ČLÁNOK


,

Na margo ostatného Valného zhromaždenia SAF sme hovorili s prezidentom asociácie Ing. Andrejom Révayom
9. Jún 2008

Na margo ostatného Valného zhromaždenia SAF sme hovorili s prezidentom asociácie Ing. Andrejom Révayom
 
 
V tak náročnom prostredí pre finančné riadenie kladieme na popredné miesto i spoluprácu s vysokými školami. Budeme mať tak pripravenú generáciu finančníkov pre nové prostredie, do akej miery vzdelávaciemu procesu bude nápomocná podnikateľská sféra a jej progresívni finanční manažéri, zdôraznil prezident SAF
 
 
Rokovanie Valného zhromaždenia akejkoľvek inštitúcie, či organizácie  je vždy určitou sebareflexiou, pohľadom na činnosť do minulosti, ale zároveň aj súborom námetov a plánov do budúcnosti. Čo konštatovalo v rámci tejto charakteristiky aprílové VZ SAF?
 
Rok 2007 bol už 11. rokom od založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Správna rada SAF zamerala veľkú pozornosť na oblasti, ktoré najviac „trápili“ slovenské podniky. Pripravila jednotlivé aktivity, ktoré rozplánovala do mesiacov s vyvrcholením organizácie 5. ročníka konferencie SAF. Z pohľadu vecného zamerania identifikovala Správna rada päť hlavných okruhov problémov, na ktoré v roku 2007 zamerala svoje aktivity. Išlo o zavedenie eura, zavedenie SEPA, problém podnikov s povinnosťou účtovnej závierky podľa IFRS, emisie CO2 a vzdelávanie.
Tieto vecné oblasti boli realizované prostredníctvom jednotlivých foriem práce, ktoré sa v rámci SAF osvedčili.
 
Toto je takpovediac „generálna“ charakteristika. Ako by sme ju mohli, pán prezident, rozmeniť na „drobné“?
 
Rád by som zvýraznil spoluprácu v rámci Európskej únie – EACT, ktorej sme venovali veľkú pozornosť, čo sa prejavilo v programovom zameraní niektorých podujatí v priebehu roka. SAF od vstupu do EACT sa pravidelne dva krát do roka zúčastňuje zasadnutia Správnej rady EACT. V roku 2007 sa zasadnutia uskutočnili v Maďarsku (Budapešť – máj) a v Rakúsku (Viedeň – september). Obsahové zameranie zasadnutí bolo venované nasledovným oblastiam:
-          SEPA – príprava jednotného európskeho platobného priestoru (euro) do roku 2010,
-          CAST projekt,
-          IAS 39 – účtovné štandardy pre finančné deriváty,
-          MiFiD – Direktíva pre finančné nástroje na finančných trhoch,
-          EACT Rozpočtová politika.  
            K týmto oblastiam boli spracovávané materiály, ktoré členovia SAF mali možnosť pripomienkovať, prípadne formulovať názory a ovplyvňovať ich zameranie. Veľkú pozornosť venuje EACT migračným plánom pre zavedenie SEPA v jednotlivých krajinách, ktoré sú vypracované na základe schválenej direktívy PSD v apríli 2007 v Európskom parlamente.
 
            V tejto súvislosti EACT navrhla riešenie projektu CAST – Aktivita podnikov pri štandardizácii v oblasti platobných systémov s rozpočtom 250 tis. EUR, ktorý zahŕňa štandardizáciu e-fakturácie, používaní elektronického podpisu, rozšírení informácií o úhrade a vyrovnaní platieb a unikátny identifikátor pre právnické a fyzické osoby. V júni prebehol v Miláne workshop za účasti cca 100 odborníkov a expertov, vedený pánom G. Tabassom z EACT, ktorý na základe predostretých analýz odsúhlasil zameranie riešenia v jednotlivých oblastiach.
Problémy treasury v Európe – Talking Treasury bola veľmi vydarená akcia, ktorú organizovala ACT (anglická asociácia), tento krát v spolupráci s nemeckou asociáciou v Düsseldorfe. Toto fórum umožnilo i členom SAF sa zúčastniť veľmi podnetnej diskusie za účasti významných finančníkov z veľkých európskych firiem na identifikácii a riešení problémov treasurerov. Treba však konštatovať, že táto možnosť nenachádza stále adekvátnu odozvu zo strany slovenských podnikov.
V tejto oblasti, čo ma veľmi mrzí, sme však nedosiahli stále optimálne zapojenie sa SAF do týchto medzinárodných štruktúr a to ani v smere transferu od SAF do IGTA a EACT ani v opačnom smere. V ďalšom období stále stojí pred nami úloha vybudovať fungujúcu komunikáciu medzi EACT a SAF na jednej strane a SAF členskou základňou na strane druhej. Pravdepodobne pre lepšie zabezpečenie tejto požiadavky bude potrebné i personálne posilnenie aparátu SAF. V minulom roku sme zintenzívnili spoluprácu s ACT v oblasti vzdelávania. V minulom roku sa uskutočnilo i 12. zasadnutie správnej rady IGTA v Hong Kongu 9.- 10. novembra. V rámci programu bolo prediskutované i ďalšie smerovanie IGTA. Väčšina európskych krajín (včítane Slovenska) preferovalo účasť v EACT. Hlavné smerovanie v rámci IGTA bolo odsúhlasené do oblasti vzdelávania a procesu ratingu. Veľmi podnetný a zaujímavý bol post konferenčný program, ktorý sa uskutočnil v Šanghaji. Účastníci navštívili Čínsku burzu a niekoľko významných bánk a podnikov v Číne, kde mohli sledovať výraznú zmenu čínskej vlády v ekonomickej a finančnej oblasti.  
 
Pri týchto špecifických úlohách je veľmi dôležitá komunikácia s externým mediálnym prostredím. Čo ste urobili v tejto sfére ?
 
V tomto smere sme sa sústredili na udržiavanie www stránky asociácie, prezentáciu činnosti asociácie cez média TA3, HN, tlačové konferencie. Odborný časopis Finančný manažér sa nepodarilo v minulom roku udržať na želateľnej úrovni. Prvý krát v histórii nevyšlo v roku ani jedno číslo, čo chceme veľmi radikálne napraviť.  Správna rada vyjadrila nespokojnosť s týmto stavom a prijala opatrenia, ktoré povedú k náprave. Pokiaľ sa týka  prezentácie činností SAF cez média podarilo sa v roku 2007 zlepšiť túto stránku podpisom zmluvy o spolupráci s neziskovou organizáciou PROFINI, prostredníctvom ktorej boli publikované informácie v internetovom časopise (rozhovory, recenzie, analýzy, aktuálne informácie) a organizované tlačové besedy. Rezervy má asociácia stále najmä v oblasti informovania cez vlastnú www stránku, mám na mysli hlavne aktualizáciu našej web-stránky.
 
 
                                                                     
 
V činnosti SAF je určite nezastupiteľný aj aspekt tímovej činnosti zameranej na prínosy jednotlivých členov asociácie….
 
Určite súhlasím a v tejto oblasti boli hlavné zámery smerované do zvýšenia podpory vzdelávania, zintenzívnenia činnosti SAF v oblasti finančného riadenia a permanentná snahy byť dobrým partnerom pre MF SR a parlamentný výbor pre financie a rozpočet v oblasti tvorby legislatívy.
 
 
            Pokiaľ sa týka skvalitnenia činnosti SAF v oblasti finančného riadenia, tak v tejto oblasti sme stále dlžní zameraniu asociácií s pohľadu EACT. Ani v roku 2007 sa nám nepodarilo vzbudiť väčšiu pozornosť slovenských podnikov. Takže jedinou akciou s takýmto zameraním bol program 5. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov. Napriek tomu že, odozva na program konferencie sa nám opäť javila ako veľmi dobrá, nedarí sa stále upútať trvalejšiu pozornosť podnikov v oblasti finančného riadenia. Táto výzva preto zostáva pred nami i v nasledujúcom období.
 
V uplynulom roku sme pokračovali naďalej aktívne v oblasti podielu asociácie na tvorbe legislatívy a to hlavne vďaka dobrej práce Komisie pre dane a clá a komisie pre účtovníctvo. Veľmi dobre pokračovala spolupráca s MF SR, sekcia daní a parlamentným výborom pre financie, rozpočet a menu. V minulom roku sme sa sústredili najmä na pripomienkovanie generálneho zákona k euro a vyhlášky MF SR v oblasti daní a účtovníctva pri prechode na euro. Na základe veľmi úzkej spolupráci so Slovinskou asociáciou sme vydali príručku „Projekt zavedenia EURO v podnikoch – finančné, účtovné, daňové a informačné aspekty zavedenia ako výsledok skúseností riadenia EURO projektov v Slovinskej republike“. Veľkú zásluhu na vydaní príručky má pani Elena Kohútiková, vrchná riaditeľka VUB, a.s. a členka predstavenstva, s ktorou asociácia dlhodobo spolupracuje. Za túto spoluprácu jej patrí veľká vďaka. Komisia pre finančný trh sa výrazne podieľala na skvalitnení financovania podnikov najmä organizáciou seminárov pre alternatívne zdroje financovania, uplatnenia BASEL II a vytváranie podmienok pre nové investície.
 
V tak náročnom prostredí pre finančné riadenie kladieme na popredné miesto i spoluprácu s vysokými školami. Budeme mať tak pripravenú generáciu finančníkov pre nové prostredie, do akej miery vzdelávaciemu procesu bude nápomocná podnikateľská sféra a jej progresívni finanční manažéri. V roku 2007 sme podpísali aktualizovanú zmluvu s EU v Bratislave s rektorom pánom prof. Sivákom. Výsledok sa dostavil veľmi rýchlo. Už vo februári 2008 sme uskutočnili na pôde EU v Bratislave veľký celoslovenský seminár práve k projektu zavedenia eura za účasti rektora EU, guvernéra NBS, prezidenta Slovinskej asociácie a pani Kohútikovej. Seminár sa stretol s veľmi dobrou odozvou.
                  
 
Súhlasím s takýmto vecným a v niektorých ohľadoch aj kritickým tónom výstupov z aprílového Valného zhromaždenia, no dôležitý je pohľad do budúcnosti. Aké budú hlavné úlohy SAF v tomto roku?
 
 
Z pohľadu vecného zamerania identifikovala Správna rada tri hlavné okruhy problémov, na ktoré by chcela v roku 2008 zamerať svoje aktivity. Ide o Finančné riadenie podnikov, Zvyšovanie transparentnosti v podnikaní a imanentnú ťažiskovú tému SAF – teda vzdelávanie.
Podrobnejšie sú okruhy problémov rozpracované do nasledovných tém podľa jednotlivých komisií. Tu by som chcel byť veľmi konkrétny, i keď mojou pôvodnou ambíciou nebolo tlmočiť všetky časti Správy SAF na aprílovom valnom zhromaždení.
 
Komisia pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo má zadefinované tieto úlohy :
 
 
PotrebU  monitorovať:
-          novelizáciu slovenskej účtovnej legislatívy a pripomienkovať návrhy noviel (o.i. sa predpokladá zmena výkazov účtovnej závierky)
-          novelizácie IAS/IFRS, zmeny najmä v oblasti konsolidácie a KÚZ
-          vývoj situácie s „prevodovým mostíkom“ pre určenie daňového základu z VH podľa IFRS – spolupráca s komisiou pre dane a clá
-          príprava účtovníctva v podnikoch na zavedenie EURO – možnosť zvážiť nejaké pracovné stretnutia na výmenu skúseností?
 
PripravOVANÉ semináre:
1. Účtovanie a vykazovanie finančných derivátov (slovenská úprava a IAS/IFRS)
2. Vplyv zavedenia euro na účtovníctvo a účtovné výkazníctvo plus aktuálne zmeny   
    slovenskej účtovnej legislatívy
       3. Dvojdňový seminár o účtovných a daňových aspektoch vnútroholdingových transferov
       4. EURO – príprava podnikov na zavedenie eura , skúsenosti za Slovinska.
 
Komisia pre finančný trh sa zameria na :
           
    1. ALTERNATÍVNE ZDROJE FINANCOVANIA                 
-     úloha rizikového kapitálu, pozícia finančného investora
-          postavenie a perspektíva financovania prostredníctvom kapitálového trhu
-          nové produkty bánk
-    Manažérske odkupy firiem, resp. štruktúra transakcii odkupu spoločností
(právne, účtovné valuačné aspekty….)
-     Business angel ako forma štartovacieho kapitálu
 
 
                                                                
       2. RIADENIE RIZÍK   
            Otázniky v riadení rizík – banky a dopad na podnikové financovanie
-     Plná implementácia CRD od roku 2008 , operačné riziko: SG
IRB: príklad ako posudzujú banky kreditné riziko
-     Krízy posledného obdobia /   hypotekárna kríza a ratingové agentúry: konflikt  
      záujmov
-     sekuritizácia: likvidita v ohrození? /
-     Financovanie podniku –dopady: Zákon o bankách, potenciálny prechod na €
-     je nutný hedging pre výrobný podnik, môže si dovoliť podnik výlet do sveta
      finančných nástrojov?
-     Prečo riadenie rizík:   aké riadenie a aká cost/benefit analýza? Má pre podnik zmysel
      zaoberať sa detailmi regulácie bánk?
      
        3. ANALÝZA KONKURENCIE 
             Efektívny zber údajov,  informačné zdroje a nástroje 
             na zníženie podnikateľského rizika, Význam registrov pre transparentnosť  
             podnikateľského prostredia
 
Cieľom Komisie pre dane bude na základe Valného zhromaždenia :
 
             
1.       Organizovať formou brainstormingu pod záštitou predsedu Parlamentného výboru pre financie, rozpočet a menu a za účasti štátneho tajomníka MF SR, GR sekcie a zodpovedajúcich riaditeľov odborov MF SR a členov daňovej komisie SAF problémové okruhy daní (daň z príjmov právnických osôb, DPH, spotrebné dane), s cieľom ich úprav k 1.1.2010.
2.       Organizovať dvojdňový seminár o  daňových aspektoch vnútroholdingových transferov.
 
Vo sfére vzdelávania chceme :
 
Ponukou certifikovaného vzdelávacieho, medzinárodne uznávaného programu ACT „treausury management“, zabezpečiť rozšírenie kvality vzdelávania pre potreby slovenských podnikov. V spolupráci s FF UMB BB (Ing. Peter Krištofík) zabezpečiť v roku 2008 aspoň 5 absolventov tohto programu.
 
            SAF bude naďalej svoje aktivity zabezpečovať osvedčenými formami spolupráce so          zvýšeným akcentom na účinnú a efektívnu medzinárodnú spoluprácu s EACT a IGTA.
 
K formám spolupráce uvediem:
 
 
-          účasť v komisiách pre prípravu legislatívy (MF SR, MS SR, MH SR, parlamentný výbor pre financie, rozpočet a menu)
-          komisie SAF (dane , finančné účtovníctvo, vzdelávanie, finančné riadenie, finančný trh)
-          semináre, konferencia,
-          aktívna spolupráca s IGTA, EACT, pracovné komisie,
-          spolupráca s akademickou obcou (zadávanie tém diplomových prác, aktívna účasť ľudí z praxe v pedagogickom procese).
 
Pán prezident, ako hodnotíte atmosféru  na valnom zhromaždení ?
 
Priebeh i samotná diskusia, prístup k nastoleným otázkam mali v každom prípade veľmi dynamický náboj, vystúpenia  boli vecné a nadmieru kvalifikované. To je podľa mňa veľmi dôležitým prísľubom do budúcnosti pre celú činnosť SAF.  K tvorivému duchu prispelo aj vystúpenie pána Richarda Sulíka, jeho pohľady na vývojové tendencie slovenskej ekonomiky, ako aj prezentácia jeho publikácie „ Odvodový bonus – zmena paradigmy.“ To je takpovediac akási „pridaná hodnota“ našich stretnutí, z ktorých chceme čerpať – každý náš člen podľa svojho vlastného, subjektívneho pohľadu a prístupu…
 
 
Zhováral sa Jozef Knížat

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA