, 2. 4. 2002

HOSPODÁRSKE NOVINY, 2. 4. 2002

HOSPODÁRSKY DENNÍK, 2. 4. 2002

Pripravila: Katarína Šefčíková, P67 Value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava

P67 Value, member of PENTA HOLDING

Krížková 9

811 04 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Tel:+421-2-577 88 400

Fax: +421-2-577 88 401

e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS