ČLÁNOK
Zvýšené tlaky na prekročenie výdavkov rozpočtu v tomto roku
25. marca 1998

Znamená to zvýšené tlaky na prekročenie výdavkov rozpočtu v tomto roku a rastie náročnosť zabezpečenie úloh na úrovni rozpočtových kapitol. Uvádza sa to v materiáli o rozpočtových rizikách, ktorý dnes schválila vláda. Materiál zvlášť upozorňuje na situáciu v oblasti kapitálových výdavkov, kde môže vzhľadom na sklzy z minulého roku dôjsť i k predĺženiu realizácie výstavby niektorých stavieb. Vzhľadom na presun účinnosti zákona o platových náležitostiach vojakov z 1. apríla na 1. januára 1998 vzrastú nároky výdavkovej strany rozpočtu o 223 mil. Sk. Riziko predstavujú i dávky sociálnej starostlivosti, ktorých čerpanie v poslednom štvrťroku 1997 značne prevýšilo očakávania. Ak by tento trend pokračoval, zvýšili by sa nároky na tohtoročný rozpočet o 500 až 700 mil. Sk. Naďalej tiež ostáva nedoriešená otázka úhrady majetkovej ujmy Investičnej a rozvojovej banke a Slovenskej sporiteľni v celkovej výške 1,3 mld. Sk, ktorá bola z pôvodného návrhu rozpočtu na rok 1998 vyškrtnutá. Prehraté súdne spory môžu predstavovať ďalšie vážne riziko pre výdavky ŠR. Rozpočtovaná položka 300 mil. Sk sa javí ako nedostatočná, keď len požiadavka za ministerstvo financií predstavuje čiastku presahujúcu 1 mld. Sk, uvádza sa v analýze rozpočtových rizík. Naďalej ostáva tiež finančne nezabezpečené krytie projektu realizácie Štátnej pokladnice. Jej nábeh v tomto roku by si vyžadoval 2,4 mld. Sk, pričom aj po zohľadnení príspevkov z PHARE zostáva nepokrytých minimálne 1,2 mld. Sk. V prípade nezabezpečenia týchto prostriedkov sa projekt zrejme oddiali o aspoň 1 rok. Počas celého roka (a zvlášť v júni až septembri) možno podľa materiálu očakávať zhoršenú situáciu v krytí schodku štátneho rozpočtu a výdavkov dlhovej služby. Podľa analýzy vývoj úrokových mier na peňažnom trhu je nad úrovňou, o ktorej sa uvažovalo pri príprave štátneho rozpočtu. V dôsledku toho môžu výdavky rozpočtu stúpnuť o vyše 1 mld. Sk. Problémy s dodržaním schodku môže znásobiť i emitovanie dlhopisov na bytovú výstavbu a na diaľnice, čím sa výrazne zaťaží dlhová služba. Analýza navrhuje uskutočňovať prísnu reguláciu výdavkov v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Na 1. štvrťrok sa pritom viažu výdavky vo výške 78 % ročného rozpočtu. Znovu by sa tiež mali posúdiť úlohy vyplývajúce z minuloročného vládneho „balíka“ opatrení, aby sa rozpočet postupne prispôsobil zníženým príjmom v roku 1999. V prvom štvrťroku by sa mala uskutočniť úhrada pozastavených faktúr z roku 1997. Materiál tiež v rámci opatrení navrhuje tlmiť čerpanie investičných prostriedkov prostredníctvom nezačínania nových akcií. Mali by sa tiež navrhnúť priority uvoľňovania prostriedkov jednotlivých kapitol. V prípade, že by sa po aprílovom prehodnotení rizík rozpočtu v prípade výrazného neplnenia príjmov alebo neplnenia výdavkov, sa navrhuje najneskôr v máji tohto roku zmeniť zákon o štátnom rozpočte na rok 1998, aby sa zabezpečilo neprekročenie schodku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS