ČLÁNOK
Informácie o projekte NFP314011L717
31. Október 2018

Dňa 31.10. 2018 bola ukončená činnosť č. 1: Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi

Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi. Výstupom z tejto činnosti je analytický materiál “Analýza súčasného stavu odvetvových štandardov na Slovensku a ich využitie na zefektívnenie verejných politík”. Analytický materiál obsahuje analýzu existujúceho stavu (legislatíva, vykazovanie, spracovávanie údajov vo forme  odvetvových štandardov a odvetvových analýz v SR, využívanie odvetvových štandardov ako nástroja pre rozhodovanie v jednotlivých oblastiach  – verejná správa, podnikateľské prostredie, školy….). Monitoring účtovných jednotiek podľa  kategórie veľkosti od r.2015  (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka), podľa zaradenia do SK NACE, podľa právnej formy a územného členenia).  Účtovné jednotky účtujúce  podľa IFRS.

Prehodnotenie výberu a algoritmu ukazovateľov odvetvových štandardov sa uskutočňuje s cieľom skvalitniť ekonomické analýzy, na základe ktorých sa potom uskutočňujú rozhodnutia vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…). Jednotlivé analytické činnosti sú zamerané na monitorovanie, hodnotenie a návrh riešení na  optimalizáciu  odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť štandardizácii ekonomického  prostredia na Slovensku.

Analýza súčasného stavu odvetvových štandardov na Slovensku a ich využitie [PDF]

 

Dňa 1.11.2018 začala činnosť č. 2: Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti

 

Druhá etapa “Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti” trvala 12 mesiacov a riešitelia s cieľom zefektívnenia prác na projekte sa rozdelili do troch pracovných skupín (pracovná skupina pre finančné a ekonomické analýzy, pracovná skupina pre IFRS a pracovná skupina pre štatistické metódy a dáta). Spracovali výstupný materiál “Vyhodnotenie možností skvalitnenia stredných hodnôt finančných ukazovateľov a návrhy na ich lepšie využitie v praxi”, v ktorom zhodnotili doteraz používanú metodiku tvorby odvetvových štandardov. Zároveň aj vyhodnotili í možnosti ich skvalitnenia a využiteľnosť v praxi i a tiež poukázali na existujúce problémy a možnosti ich riešenia.

Vyhodnotenie možností skvalitnenia stredných hodnôt finančných ukazovateľov a návrhy na ich lepšie využitie v praxi [PDF]

 

Dňa 1.11.2019 začala činnosť č. 3: Návrh riešenia/-í na optimalizáciu odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť pri štandardizácii ekonomického prostredia a ich sprístupnenie pre odbornú verejnosť

Táto činnosť bude prebiehať 7 mesiacov. Výstupom činnosti č. 3 bude koncepčno-metodický materiál “Využitie odvetvových štandardov ako nástroja na zlepšenie ekonomického prostredia”.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 4. 2020

USD 1,089 0,009
CZK 27,215 0,388
GBP 0,881 0,003
HUF 357,620 7,620
CAD 1,526 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS