ČLÁNOK
Zvýšenie imania Eximbanky umožní zintenzívniť podporu exportu
5. septembra 2002

Dôvodom zvýšenia základného imania Eximbanky je zabezpečenie vyššej kapitálovej vybavenosti banky, ktorá umožní zvýšiť možnosť podpory vývozných aktivít s vyšším rizikom. Pre agentúru SITA to uviedol guvernér banky Ľubomír Šlahor. Podľa neho sa tak zvýši tiež dôvera a rating Eximbanky zo strany domácich a zahraničných finančných inštitúcií a banka bude môcť využívať viac cudzích zdrojov na podporu exportu. Zvýšenie základného imania banky podľa Šlahora navrhol rezort financií a podporila ho aj dozorná rada banky.

Vláda v stredu schválila zvýšenie základného imania Eximbanky z vlastných zdrojov o 330 mil. Sk na 3 mld. Sk. Z nerozdeleného zisku minulých rokov sa kapitál banky navýši o 324,2 mil. Sk, z ostatných fondov takmer o 3,5 mil. Sk a z kapitálových fondov o viac ako 2,3 mil. Sk. „Približne dve tretiny minuloročného zisku sa pritom použijú na doplnenie fondov na podporu exportu,“ uviedol Šlahor.

Kapitálové vybavenie Eximbanky tvoria vlastné a zverené zdroje. Zverené prostriedky zo štátneho rozpočtu sú pritom účelovo určené na financovanie vývozných úverov a ich poistenie a vlastné zdroje tvoria základné imanie, fondy a hospodársky výsledok bežného roka a minulých rokov. Zo zverených zdrojov tvorí banka fond na financovanie vývozných úverov, na vyrovnávanie ekonomických rozdielov z operácií na finančných trhoch, fond na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým a komerčným rizikám. V rámci vlastných zdrojov financovania vytvára Eximbanka rezervný fond, fond na záruky, na krytie komerčných rizík krátkodobých vývozných úverov a ďalšie účelové fondy.

V prvom polroku podporila Eximbanka prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností export v celkovej výške 26,7 mld. Sk, čo predstavuje plnenie celoročného rozpočtu na 66,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak zaznamenala nárast o 9,9 mld. Sk. Úverovými a záručnými aktivitami podporila vývoz v hodnote 15,8 mld. Sk a podpora exportu prostredníctvom poisťovacích činností dosiahla 10,9 mld. Sk. K ultimu júna vytvorila Eximbanka zisk 147,7 mil. Sk, čo je 83,1 % celoročnej rozpočtovanej výšky. Podľa Šlahora by hospodárenie banky malo byť aj v druhom polroku rovnako úspešné.

Eximbanka SR je štátnou finančnou inštitúciou, ktorej cieľom je podpora slovenského exportu. Na slovenskom trhu pôsobí od leta 1997. Medzi hlavné činnosti banky patrí financovanie exportu, ako aj poisťovanie vývozných úverových rizík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS