ČLÁNOK
Zvyšovanie základného imania Slovnaftu má už reálnu podobu
20. októbra 2000

Slovnaft zverejnil výzvu na upisovanie nových akcií, dňom upisovania bude 7. november 2000.

Slovnaft, a.s., Bratislava zverejnil výzvu na upisovanie nových akcií, podľa ktorej bude dňom upisovania 7. november 2000. Znamená to, že by sa konečne malo zrealizovať navyšovanie základného imania spoločnosti, o ktorom rozhodlo ešte mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Slovnaftu 24. mája 2000. Akcionári vtedy súhlasili so zvýšením základného imania Slovnaftu zo 16,469 mld. Sk na 20,625 mld. Sk upísaním 4 156 276 kusov nie verejne obchodovateľných akcií na doručiteľa, v zaknihovanej podobe a v menovitej hodnote 1000 Sk. Tým by malo prísť k zvýšeniu doterajšieho počtu akcií vydaných Slovnaftom zo 16 468 953 kusov na 20 625 229 kusov. Upisovateľom nových akcií by sa mala stať predovšetkým maďarská spoločnosť MOL, ktorá má na základe dohôd s doterajšími najvýznamnejšími akcionármi výrazne zvýšiť svoj podiel v slovenskej rafinérke.
Upisovanie sa bude konať v ING Bank N.V. v Bratislave. Na upisovaní sa môžu zúčastniť iba doterajší akcionári emitenta, pričom títo majú predkupné právo na upisovanie nových akcií v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Znamená to, že počet doterajších akcií akcionára, ktorý uplatní predkupné právo, sa vynásobí číslom 0,2524, čo predstavuje podiel sumy, o ktorú sa zvyšuje základné imanie a sumy doterajšej výšky základného imania. Predstavenstvo stanovilo upisovaciu cenu jednej novovydanej akcie na 38 USD, pričom upisovatelia ju môžu platiť v slovenských korunách alebo v amerických dolároch.
Akcionári na májovom MVZ zároveň rozhodli, že ak dôjde k upísaniu akcií nad navrhované zvýšenie základného imania, nebude to mať za účinok zvýšenie základného imania nad navrhovanú sumu 20 625 229 000 Sk. Oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti upísania akcií a zvýšenia základného imania uverejní predstavenstvo emitenta do 30 dní odo dňa upisovania.
Na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava 31. marca získa maďarská spoločnosť MOL v Slovnafte najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD. Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.
Protimonopolný úrad SR vydal 22. septembra rozhodnutie o schválení koncentrácie spoločností MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt a akciovej spoločnosti Slovnaft Bratislava. Úrad schválil koncentráciu oboch spoločností s dvoma podmienkami. Prvou podmienkou je, že účastníci správneho konania nebudú môcť zvyšovať do konca roka 2004 počet čerpacích staníc pohonných hmôt oproti stavu ku dňu podpísania Zmluvy o kúpe a upísaní akcií, ktorá bola uzavretá v závere marca tohto roku. Podľa druhej podmienky Slovnaft nebude môcť zvyšovať svoj trhový podiel novou výstavbou čerpacích staníc. V prípade, že spoločnosť otvorí novú čerpaciu stanicu, bude mať povinnosť do 180 dní od jej otvorenia zrušiť alebo odpredať čerpaciu stanicu, a to s rovnakou úhrnnou projektovanou ročnou kapacitou predaja pohonných látok ako novootvorená čerpacia stanica.
MOL kontroluje podľa dostupných informácií 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %.
Slovnaft, a.s., Bratislava ukončil hospodárenie v prvom polroku s čistým ziskom 188,338 mil. Sk, v rovnakom období minulého roka to bola strata vo výške 2,947 mld. Sk. Slovnaft zaznamenal v minulom roku stratu 2,759 mld. Sk, v roku 1998 dosiahol zisk 11,289 mil. Sk. Podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS vykázala rafinéria vlani čistú stratu 2,484 mld. Sk, v roku 1998 dosiahol čistý zisk 76 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS