ČLÁNOK
Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú pricípy corporate governance (6)
27. marca 2002

Analýza stavu uplatňovania princípov správy podniku, ako ich doporučujú organizácia OECD a INEKO Kódex, odkryla rad problémov, ale poukázala aj na pozitívne trendy v tejto oblasti.

Výsledky sondy presvedčivo identifikovali ako najmenej uplatňovaný princíp správy podniku „zverejňovanie informácií a transparentnosť“. Väčší počet podnikov si neplní ani zákonné informačné povinnosti. Ide o poskytovanie informácií prostredníctvom Obchodného vestníku , ale aj ďalších foriem oznamovania údajov a informácií. Pozitívnym trendom je snaha podnikov zverejňovať častejšie informácie ako raz ročne. Pretrváva však vo všeobecnosti predstava podnikov získavať a využívať dostupné informácie ako prispieť vlastnými informáciami. Kladne hodnotíme aj vysoký podiel podnikov, ktoré pravidelne zostavujú a publikujú výročné správy. Väčšina podnikov však deklaruje strategický význam výročných správ, avšak často rozporuplne prezentuje v odpovediach len plnenie ich zákonných povinností.

Správne orgány, ktoré plnia funkcie vlastníkov v období medzi konaniami valných zhromaždení, majú rozdelené kompetencie tak, aby plnili stanovené poslanie a ciele vlastníkov. Najviac kompetencií prevzalo predstavenstvo, vrátane formulovania, hodnotenia a schvaľovania stratégie podniku, kým dozorná rada preberá, i keď s určitou rezervou, svoje základné zákonné práva a povinnosti. S týmto rozdelením však nekorešponduje výrazne nízky podiel nezávislých členov predstavenstva v sledovanej vzorke podnikov. Vlastníci tak nevytvárajú v predstavenstve dostatočne objektívne prostredie pre zásadné rozhodnutia v činnosti podniku. Skôr v rámci dozornej rady sa uplatňuje princíp nezávislých členov správneho orgánu. Nízke uplatňovanie tohoto princípu v predstavenstve je odrazom nedostatočného tlaku vlastníkov byť partnerom pri strategických rozhodnutiach.

Princíp správy podniku „úloha záujmových skupín“ sa odráža najmä v komunikácii a informačnej otvorenosti. Napĺňanie doporučení OECD a INEKO Kódexu, ktoré súvisí s poskytovaním informácií všetkým záujmovým skupinám, je v slovenských podnikoch stále nedostatočné, má rezervy a nespráva sa často ako „zodpovedný občan“. Výročné správy voči záujmovým skupinám vo väčšine slovenských podnikov si ešte stále len hľadajú žiadúce profesionálne parametre a vyhýbajú sa citlivým otázkam..

Princípy „základné práva akcionárov“ a „rovnocenné zaobchádzanie s akcionármi“ je dané v Slovenskej republike preferovaním úplného zabezpečenia vlastníckych práv zo strany majoritných vlastníkov. Z hodnotení odpovedí vyplýva, že prakticky je ukončený proces koncentrácie vlastníctva, čo sa pozitívne prejavilo v stabilizácii podnikov a minimálnej frekvencii konaní valných zhromaždení. Ohrozili sa však práva minoritných vlastníkov, čo možno riešiť právnou úpravou. Je otázne, do akej miery sú, najmä na valných zhromaždeniach, presne, včasne a s dostatočným priestorom informovaní drobní vlastníci. Predpokladáme, že aj táto oblasť bude predmetom nášho skúmania. Vlastníci uplatňujú svoje hlasovacie práva osobnou účasťou alebo zastupovaním. Podľa doporučení OECD je možné využiť v rámci elektronickej komunikácie pri hlasovaní na valnom zhromaždení aj e – podpis.

Slovenské podniky pôsobia stále v transformujúcom sa podnikateľskom prostredí. Napriek výraznému zlepšeniu v posledných dvoch rokoch ešte nie je porovnateľné so štandardnými podmienkami vo vyspelých trhových ekonomikách. Podniky hodnotili kvalitu relevantnej legislatívy skôr podpriemernými známkami, čo svedčí o ich nespokojnosti, najmä s ochranou minoritných vlastníkov a daňovými zákonmi. Problém vymáhateľnosti práva a nestability podnikateľského prostredia sú všeobecne spomínané ako rozhodujúce bariéry podnikania v Slovenskej republike. Pretrváva nespokojnosť podnikov s platobnou neschopnosťou a daňovým a odvodovým zaťažením. Je pozitívnym zistením, že podniky sa stotožňujú so smerovaním vládnych reformných krokov, avšak pociťujú v súčasnosti ich spomalenie.

Podľa výsledkov sondy vlastnícky stabilizované podniky pristúpia v najbližších troch rokoch ku reštrukturalizácii prostredníctvom investícií. Na druhej strane nepočítajú s nárastom zamestnanosti v danom období. Je to racionálny krok, vedúci ku konkurencie schopnosti podnikov. Otázne však je, či sa to neodrazí vo zvýšení nezamestnanosti, v prípade, že sa nebude rozvíjať malé a stredné podnikanie nezaznamenáme výrazný nárast priamych zahraničných investícií.

Výsledky sondy ukázali, že slovenské podniky majú nedostatočné informácie o dokumentoch, obsahujúcich princípy správy podniku. Ide najmä o dokumenty Princípy OECD pre správu podniku a INEKO Kódex pre správu podniku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS