ČLÁNOK
Asset Management Slovenskej sporitelne vyplatil výnos z majetku fondu
4. apríla 2003

Asset Management Slovenskej sporitelne, správ. spol., a. s., (AM SLSP), ktorá je 100 % dcérskou spolocnostou Slovenskej sporitelne, vyplatila k 31. 3. 2003 výnosy z majetku fondov v objeme viac ako 34 mil. Sk.

Správcovská spolocnost Asset Management Slovenskej sporitelne, ktorá v súcasnosti spravuje štyri otvorené podielové fondy, podla zákona o kolektívnom investovaní vyplatila k 31. 3. 2003 výnosy z majetku fondov v celkovom objeme 34 405 613 Sk. Vyplatené výnosy predstavujú len cast z celkového zhodnotenia investícií podielnikov. Rozhodujúcim spôsobom sa na zhodnotení investícií podiela nárast aktuálnej hodnoty podielov v jednotlivých podielových fondoch.

Z hladiska predaja ako aj dosahovanej výkonnosti SPOROfondy stále patria k najúspešnejším na našom trhu. V súcasnosti AM SLSP spravuje cisté aktíva v objeme 4,5 mld. Sk, co tvorí 23,54 % podiel na cistých aktívach slovenských správcovských spolocností. Najvyšší objem majetku je sústredený v SPORO Korunovom penažnom fonde, ktorý spravuje majetok vo výške 2,9 mld. Sk. Tento fond je aj najväcším domácim otvoreným podielovým fondom na slovenskom trhu kolektívneho investovania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS