ČLÁNOK
C. Fiorina: Spolocnost HP robí strategické investície do oblasti spravovania webových služieb
24. marca 2003

Predsedkyna predstavenstva a výkonná riaditelka spolocnosti HP (NYSE:HPQ) Carly Fiorina poskytla podrobnejšie informácie o viacerých investíciách a technológiách spolocnosti HP, ktoré sú zamerané na pomoc zákazníkom pri riešení klúcových otázok riadenia zdrojov, ktoré bránia prijímaniu webových služieb. Vo svojom hlavnom vystúpení na ôsmom výrocnom podujatí BEA eWorld konanom v meste Orlando v štáte Florida, USA, sa C. Fiorina zamerala na kritickú úlohu, ktorú bude hrat spravovanie webových služieb pri prekonávaní komplexnosti IT prostredí, unifikovaní systémov a urýchlovaní návratnosti IT investícií.

Spolocnost HP ohlásila aj vytvorenie osobitného tímu spravovania webových služieb, ktorého cielom je obohatenie softvérovej suity HP OpenView o zjednodušené funkcie spravovania webových služieb. Tento tím bude na cele snaženia spolocnosti HP pri pomáhaní zákazníkom s poskytovaním a spravovaním webových služieb prinášajúcich výber a flexibilitu pre prijímanie budúcich inovácií, vrátane konzistentného správcovského rozhrania pre komponenty J2EE a .NET. Tím bude zároven pokracovat aj v aktívnej práci spolocnosti HP na zavedení štandardov do oblasti webových služieb, vrátane organizácii W3C, OASIS, Liberty Alliance, OGSA (Open Grid Service Architecture) a Web Service Interoperability Organisation (WS-I.org).

„Jednoducho povedané, spravovanie je dalšou velkou bariérou pre masové rozšírenie webových služieb,“ povedala C. Fiorina. „Ako sa naši zákazníci v uplynulých 20 rokoch už mohli sami poucit metódou pokusov a omylov, spravovanie nemôže byt pri výpoctových systémoch nikdy až dodatocným prvkom. Musí byt vždy súcastou samotného návrhu a nasadenia IT infraštruktúr.“

„Tak, ako ani Nová ekonomika neunikla základným ekonomickým zákonom, tak ani internetové a webové služby nemôžu uniknút vašej existujúcej infraštruktúre ani zákonom jej využívania. Hladíme na webové služby ako na spôsob pomoci zákazníkom pri robení zložitého jednoduchým, chaotického usporiadaným a ako spôsob urýchlenia návratnosti IT investícií. Služby sú však len natolko dobré, aké dobré je ich spravovanie. A to je bod, kde spolocnost HP dokáže výrazne prispiet svojim zákazníkom, partnerom a celému odvetviu.“

C. Fiorina ohlásila viaceré investície, ku ktorým spolocnost HP pristúpila za úcelom prekonania prekážok pri spravovaní, ktoré bránia všeobecnému prijatiu webových služieb:

“ Osobitný tím HP venujúci sa spravovaniu webových služieb v rámci obchodnej jednotky HP OpenView prinesie do tejto organizácie 20 rokov skúseností so spravovaním sietí a systémov. Tento tím neustále vyvíja nové technológie, ktoré umožnujú lepšie spravovanie webových služieb prostredníctvom HP OpenView. Okrem toho, tento tím sa aj aktívne zapája do vytvárania a prijímania štandardov, ktoré umožnujú webovým službám, aby boli vyvíjané pri súcasnom venovaní pozornosti fenoménu spravovatelnosti. Clenovia spolupracujú na integrácii existujúcich štandardov pre webové služby, ako napr. XML, WSML a UDDI, do správcovských nástrojov systémov HP OpenView.

“ Spolocnost HP vytvorila v rámci HP Services osobitnú prax pre spravovanie a zavádzanie webových služieb v J2EE prostrediach. Táto prax zahrna viac ako 500 konzultantov po celom svete, ktorí sú vyškolení pre prácu so zákazníkmi pre rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie zavádzanie J2EE riešení. Koncom roka 2003 bude J2EE prax zahrnat viac ako 1000 ludí – všetko zameraných na vyvíjanie opakovatelných J2EE riešení.

“ Okrem toho, spolocnost HP rozšíri aj svoj vedúcu softvérovú suitu HP Openview do oblasti spravovania webových služieb. HP OpenView pomôže zákazníkom pri spravovaní a optimalizovaní všetkých vedúcich aplikacných serverov a prostredí webových služieb. Spolocnost HP vyvinula suitu softvérových komponentov, HP OpenView Web Services Management Engine, ktorá zákazníkom umožnuje zachytávat požiadavky na webové služby a aktívne danú službu spravovat na rozdiel od platformy, na ktorej prebýva. Spolocnost HP zároven ponúka aj HP OpenView Transaction Analyser, ktorý používa systémy API (spoluvyvinuté s firmou BEA) za úcelom monitorovania transakcií aplikácií. Okrem toho, spolocnost HP má k dispozícii HP OpenView Smart Plug-in pre monitoring a spravovanie BEA WebLogic serverov.

“ Za úzkej spolupráce so svojimi partnermi spolocnost HP plánuje výrazne prispiet k úsiliu zavedenia príslušných štandardov, ktoré zákazníkom umožnia zahrnút možnosti spravovania do webových služieb namiesto prístupu ich „neskoršieho dobudovania“. Navyše, pocas nasledujúcich niekolkých mesiacov spolocnost HP uvolní svoj správcovský rámec webových služieb pre OASIS Distributed Management Organisation a bude s nou spolupracovat za úcelom vytvorenia spravovacieho štandardu pre webové služby.

“ Tento rámec je spôsob modelovania a navrhovania vztahov a interakcií s prostredím webových služieb. Bol navrhnutý za úcelom umožnit spolocnostiam navrhovat „management-ready“ systémy pre okamžitú integráciu so špickovými správcovskými nástrojmi – a to všetko na základe štandardov webových služieb.

„Od dnešného vyhlásenia môžu podnikoví zákazníci ocakávat nové a vylepšené spôsoby zjednodušenia spravovania webových služieb,“ povedal Alfred Chuang, zakladatel, predseda predstavenstva a výkonný riaditel BEA Systems. „Veríme, že tento krok znamená posilnenie záväzku spolocnosti HP voci webovým službám a ocakávame, že na tomto mieste bude z príspevku spolocnosti HP profitovat celé odvetvie. Ako je tomu aj pri našej existujúcej dohode o spolocných dodávkach, spolocnosti BEA a HP budú pokracovat pri hladaní nových spôsobov, ktorými budú zákazníci profitovat z pokracujúcej strategickej aliancie medzi našimi spolocnostami.“

„Spravovanie webových služieb prestavuje strategickú iniciatívu, ktorá využíva naše znalosti v spravovaní služieb pri hlasových, dátových a IT infraštruktúrach,“ povedal Cesare Capobianco, generálny riaditel, HP Software Global Business Unit, Europe, Middle East and Africa (EMEA). „HP OpenView slúži ako spolocná podniková prístrojová doska pre spravovanie komplexných IT prostredí. Pre webové služby je nevyhnutné, aby boli spravovatelné v rovnakom rámci. Naši zákazníci požadujú, aby sme sa zameriavali na túto oblast. Spolocnost HP je jedinecným spôsobom kompetentná na to, aby ich požiadavkám vyhovela.“

Spolocnost HP je už teraz klúcovým zástancom a prispievatelom pre organizácie zavádzajúce štandardy webových služieb ako W3C, Liberty Alliance, OASIS and WS-I.

„Oblast spravovania webových služieb je zatial prázdne teritórium, ktoré bude predstavovat klúcovú bariéru pre adopciu webových služieb po dozretí príslušných vývojárskych a zavádzacích nástrojov,“ povedal Corey Ferengul, viceprezident a hlavný analytik, META Group. „Pri vstupe do novej technologickej domény, akou webové služby jednoznacne sú, a všetkej tej neistote, ktorá túto snahu sprevádza, hladajú spolocnosti vedenie a návod ako riešit nové prevádzkové otázky, ktorým musia celit. Spolupráca s vedúcimi dodávatelmi prináša do celej tejto transakcie prvok bezpecnosti.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS