ČLÁNOK
Vývoj hospodárstva SR v septembri a za deväť mesiacov roku 2011
22. November 2011

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v septembri oproti septembru 2010 vzrástol o 7,4 %. Produkciu ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 9,5 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 4,6 %, v ťažbe a dobývaní o 3,8 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 37,5 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 29,9 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 9,9 %, výrobe dopravných prostriedkov o 4 % a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,4 %. Pokles produkcie bol vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 4,7 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 3 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 8,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem výroby predmetov krátkodobej spotreby o 21 %, produkcie investičných prostriedkov o 13,9 %, výroby predmetov dlhodobej spotreby o 9 % a produkcie pre medzispotrebu o 2,5 %. Znížila sa produkcia súvisiaca s energetikou o 4,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v septembri oproti augustu zvýšila o 3,2 %.

Za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej produkcie o 8,4 %, z toho v priemyselnej výrobe o 10,7 %. Znížila sa produkcia v dodávke elektriny, plynu o 2,5 %, v ťažbe a dobývaní o 1,5 %.

V priemysle tržby za vlastné výkony a tovar 4) v septembri v porovnaní s augustom 5) klesli v stálych cenách o 0,3 %. V septembri v porovnaní so septembrom 2010 boli vyššie o 8,4 % a dosiahli 6 689,8 mil. Eur. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku vzrástli o 12,1 %.

Stavebná produkcia  v septembri dosiahla hodnotu 548 mil. Eur a oproti septembru 2010 sa zvýšila v stálych cenách o 5,3 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 523,4 mil. Eur v porovnaní so septembrom predchádzajúceho roka vzrástla o 2,9 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 2,3 % a prác na opravách a údržbe o 6,2 %. Priemerná denná produkcia sa zvýšila o 5,3 %. Z pohľadu výrobného zamerania objem stavebných prác na budovách vzrástol o 0,5 % na 342,2 mil. Eur a na inžinierskych stavbách o 7,8 % na 181,2 mil. Eur. Produkcia v zahraničí vzrástla o 105,3 % a predstavovala 4,5 % z celkového objemu produkcie.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v septembri o 3,9 % vyššia ako v auguste.

Stavebná produkcia za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 klesla o 2,8 % na 3 919,6 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v septembri oproti augustu 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli vyššie o 2,2 %. V septembri dosiahli hodnotu 904,3 mil. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli v septembri o 11,8 % a od začiatku roka o 3,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v septembri v porovnaní s augustom 5) vzrástli v stálych cenách o 2,8 %. V septembri v porovnaní so septembrom 2010 sa zvýšili o 9,3 % a dosiahli 328,2 mil. Eur. Tržby vzrástli v predaji motorových vozidiel o 5,2 %. Klesli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 2,6 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 1,3 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 12,6 %.

Vo veľkoobchode 7) tržby za vlastné výkony a tovar v septembri oproti augustu 5) klesli v bežných cenách o 2,1 %. Oproti septembru 2010 boli nižšie o 0,3 % a dosiahli 1 992,7 mil. Eur. Tržby klesli najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1 %, vo veľkoobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie o 0,9 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 0,4 %. Vyššie tržby boli vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 0,3 %, v sprostredkovaní veľkoobchodu a v nešpecializovanom veľkoobchode zhodne o 0,2 %. Za deväť mesiacov sa tržby medziročne znížili o 1 %.

V septembri v porovnaní s augustom 5) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 8) v stálych cenách o 0,1 %. Medziročne klesli o 3,6 % a dosiahli 1 494,4 mil. Eur. Zníženie súviselo predovšetkým s poklesom tržieb v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 14,8 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 3,9 %, v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 3,3 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3 %. Rast tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre informatiku a komunikácie v špecializovaných predajniach o 6,2 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 0,1 %. V priemere za deväť mesiacov v porovnaní s deviatimi mesiacmi roku 2010 tržby klesli o 2,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní  boli v septembri oproti augustu 5) nižšie v stálych cenách o 0,8 %. V septembri dosiahli objem 27,3 mil. Eur a oproti septembru 2010 klesli o 3,1 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby znížili o 1,7 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  tržby za vlastné výkony a tovar v septembri oproti augustu 5) klesli v stálych cenách o 1,2 %. Medziročne boli nižšie o 2,7 % a dosiahli 69 mil. Eur. Za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 sa tržby znížili o 0,5 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v septembri oproti augustu 5) vzrástli v bežných cenách o 3,6 %. V septembri dosiahli objem 552,7 mil. Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 9 %. Na zvýšení tržieb sa podieľali najmä pozemná doprava a doprava potrubím o 10,8 %, skladové a pomocné činnosti v doprave o 4,2 %, poštové služby a služby kuriérov o 11,4 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 10,3 %.

V septembri sa nákladnou dopravou prepravilo 19,2 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2010 sa preprava tovaru znížila o 13 %. Podiel dopravných organizácií na celkovej preprave tovaru vzrástol medziročne o 1,1 percentuálneho bodu. Preprava tovaru vo verejnej doprave klesla o 11,3 %. V cestnej neverejnej doprave bola nižšia o 15,4 %. Výkony v tonokilometroch medziročne klesli o 4,9 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 71,6 mil. osôb. Medziročne bola preprava osôb vyššia o 1,9 %, z toho v železničnej doprave o 4,2 %. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 3,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach  v septembri oproti augustu 5) klesli v bežných cenách o 15,3 %. Medziročne vzrástli o 5,8 % a dosiahli hodnotu 395 mil. Eur. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách (43,8 %) a za počítačové programovanie (32,2 %). Rast tržieb bol vo väčšine odvetví, najmä v oblasti počítačového programovania o 11,5 % a informačných služieb o 35,6 %. Tržby klesli iba v telekomunikáciách o 6,7 %. Za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 boli tržby vyššie o 7,1 %.

Vo vybraných trhových službách  v septembri v porovnaní s augustom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 0,3 %. V septembri dosiahli hodnotu 848,3 mil. Eur a oproti septembru 2010 boli vyššie o 13,1 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 54,9 %, za administratívne a podporné služby 25,9 %, za umenie, zábavu a rekreáciu 14,3 %. Rast tržieb bol vo väčšine sledovaných činností. Vyššie tržby boli najmä za právne a účtovnícke činnosti o 24,2 %, za činnosti v oblasti nehnuteľností o 18,6 %, za reklamu a prieskum trhu o 16,7 %, za činnosti herní a stávkových kancelárií o 12,9 %. V priemere za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 13,6 %.

Zamestnanosť v septembri oproti septembru 2010 bola vyššia v informačných a komunikačných činnostiach o 12,9 %, vybraných trhových službách o 5,9 %, priemysle o 3,6 %, doprave a skladovaní o 0,7 %, maloobchode o 1,2 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,1 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v stavebníctve o 4,1 %, vo veľkoobchode o 0,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel; v ubytovaní zhodne o 0,1 %.

V priemere za deväť mesiacov najviac osôb pracovalo v priemysle 499 tis. (v priemyselnej výrobe 450,9 tis.). Počet zamestnaných osôb v stavebníctve dosiahol 173,2 tis., maloobchode 153,6 tis., vo vybraných trhových službách 126,7 tis., doprave a skladovaní 112,5 tis., veľkoobchode 94,7 tis., informačných a komunikačných činnostiach 38 tis., činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 28,7 tis., predaji a oprave motorových vozidiel 21 tis. a v ubytovaní 9,4 tis. osôb.

V porovnaní s deviatimi mesiacmi roku 2010 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 14 %, vo vybraných trhových službách o 5,8 %, v priemysle o 4,6 %, doprave a skladovaní o 1,5 % a v maloobchode o 1 %. Klesla v stavebníctve o 3,6 %, ubytovaní o 1,3 %, vo veľkoobchode o 0,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila v septembri oproti septembru 2010 v informačných a komunikačných činnostiach o 8,1 %, stavebníctve o 5,1 %, priemysle o 4,5 %, doprave a skladovaní o 2,1 %, vo vybraných trhových službách o 1,6 %, maloobchode o 1,5 % a v ubytovaní o 0,2 %. Znížila sa v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,3 % a vo veľkoobchode o 0,1 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa nezmenila.

Reálna mzda v septembri oproti septembru 2010 vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %, stavebníctve o 0,8 % a v priemysle o 0,2 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,4 %, vo veľkoobchode o 4,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,1 %, ubytovaní o 3,9 %, maloobchode o 2,7 %, vybraných trhových službách o 2,6 %, v doprave a skladovaní o 2,1 %.

V priemere za deväť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 687 Eur. V priemysle dosiahla mzda 806 Eur, vo vybraných trhových službách 802 Eur, vo veľkoobchode 732 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 714 Eur, doprave a skladovaní 705 Eur, stavebníctve 588 Eur, ubytovaní 551 Eur, maloobchode 546 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 357 Eur.

Za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v informačných a komunikačných činnostiach o 9,5 %, stavebníctve o 4,6 %, vo vybraných trhových službách o 4,5 %, priemysle o 4,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode zhodne o 1,3 %, doprave a skladovaní o 1,1 %, ubytovaní o 0,7 %, vo veľkoobchode o 0,5 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2010 sa zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, stavebníctve o 0,9 %, vo vybraných trhových službách o 0,8 % a v priemysle o 0,4 %. Znížila sa v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,3 %, vo veľkoobchode o 3,1 %, ubytovaní o 2,9 %, doprave a skladovaní o 2,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode zhodne o 2,3 %.

Spotrebiteľské ceny  v septembri v porovnaní s augustom vzrástli o 0,3 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,1 % (pre export klesli o 0,2 % a pre tuzemsko vzrástli o 0,1 %). Ceny stavebných prác sa zvýšili o 0,2 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,5 %.

V septembri oproti septembru 2010 boli spotrebiteľské ceny vyššie o 4,3 % (pri raste jadrovej inflácie o 2,5 % a regulovaných cien o 7,9 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 3,8 % (pre export vzrástli o 5 % a pre tuzemsko o 2,4 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 0,9 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 2,4 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 15,9 % v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 17,1 % a cien živočíšnych produktov (vrátane rýb) o 13,5 %.

V priemere za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 3,7 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 4,7 % (pri raste cien pre export o 6,4 % a pre tuzemsko o 2,6 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 1,3 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,8 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 25,8 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 44,3 % a cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 11,1 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v septembri celkový vývoz tovaru 4 999,2 mil. Eur, oproti septembru 2010 vzrástol o 9,7 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 1,4 % na 4 602,6 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 396,6 mil. Eur (o 377,4 mil. Eur vyššie ako v septembri 2010).

Za január až september sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 18 % na 41 330,2 mil. Eur a celkový dovoz o 14,4 % na 39 725 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 605,2 mil. Eur (o 1 298,9 mil. Eur vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

_______________________

Poznámky: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa novej štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle a stavebníctve sú počítané zo stálych cien na báze roku 2005, vo vybraných trhových službách na báze roku 2000. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v septembri a aj od začiatku roka zhodný.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3) inde neklasifikovaných
4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty.
5) zo sezónne očistených údajov
6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
7) plný názov odvetvia veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
8) plný názov odvetvia maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby.
10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA