ČLÁNOK
Bazilejská dohoda o kapitáli sa prejaví v lepšom riadení rizík v bankách
19. júla 2004

Po publikovaní novej bazilejskej dohody o kapitálovej primeranosti ju KPMG Slovensko uvítalo ako katalyzátor pre lepšie riadenie rizík v bankách – avšak varovalo, že spôsob, akým budú vykladať a presadzovať túto dohodu národní regulátori, bude životne dôležitý pre napĺňanie jej celkových zámerov.

„Znamená to veľký úspech, keď sa po dlhých a početných diskusiách prijala dohoda 13 hlavných krajín a teraz sa má začať uplatňovať,“ povedal Eugene Douglas, partner KPMG Slovensko pre finančné služby. „Bazilejská dohoda dosiahla výrazný úspech pri realizácii zámeru prepojiť kapitál a riziká a pri odmeňovaní pokročilejších prístupov riadenia rizík všeobecne nižšími požiadavkami na kapitálovú primeranosť.“

„Nakoľko však mnohé problémy v Bazilejskej dohode závisia od uváženia národných regulátorov, je otázne, či sa na medzinárodnej úrovni vytvoria rovnaké podmienky správania sa bánk. Je preto dôležité, aby národní regulátori prijali jednotný prístup pri hodnotení odolnosti systémov, ktoré si banky vypracovali a pri presadzovaní požiadaviek vyplývajúcich z dohody – najmä kvôli tomu, že mnoho bánk pôsobí pod jurisdikciou viacerých krajín.“

Skôr oznámené zmeny boli začlenené do dohody, vrátane zmeny kapitálovej primeranosti na krytie neočakávaných strát, so zodpovedajúcim dôrazným dopadom na vykazovanie opravných položiek porovnávaných s očakávanou stratou.

Bazilejská dohoda potvrdzuje dvojstupňové zavádzanie požiadaviek načrtnuté v nedávnych návrhoch, v bankách uplatňujúcich pokročilý prístup v paralelnej prevádzke počas rokov 2006/7 a prechodom na novú dohodu od januára 2008, zatiaľ čo ostatné banky budú fungovať paralelne počas jedného roka (2006), a prejdú na novú dohodu od januára 2007.

„Systémové a informačné dôsledky bazilejskej dohody sú obrovské a pracovné zaťaženie, aby sa požiadavky dohody realizovali, je skutočne výrazné,“ povedal Eugene Douglas. „Hoci termín implementácie novej dohody nebude skôr ako v období 2007/8, banky musia začať používať systémy zodpovedajúce bazilejskej dohode už oveľa skôr. Z jednoduchej príčiny – konečné uzatvorenie tejto dohody prenáša bazilejské zásady z teoretickej oblasti do praxe. Banky by na to nemali zabúdať.“

Mnohé banky môžu byť sklamané, keď zistia, že Banka pre medzinárodné vysporiadanie (BIS) potvrdzuje prebiehajúce preverovanie obchodnej knihy Bazilejom/IOSCO (Medzinárodná organizácia komisií pre obchod s cennými papiermi/International Organisation of Securities Commissions), obchodné operácie neboli vylúčené z hľadiska bazilejskej dohody. Prístup vychádzajúci z bazilejskej dohody bol pôvodne vypracovaný pre tradičnejšie bankové operácie a pokusy o jeho aplikáciu na oblasť úverových rizík v obchodných knihách sústredil pozornosť na problémy, ktoré ešte doteraz neboli riešené. Niektoré banky dúfali, že obchodné knihy by sa mali zaradiť do pomalšieho časového režimu, aby sa tak našiel čas pre dôkladné prediskutovanie týchto problémov.

„Bazilejská dohoda nechala voľný priestor pre prirodzený vývoj, avšak teraz je snaha, čo najrýchlejšie začať riešiť problémy súvisiace s obchodnými knihami a aby sa bazilejská dohoda zmenila ešte pred jej implementáciou,“ povedal Eugene Douglas.

Aj keď bazilejská dohoda už bola publikovaná a BIS nepodnecuje k pripomienkam, mohlo by ešte aj tak dôjsť k zmenám v požiadavkách a v podrobnostiach v iných oblastiach, zdôraznilo KPMG Slovensko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS